Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

01.02.2017, godz. 09:30 - 14:30

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 27.01.2017 do godz. 11:00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje materiały szkoleniowe. Podczas szkolenia nie zapewniamy przerw kawowych oraz lunchu.
  • Celem szkolenia jest omówienie zasad aplikowania o środki  w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-035/17 ogłoszonego ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  • Szkolenie skierowane jest do wszystkich podmiotów – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

–      JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;

–      podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;

–      urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;

–      instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;

–      jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej (jopis);

–      PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

–      partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

  • Prowadzący: Pracownicy MJWPU.
  • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422548

Pliki do pobrania:

Warszawa

01.02.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś