Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pełni Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w swojej działalności obsługiwany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Odpowiada on za sprawną i prawidłową realizację programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Wydaje też wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania promocyjno-informacyjne.

Zadania związane z wdrażaniem RPO WM 2014-2020 wynikające z funkcji, jakie pełni Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach Instytucji Zarządzającej, realizują następujące komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

Kompetencje w zakresie zarządzania programem są bardzo szerokie – począwszy od jego opracowania, poprzez wybór projektów do dofinansowania, zlecanie płatności na rzecz beneficjentów i weryfikację poprawności ponoszonych przez nich wydatków, aż po całościowe monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikację osiąganych celów.

Szczegółowy wykaz zadań wykonywanych przez Instytucję Zarządzającą  obejmuje:

 1. Przygotowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów do dofinansowania;
 2. Wybór projektów do dofinansowania;
 3. Zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu;
 4. Zlecanie płatności na rzecz beneficjentów;
 5. Zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji programu;
 6. Prowadzenie kontroli realizacji programu, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów;
 7. Nakładanie korekt finansowych;
 8. Odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi (np. środków niewykorzystanych, odsetek, należności do zwrotu w związku z nieprawidłowościami);
 9. Ewaluacja Programu;
 10. Monitorowanie postępów realizacji programu;
 11. Zapewnienie informacji o programie i jego promocja;
 12. Organizacja prac Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca  przekazała do realizacji część zadań Instytucjom Pośredniczącym, ciągle jednak zachowując pełną odpowiedzialność za całość realizacji programu.

We wdrażanie programu – RPO WM 2014-2020 – zostały zaangażowane trzy podmioty pełniące funkcję Instytucji Pośredniczących:

Zasady działania i obowiązki Instytucji Zarządzającej zostały określone w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (rozdział 4 ustawy wdrożeniowej).

Kontakt do Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu dla województwa mazowieckiego:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

siedziba: al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa

telefon: (22) 5979 751, 5979 755

fax: (22) 5979 752

e-mail: dsrr@mazovia.pl

 

2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Kontroli

siedziba: ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa

telefon: (22) 5979 002,

fax: (22) 5979 001

e-mail: kontrola@mazovia.pl

 

 

Zobacz również: 

Instytucja Pośrednicząca w realizacji Programu

Komitet Monitorujący

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych