Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2022-11-08 do 2022-11-17

Wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-103/22

(konkurs bez podziału na rundy)

 

Wstępna informacja o naborze Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej ogłasza konkurs nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-103/22, którego celem są działania zwiększające szanse na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa. 
Termin, od którego możesz składać wnioski od dnia 08.11.2022 r.
Termin, do którego możesz składać wnioski do dnia 17.11.2022 r. do godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2023 r.
Miejsce złożenia wniosków Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Jak przekazać nam wniosek? Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami przygotuj i złóż za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu.

Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe
w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu, który złożysz w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może przystąpić do konkursu? Musisz wiedzieć, że beneficjentami mogą być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

  • JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;
  • podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;
  • urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;
  • instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (jops);
  • PES zgodnie z definicją PES;
  • partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

 

Na co możesz zdobyć dofinansowanie? Typ projektu, który zrealizujesz w ramach tego naboru to: Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej.

W ramach ww. typu projektu możesz realizować następujące działania wynikające z potrzeb grupy docelowej oraz celu projektu, np.:

·       diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji,

·       realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym mających na celu nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, np.:

Ø działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,

Ø działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu),

Ø praca socjalna oparta o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego (projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie będą przyjmowane do dofinansowania).

·         realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym mających na celu pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, jak również pomoc
w utrzymaniu zatrudnienia np.:

Ø prace społecznie użyteczne,

Ø staże zawodowe, praktyki zawodowe,

Ø subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy),

Ø poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową,

Ø zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego,

Ø kursy i szkolenia zawodowe;

·         realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy, np. edukacja formalna,

·         realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, o ile będą one bezpośrednio związane z osiągnięciem celów przypisanych do ścieżki reintegracji i/lub kontraktu socjalnego, mających na celu wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, np.:

Ø finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,

Ø skierowania i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin,

Ø udział w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

Ø udział w programach psychoterapii /programach terapeutycznych dla osób uzależnionych,

·         zastosowanie działań uzupełniających w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia w zakresie integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej, np.:

Ø sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,

Ø sfinansowanie kosztów dojazdu,

Ø zapewnienie usług asystenckich.

 

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Jakie jest dofinansowanie projektów?  

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80% (80% UE + 0% BP).

 

Jaki jest budżet konkursu? Wartość dofinansowania EFS w ramach konkursu wynosi

5 557 820,62 PLN

Wydatki w ramach projektu nie mogą obejmować kosztu podatku od towarów i usług (VAT).

Regulamin konkursu Regulamin konkursu
Wzór wniosku o dofinansowanie Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi

 

Szczegółowe informacje o konkursie możesz uzyskać

telefonicznie:

·       infoliniia 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt.-pt.) – opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika

mejlowo:

Punkt Kontaktowy (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

 

Dla zainteresowanych złożeniem wniosku organizujemy spotkania informacyjne.

W ich trakcie  przedstawiamy założenia Programu  Regionalnego Województwa Mazowieckiego (2014-2020) oraz zasady składania wniosków w konkursie.

Linki Portal RPO WM 2014-2020 Fundusze dla Mazowsza.

 

 

Dla kogo?

 

Twoje wsparcie może być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

1)   Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

·         osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.)  lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

·         osoby, o których mowa w artykule 1 ustęp 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

·         osoby przebywające w pieczy zastępczej[1] lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

·         osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

·         osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 1 września 2017 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.);

·         osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

·         członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

·         osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

·         osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

·         osoby korzystające z PO PŻ;

·         osoby odbywające karę pozbawienia wolności, w formie dozoru elektronicznego.

2)   Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie niezbędnym dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu.

3)   Obywatele Ukrainy w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, a także osoby wymienione w Decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującej wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

 

Minimalny wkład własny Poziom minimalnego wkładu własnego wynosi 20%.
Wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80% (80% UE + 0% BP).

Minimalna wartość dofinansowania projektu (UE+BP) musi przekroczyć 476 740,00 PLN.

Przekierowanie do dokumentów Programu

 

 

Portal RPO WM 2014-2020 Fundusze dla Mazowsza.

 

 

[1] W tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach  określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś