Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zasady dofinansowania projektu określa umowa dotacji. Gwarantuje ona, że w budżecie programu zostały zarezerwowane dla Ciebie środki. Teraz czeka Cię najważniejszy etap, czyli realizacja i rozliczenie projektu. Błędy na tym etapie mogą kosztować utratę części, a nawet całości uzyskanego wsparcia. Poznaj zasady dokumentowania wydatków i rozliczania dotacji.

Wypłata dotacji

Dotacja może być wypłacana jednorazowo lub w częściach. Można ją otrzymać w formie refundacji już poniesionych wydatków albo w postaci zaliczki (czyli przed dokonaniem wydatków).

Wypłata jednorazowa ma najczęściej miejsce w mniejszych projektach, których realizacja przebiega dość szybko – na przykład zakup maszyny przez przedsiębiorstwo. W takim przypadku najpierw ponoszone są wydatki ze środków własnych, a po wykonaniu i opłaceniu wszystkich działań w projekcie występuje się o ich częściową refundację.

W przypadku projektów bardziej skomplikowanych i rozłożonych w czasie najczęściej mamy do czynienia z wypłatą dotacji w kilku częściach. Ponoszone wydatki rozliczane są stopniowo, z reguły co trzy miesiące. Na tej podstawie przekazywana jest częściowa refundacja.

Dopuszczalne jest też korzystanie z zaliczek na poczet planowanych wydatków. Można o nie występować zaraz po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Po wykorzystaniu przekazanych środków przedstawia się instytucji obsługującej projekt sprawozdanie z realizacji dotychczasowych działań oraz dokonanych płatności, wraz z wnioskiem o wypłatę kolejnej transzy zaliczki. Czynność taka – podobnie jak w przypadku częściowej refundacji – powtarzana jest zazwyczaj nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Szczegółowe zasady korzystania z zaliczek mogą się różnić, w zależności od rodzaju realizowanego projektu. Określa je każdorazowo umowa o dofinansowanie.

Rozliczenie końcowe

Dotacja jako całość rozliczna jest zawsze po zrealizowaniu wszystkich planowanych w projekcie działań i pokryciu ich kosztów. Po zakończeniu projektu jesteś zobowiązany złożyć sprawozdanie z jego realizacji wraz z wnioskiem o płatność końcową. W dokumencie tym przedstawiasz szczegółowe zestawienie rzeczywiście poniesionych wydatków, w podziale na wkład własny i dofinansowanie. Podajesz też informację o łącznej wartości otrzymanych dotąd środków – wypłaconych w formie zaliczki lub częściowej refundacji oraz różnicy w stosunku do przysługującego Ci wsparcia. Na tej podstawie otrzymujesz ostatnią transzę dofinansowania lub dokonujesz zwrotu nadpłaconych środków.

Rozliczeniu końcowemu zawsze towarzyszy kontrola projektu. Weryfikowane jest, czy wszystkie działania zostały rzeczywiście zrealizowane, a koszty prawidłowo poniesione. Błędy lub braki mogą skutkować redukcją, a w skrajnych przypadkach cofnięciem dofinansowania.

Trwałość projektu

Sprawozdanie z zachowania trwałosci projektu (publikacja 08.01.2020)

 

Dokumentacja w projekcie

Bardzo ważne jest, abyś podczas realizacji projektu zbierał wszelkie związane z nim dokumenty. Będziesz musiał je przedstawić wraz z wnioskiem o płatność, aby otrzymać wypłatę przyznanego dofinansowania. Niezbędne są wszelkie dokumenty potwierdzające nabycie i instalację środków trwałych, budowę obiektów czy skorzystanie z usług przewidzianych w projekcie. Wymagane są przede wszystkim faktury i potwierdzenia przelewów, ale również protokoły przekazania towarów, odbioru zleconych prac czy wykonania usług. Jeżeli w ramach projektu zatrudniałeś pracowników – niezależnie od tego czy ich wynagrodzenie podlegało dofinansowaniu – musisz dysponować pełną dokumentacją potwierdzającą przeprowadzenie obiektywnego procesu rekrutacji, zawarcie umów oraz wywiązywanie się z zobowiązań wobec zatrudnionych, ZUS i Skarbu Państwa. Wynagrodzenia wypłacane z dofinansowania należy udokumentować poprzez przedstawienie list płac.

Każdy dokument księgowy powinien być oznakowany w sposób przypisujący go jednoznacznie do konkretnego projektu – np. pieczątką zawierającą taką informację. Ma to zapobiec próbom wykorzystania tego samego dokumentu do uzyskania zwrotu kosztów w więcej niż jednym projekcie.

Wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego projektu powinny być księgowane w sposób umożliwiający ich szybką, łatwą i jednoznaczną identyfikację. Tak zwana odrębna ewidencja księgowa może oznaczać wprowadzenie jednolitego oznakowania dofinansowanych pozycji bądź ujmowanie ich na specjalnie w tym celu utworzonych kontach.

Wszystkie płatności w projekcie muszą się odbywać za pośrednictwem osobnego konta bankowego wskazanego w umowie dotacji.

Dokumentacja finansowa w projekcie może podlegać kontrolom. Czasem odbywa się to już podczas weryfikacji wniosków o płatność (jeśli zasady rozliczania wymagają dołączenia kopii tych dokumentów), a czasem dopiero podczas kontroli na miejscu realizacji projektu czy siedzibie beneficjenta. Jesteś zobowiązany każdorazowo udostępnić dokumenty związane z projektem osobom kontrolującym – zarówno z instytucji związanych z Funduszami Europejskimi, jak i np. z kontroli skarbowej.

Pełna dokumentacja powinna być przechowywana w Twojej siedzibie (poza wyjątkowymi sytuacjami, kiedy trzeba ją zdeponować w archiwum), zarówno przez cały czas realizacji projektu, jak i w wymaganym okresie archiwizacji wskazanym w umowie o dofinansowanie.

Zasady wypłaty i rozliczania zaliczek z EFRR w ramach Priorytetów I-VII RPO WM 2014-2020

Zaliczka wypłacana jest beneficjentowi na realizację bieżącego zadania lub jego etapu, określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Ta forma przekazywania beneficjentowi środków umożliwia mu realizację projektu bez konieczności zaciągania kredytów czy pożyczek na ten cel. Poprzez bieżące zadania lub jego etap, należy rozumieć zaciągnięcie zobowiązań finansowych w momencie złożenia wniosku zaliczkowego do MJWPUi opłacenie ich w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania zaliczki. Beneficjent nie może wnioskować o zaliczkę na faktury już zapłacone.

Dofinansowanie w formie zaliczki dokonywane jest:

 • na warunkach określonych umową o dofinansowanie projektu,
 • zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,
 • na podstawie składanego do MJWPU Wniosku o płatność zaliczkową, zgodnie z Harmonogramem płatności. W przypadku projektów, w których wystąpi  współfinansowanie z budżetu państwa, ostatni Wniosek o płatność zaliczkową w danym roku winien być złożony do 30 listopada,
 • wypłata środków w formie zaliczki może być udzielona maksymalnie do wysokości 95% całkowitej wartości dofinansowania, pozostałe 5 % środków zostanie wypłacone w formie refundacji poniesionych przez beneficjenta wydatków, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych),
 • W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, jedna transza zaliczki przekazywana Beneficjentom niebędącym  jednostkami sektora finansów publicznych lub wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną nie może przekraczać 50% całkowitej wartości Dofinansowania Projektu. Zaliczka przekazywana Beneficjentom będącym jednostkami sektora finansów publicznych lub wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną może być udzielona w wysokości  do 100% wartości przyznanego dofinansowania.
 • beneficjent składa Wniosek o płatność zaliczkową w momencie rzeczywistego zapotrzebowania na środki na dane zadanie lub etap zadania, określony w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Będzie to podlegało weryfikacji przy rozliczaniu wydatków i może skutkować podjęciem działań dyscyplinujących, zgodnie z zapisami umowy.

Kwota zaliczki wykazana przez beneficjenta we Wniosku o płatność zaliczkową winna odzwierciedlać rzeczywisty koszt zadania, na którego realizację beneficjent wnioskuje o zaliczkę.

MJWPU weryfikuje Wniosek o płatność zaliczkową i w przypadku jego pozytywnej weryfikacji wystawia Zlecenie płatności, które przekazuje do BGK. BGK dokonuje przelewu środków na rachunek wskazany w Zleceniu płatności, w terminie wynikającym z Terminarza płatności środków europejskich obowiązującym w danym roku budżetowym, dostępnym na stronie internetowej BGK. Następnie beneficjent po otrzymaniu zaliczki, reguluje zobowiązania wobec kontrahenta i rozlicza zaliczkę w terminie do 10 dni roboczych od jej otrzymania, poprzez złożenie Wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami. Za datę rozliczenia przyjmuje się datę złożenia Wniosku w systemie SL2014 wraz z załączeniem potwierdzenia zwrotu niewykorzystanej części zaliczki.

Wypłata kolejnych transz środków, zarówno w formie zaliczki jak i refundacji, uwarunkowana jest rozliczeniem w 100% środków poprzednio otrzymanych w formie zaliczki lub wydatków o których refundację beneficjent wnioskuje. W każdym przypadku przed wypłatą kolejnych środków, musi zostać zatwierdzony przez MJWPU Wniosek o płatność lub Wniosek o płatność zaliczkową. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty zaliczki, beneficjent zobowiązany jest zwrócić środki na wskazany przez MJWPU rachunek bankowy.

Za prawidłowo rozliczoną zaliczkę uznaje się:

 • złożenie wniosku o płatność w systemie SL2014 w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania środków (czyli od daty wpływu środków na rachunek beneficjenta, udokumentowanej wyciągiem bankowym załączonym do wniosku o płatność);
 • złożenie wniosku o płatność w systemie SL2014 na kwotę otrzymanej zaliczki, co oznacza, że beneficjent winien wykazać we wniosku o płatność wydatki kwalifikowalne, udokumentowane w sposób wynikający z zasad obowiązujących w ramach Programu;
 • zwrócenie części niewykorzystanej zaliczki w terminie nie późniejszym niż w dniu złożenia wniosku o płatność tj., w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania środków.

Rozliczenie zaliczki poprzez zwrot całości otrzymanych środków nie będzie traktowane jako wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem, skutkujące naliczeniem odsetek w sposób określony w art. 207 ustawy o finansach publicznych, wyłącznie w sytuacji, gdy beneficjent udowodnił, że nie mógł ich wykorzystać zgodnie z celem, na który je otrzymał.

Jeśli beneficjent nie złożył wniosku o płatność w terminie lub nie zwrócił niewykorzystanej części zaliczki, od środków pozostałych do rozliczenia nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia:

 • złożenia wniosku o płatność, jeśli zwrot środków nastąpił przed złożeniem wniosku o płatność (zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych);
 • faktycznego zwrotu środków, jeśli zwrot nastąpił po dniu złożenia wniosku o płatność (zgodnie z art. 67 ustawy o finansach publicznych).

Beneficjent, który rozliczył zaliczkę nieprawidłowo, następne transze dofinansowania będzie mógł uzyskać jedynie w formie refundacji.

W przypadku dokonywania zwrotów Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zwraca się z prośbą o umieszczanie w tytule przelewu następujących danych:

1. numer projektu,

2. kwota otrzymanej płatności, której dotyczy zwrot,

3. data otrzymania płatności, której dotyczy zwrot,

4. Podział kwoty zwrotu na:

 • należność główną (rozdział, paragraf)
 • odsetki (np. umowne, karne, bankowe)
 • inne (np. koszty upomnienia, opłata prolongacyjna)

5. Tytuł zwrotu (nieprawidłowość/korekta/zwrot niewykorzystanych środków/ zwrot wydatków niekwalifikowanych), a w przypadku zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 207 Ustawy o Finansach Publicznych –  również numer decyzji.

Jeżeli informacje nie mieszczą się w tytule przelewu można w dniu dokonania zwrotu przesłać wyjaśnienie mailem  na adres opiekuna projektu  z podaniem w tytule maila: numeru projektu, kwoty zwrotu i daty dokonania zwrotu.

Przed dokonaniem zwrotu należy upewnić się u opiekuna projektu, czy wprowadzone konto, na które jest dokonywany zwrot jest prawidłowe.

Pliki do pobrania:

Zestawienie wydatków objętych wnioskiem o płatność zaliczkową (publikacja 23.05.2018)

Numery rachunków  (publikacja 13.06.2017)

Zestawienie wydatków objętych wnioskiem o płatność zaliczkową (publikacja 13.06.2017)

Zasady dokumentowania oraz opisywania dokumentów EFRR

Beneficjent składając dokumenty do wniosku o płatność w systemie SL2014 powinien je odpowiednio oznakować oraz załączyć w sposób uporządkowany, tak aby opiekun projektu (lub inna osoba kontrolująca wniosek)  nie miał problemu z przyporządkowaniem dokumentów do faktury (opisu dodatkowego, protokołu odbioru, wyciągu oraz innych dokumentów związanych danym wydatkiem).

Pliki z zeskanowanymi dokumentami  można nazwać wg różnych kluczy, na przykład:

 • wg liczby porządkowej postępu finansowego np. Lp. 1 fv 007/07/2017; Lp. 1 opis 007/07/2017, Lp. 1 protokół 007/07/2017, Lp. 1 wyciąg 007/07/2017, Lp. 1 007/07/2017 księgi, Lp. 1 007/07/2017 dokument OT itd.
 • wg numeru faktury np. 007/07/2017 faktura, 007/07/2017 opis, 007/07/2017 protokół, itd.

Uwaga! Dopuszczalne jest załączanie dokumentów w module Załączniki lub bezpośrednio pod każdą pozycją Zestawienia dokumentów..

Uwaga! KAŻDORAZOWO NALEŻY USTALIĆ Z OPIEKUNEM PROJEKTU SPOSÓB W JAKI ZAŁĄCZANE BĘDĄ DOKUMENTY DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ.

Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z każdym wnioskiem o płatność, za pośrednictwem systemu SL2014, dokumentów niezbędnych do rozliczenia Projektu, stanowiących załączniki do wniosku o płatność, zgodnie z listą wskazaną poniżej:

 • Skany opisanych i oznakowanych oryginałów faktur (opłaconych w całości) lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, które zostały wykazane w postępie finansowym (w przypadku dokumentów elektronicznych przedmiotowe opisy należy umieścić w systemie, w sposób zgodny z przyjętą dla projektu polityką rachunkowości).
 • Skany wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu prowadzonej przez beneficjenta:
 1. w przypadku beneficjentów prowadzących pełną księgowość[1]: skan wydruku z komputerowego systemu księgowego Projektu lub skan ewidencji księgowej Projektu – potwierdzone przez beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta, że wynikają z rzeczywiście zewidencjonowanych operacji gospodarczych;
 2. w przypadku beneficjentów prowadzących uproszczoną księgowość: skan wyciągu z Podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub Karty podatkowej, w tym skan wydruku z ewidencji środków trwałych– potwierdzone przez beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta, że wynikają z rzeczywiście zewidencjonowanych operacji gospodarczych;
 3. w przypadku beneficjentów nie zobowiązanych do prowadzenia ewidencji księgowej: skan zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego Projektu potwierdzających poniesione wydatki – potwierdzony przez beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.
 • Skany złożonych do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT oraz oświadczenia w zakresie kwalifikowalności VAT[2]:
 1. w przypadku, gdy beneficjent jest czynnym podatnikiem VAT, i co do zasady wykonuje czynności opodatkowane: skan deklaracji VAT-7 lub VAT-7k (wraz z ewentualnymi korektami) za rok ubiegły – wraz z pierwszym wnioskiem o płatność składanym przez beneficjenta w danym roku kalendarzowym oraz oświadczenie[3]potwierdzające, że nie dokonał pomniejszenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów/usług – wraz z każdym wnioskiem o płatność;
 2. w przypadku, gdy Beneficjent nie jest czynnym podatnikiem VAT – korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) albo podmiotowego (na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) – oświadczenie beneficjenta, że jest zwolniony od podatku VAT – wraz z pierwszym wnioskiem o płatność rozliczającym wydatki składanym przez beneficjenta w danym roku kalendarzowym oraz po zmianie statusu podatnika VAT (niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni od tego zdarzenia).
 • Skany dokumentów potwierdzających odbiór (m.in. protokół odbioru) urządzeń/sprzętu/dostaw lub przyjęcia materiałów[4]/robót budowlanych lub wykonania prac dla wydatków wykazanych w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
 • Skany wyciągów bankowych z wszystkich rachunków, na których przeprowadzane są wszelkie[5]operacje finansowe związane z realizacją projektu, dla wydatków wykazanych w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki:
 1. w przypadku, gdy beneficjent korzysta z dofinansowania w formie zaliczki, przedstawia wyciągi z dwóch rachunków bankowych (jeden z nich to wyodrębniony rachunek, na który przekazywana jest zaliczka, drugi to wyodrębniony rachunek, na który jest przekazywana refundacja poniesionych wcześniej wydatków oraz na którym znajdują się środki własne beneficjenta przeznaczone na pokrycie wkładu własnego);
 2. w przypadku refundacji beneficjent przedstawia wyciąg z jednego rachunku bankowego (rachunek, na który jest przekazywana refundacja poniesionych wcześniej wydatków oraz na którym znajdują się środki własne beneficjenta przeznaczone na pokrycie wkładu własnego);
 3. w przypadku, gdy wydatki na realizację Projektu były poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie Projektu, ale po 1 stycznia 2014 r., należy dodatkowo załączyć wyciąg bankowy z rachunku, z którego dokonano płatności.

W każdym z powyższych przypadków Beneficjent  zaznacza na wyciągu bankowym pozycje, które potwierdzają zapłaty za faktury.

 • Skan wyciągu bankowego potwierdzający dokonanie zwrotu dotacji otrzymanej ze środków publicznych, które nie zostały przeznaczone na pokrycie wkładu własnego beneficjenta, w kwocie odpowiadającej otrzymanemu dofinansowaniu w ramach RPO WM 2014-2020 (jeśli dotyczy).
 • Skany innych dokumentów potwierdzających prawidłową realizację Projektu (np. dokumenty potwierdzające uzyskanie przez beneficjenta przewidzianych prawem decyzji/pozwoleń umożliwiających użytkowanie infrastruktury Projektu – jeśli dotyczy), dla wydatków ujętych w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
 • Dokumenty potwierdzające uzyskany dochód w Projekcie (na podstawie przepisów art. 61 i art. 65 ust. 8 Rozporządzenia 1303/2013), zgodnie z regulacjami obowiązującymi w tym zakresie w ramach RPO WM 2014-2020, dla wydatków ujętych w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
 • Dokumenty związane z zawarciem umów z pracownikami oraz wywiązywanie się przez beneficjenta z obowiązków wobec zatrudnionych, ZUS i Skarbu Państwa, dla wydatków wykazanych w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
 • Zestawienie wydatków objętych Wnioskiem o Płatność zaliczkową (załącznik nr 2).
 • Oświadczenie do WOP w sprawie powiązań kapitałowo-osobowych w projekcie składane przez Beneficjenta wraz z każdym wop rozliczającym wydatki realizowane w ramach zasady konkurencyjności (o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN netto). W przypadku projektów partnerskich oświadczenie w imieniu partnerstwa składa lider projektu (możliwe jest również złożenie oświadczenia przez każdego z partnerów samodzielnie).
 • Skany innych dokumentów potwierdzających prawidłową realizację Projektu, w tym także na wezwanie MJWPU.

Zasady opisywania dokumentów finansowych z EFRR

UWAGA: Oryginał faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości powinny zawierać na pierwszej stronie adnotację:

 • nr ujęcia faktury lub innego dokumentu w księgach rachunkowych- powinien on być tożsamy z  nr dowodu księgowego w postępie finansowym we wniosku o płatność;
 • informację o współfinansowaniu wydatku z ze środków Unii Europejskiej o treści „Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (jeśli dotyczy) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.
 • informacja o treści „Ujęto wydatek we wniosku o płatność za okres od (…) do (…)”.

 Opisy dodatkowe faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej powinny być przedstawione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad tj. zawierać co najmniej:

 • logotypy (zgodnie z zał. nr 5 do umowy)
 • numer faktury lub innego dowodu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, datę wystawienia oraz nazwę wystawcy
 • numer umowy/decyzji o dofinansowanie wraz z tytułem projektu i  datą podpisania;
 1. kwotę dokumentu w podziale na kwotę netto, VAT i brutto, wraz ze wskazaniem wydatków poza projektem- jeżeli takie występują;
 2. całkowitą kwotę wydatków poniesionych na projekt w podziale na kwotę netto, VAT i brutto;
 3. kwotę wydatków kwalifikowanych w podziale na kwotę netto, VAT i brutto;
 4. kwotę wydatków niekwalifikowane w podziale na kwotę netto, VAT i brutto;
 5. źródła finansowania wydatku;
 6. określenie kwot finansowanych w ramach pomocy de minimis;
 7. odniesienie się do numeru i nazwy zadania oraz numeru i  nazwy wydatku z harmonogramu rzeczowo-finansowego w podziale na kwoty netto, VAT i brutto (należy zwrócić uwagę na to czy dany wydatek zapłacony w danym miesiącu ujęty jest w odpowiednim kwartale harmonogramu rzeczowo- finansowego i czy kwoty netto i VAT się w obu dokumentach pokrywają ze sobą);
 8. zapis informujący, że wydatek zrealizowany został zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych wraz z określeniem trybu na podstawie którego został zrealizowany lub na podstawie którego nie stosuje się ustawy.
 9. adnotację o  stosowaniu zasady konkurencyjności;
 10. wskazanie numerów ewidencyjnych:
 11. numer ewidencyjny w księgach rachunkowych;
 12. Numer konta księgowego;
 13. Nr ujęcia środka trwałego w ewidencji środków trwałych;
 14. wskazanie numeru pozycji w rejestrze VAT,
 15. wskazanie numeru ewidencji zakupów VAT (jeśli dotyczy);
 16. wskazanie daty uregulowania zobowiązania finansowego wynikającego z faktury lub innego dowodu księgowego oraz zastosowanie formy płatności (gotówka/przelew itp.);
 17. potwierdzenie wykonania usługi/zakupu towaru ujętych/tego w dowodzie księgowym określonych w umowie  nr, wartość i data zawarcia  umowy (z uwzględnieniem aneksów i dat ich zawarcia), jeżeli wydatek był dokonany na podstawie umowy, bądź w przypadku braku umowy numer zamówienia złożonego Wykonawcy wraz z jego datą
 18. potwierdzenie sprawdzenia pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym;
 19. adnotację, że wydatek nie został sfinansowany podwójnie;
 20. Uwagi/ wyjaśnienia.

Uwaga! Każdy przypadek niestandardowy, wymagający dodatkowych wyjaśnień lub mogący budzić wątpliwości, związany z wydatkiem powinien być wyjaśniony w opisie dodatkowym w  polu „Uwagi/wyjaśnienia”.  Za niestandardowy przypadek można przyjąć np.:

 • wyjaśnienie związane z zapłaceniem wydatku nie z konta projektu,
 • zapłacenie faktury po terminie wynikającym z umowy,
 • wyjaśnienie dotyczące płatności zbiorczej do US/ZUS z informacją jaka kwota dotyczy której osoby,
 • przypadek kiedy na fakturze nazwa towaru jest niezrozumiała (symbole, skróty) i trzeba wyjaśnić jaki towar zakupiono/dostarczono,
 • przypadek w którym nałożono korektę i trzeba wykazać w opisie dodatkowym nowe kwoty po korekcie.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1- dodatkowy opis WZÓR 2019 (publikacja 25.06.2019)

Załącznik nr 2- zestawienie wydatków objętych wnioskiem o płatność zaliczkową (publikacja 04.12.2018)

Załącznik ok nr 3 Oświadczenie Beneficjenta do WOP z EFRR VAT (publikacja 04.07.2019)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Beneficjenta do WOP w sprawie powiązań kapitałowo-osobowych w projekcie (publikacja 04.12.2018)

 


Instrukcja składania Wniosku o płatność EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Instrukcja do Wniosku o płatność EFRR (aktualizacja 10.09.2020)

Amortyzacja środków trwałych

Szanowni Państwo,

MJWPU informuje, że zgodnie z art.16 ust 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2016 r. poz. 1888, ze zm.) oraz art. 23 ust 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm.) nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów (…) odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych (…) od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych (…) zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W związku z powyższym zakupienie środka trwałego/wartości niematerialnych i prawnych z udziałem środków unijnych a następnie zaliczenie odpisów amortyzacyjnych od pełnej ich wartości do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności, bez pomniejszenia wartości środka trwałego/wartości niematerialnych i prawnych o otrzymane dofinansowanie, należy rozumieć, jako podwójne dofinansowanie.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś