Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pełni Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w swojej działalności obsługiwany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Odpowiada on za sprawną i prawidłową realizację programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Wydaje też wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania promocyjno-informacyjne.

Zadania związane z wdrażaniem RPO WM 2014-2020 wynikające z funkcji, jakie pełni Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach Instytucji Zarządzającej, realizują następujące komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

Kompetencje w zakresie zarządzania programem są bardzo szerokie – począwszy od jego opracowania, poprzez wybór projektów do dofinansowania, zlecanie płatności na rzecz beneficjentów i weryfikację poprawności ponoszonych przez nich wydatków, aż po całościowe monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikację osiąganych celów.

Szczegółowy wykaz zadań wykonywanych przez Instytucję Zarządzającą  obejmuje:

 1. Przygotowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów do dofinansowania;
 2. Wybór projektów do dofinansowania;
 3. Zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu;
 4. Zlecanie płatności na rzecz beneficjentów;
 5. Zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji programu;
 6. Prowadzenie kontroli realizacji programu, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów;
 7. Nakładanie korekt finansowych;
 8. Odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi (np. środków niewykorzystanych, odsetek, należności do zwrotu w związku z nieprawidłowościami);
 9. Ewaluacja Programu;
 10. Monitorowanie postępów realizacji programu;
 11. Zapewnienie informacji o programie i jego promocja;
 12. Organizacja prac Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca  przekazała do realizacji część zadań Instytucjom Pośredniczącym, ciągle jednak zachowując pełną odpowiedzialność za całość realizacji programu.

We wdrażanie programu – RPO WM 2014-2020 – zostały zaangażowane trzy podmioty pełniące funkcję Instytucji Pośredniczących:

Zasady działania i obowiązki Instytucji Zarządzającej zostały określone w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (rozdział 4 ustawy wdrożeniowej).

Kontakt do Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu dla województwa mazowieckiego:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

siedziba: al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa

telefon: (22) 5979 751, 5979 755

fax: (22) 5979 752

e-mail: dsrr@mazovia.pl

 

2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Kontroli

siedziba: ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa

telefon: (22) 5979 002,

fax: (22) 5979 001

e-mail: kontrola@mazovia.pl

 

 

Zobacz również: 

Instytucja Pośrednicząca w realizacji Programu

Komitet Monitorujący

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś