Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2018-11-30 do 2018-12-18

Komunikat dla konkursu nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18 (publikacja 15.11.2018)

Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18

(konkurs bez podziału na rundy)

 

Wstępna informacja o naborze Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej ogłasza konkurs nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18 którego celem są projekty z zakresu doradztwa zawodowego, które pozwolą zorientować uczniów na oczekiwania rynku pracy i określenie drogi zawodowej, a w konsekwencji przyczynią się do zwiększenia zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 30 listopada 2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 18 grudnia 2018 r. do godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2019 r.
Miejsce składania wniosków Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 Wnioskodawcą w ramach projektu jest organ prowadzący objętej/objętych wsparciem szkoły/szkół z terenu Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) albo podmiot posiadający co najmniej 3- letnie doświadczenie w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego

(z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym każdej objętej wsparciem szkoły

z terenu  ZIT WOF.

Wykaz gmin należących do obszaru ZIT WOF znajduje się w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu.

Na co można otrzymać dofinansowanie? Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu:

Prowadzenie doradztwa zawodowego (w 7 i 8 klasach szkół podstawowych, szkołach gimnazjalnych[1] i szkołach prowadzących kształcenie zawodowe) i rozwój współpracy z rynkiem pracy:

1. Uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, którzy nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli, realizujących zadania
z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

2. Tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK)umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego.

3. Zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego [2].

Warunki realizacji zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego zostaną określne
w regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

4. Działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Uwaga!

Preferowane będą projekty zgodne z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym realizowany jest projekt. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Uwaga!

Ze względu na zmiany prawne wynikające z reformy systemu oświaty – wygaszanie gimnazjów- obowiązujące od dnia 01.09. 2017 r. wnioskodawca musi wziąć pod uwagę adekwatność, zasadność i efektywność podejmowanych działań,
w szczególności w zakresie inwestycji w infrastrukturę
i doposażenia dla celów edukacyjnych, również po zakończeniu realizacji projektu.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu  

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 90%

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania w ramach konkursu to 2 542 275,76 PLN.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu.
Pytania i odpowiedzi

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt.) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

 • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);
 • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
 • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
 • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);
 • w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

 

Infolinia: 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt-pt), e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania i szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach niniejszego konkursu.

Dla kogo?

 

Projekty realizowane w ramach konkursu muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców z obszaru ZIT WOF:

· uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe[3];

·  gimnazjaliści[4] i uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych
(w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego);

·  młodociani pracownicy;

· szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące realizujące kształcenie zawodowe oraz szkoły artystyczne kształcące w zawodach artystycznych;

· nauczyciele kształcenia zawodowego szkół i placówek oświatowych;

· instruktorzy praktycznej nauki zawodu;

· nauczyciele wyznaczeni do realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Uwaga!

1.   Wsparcie w ramach projektu jest kierowane do 7 i 8 klas szkół podstawowych i/lub do gimnazjów i/lub szkół prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) z obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF).

W okresie przejściowym (1 września 2017 r. – 31 sierpnia 2019 r.) ze wsparcia w ramach projektu mogą korzystać również szkoły powstałe w wyniku przekształcenia gimnazjum albo klasy gimnazjalne (powstałe w wyniku włączenia gimnazjów do innych szkół).
W przypadku nowych projektów finansowanych w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego skierowanych do gimnazjów i szkół zawodowych, które zostaną zlikwidowane w związku z reformą oświaty, wsparcie będzie skierowane jedynie do uczniów tych szkół. Wsparcie dotyczy publicznych i niepublicznych, ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, szkół specjalnych przysposabiających do pracy.
W przypadku szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, ze wsparcia mogą korzystać:

a)    w okresie 1.09.2017 – 31.01.2020 również klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzone w branżowych szkołach I stopnia oraz ich uczniowie i nauczyciele;

b)    w okresie 1.09.2017 – 31.08.2023 również 4-letnie technika oraz klasy 4-letniego technikum prowadzone w 5-letnim technikum oraz ich uczniowie i nauczyciele.

Minimalny wkład własny Poziom minimalnego wkładu własnego wynosi 10%.
Wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90%

 

 

[1] W okresie 1 września 2017 r. – 31 sierpnia 2019 r. ze wsparcia w ramach RPO mogą korzystać także gimnazja, jak również szkoły powstałe w wyniku przekształcenia gimnazjum albo klasy gimnazjalne (powstałe w wyniku włączenia gimnazjów do innych szkół). W projektach skierowanych do likwidowanych gimnazjów i szkół zawodowych wsparcie może dotyczyć wyłącznie uczniów tych szkół.

[2] Interwencja na rzecz realizacji zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego musi być zgodna
z następującymi warunkami:

 1. a) program zewnętrznego wsparcia powinien przyczynić się do zwiększenia dostępu do usług doradztwa edukacyjno-zawodowego opartych na rzetelnej informacji edukacyjnozawodowej;
 2. b) zapewnienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej może obejmować tworzenie regionalnych systemów informacji edukacyjno-zawodowej, w tym dostępnej on-line;
 3. c) zakres wsparcia wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły lub placówki systemu oświaty i odpowiada na jej specyficzne potrzeby;
 4. d) realizacja programów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie regionalnym obejmuje następujące etapy:

– współpracę z ORE w zakresie doskonalenia kadry systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym m.in. wykorzystania zasobów doradztwa na potrzeby regionu, gromadzenia
i udostępniania informacji edukacyjno-zawodowej;

– współpracę z instytucjami wojewódzkimi na rzecz rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego w regionie, w tym tworzenie
i rozwój wojewódzkiej sieci współpracy doradców i instytucji;

– zapewnienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej na poziomie regionu, w tym dostępnej online;

– doskonalenie kadry doradców-konsultantów w oparciu o programy szkoleń przygotowane przez ORE;

– koordynowanie i monitorowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego podejmowanych na poziomie lokalnym;

– współorganizowanie we współpracy z doradcami-konsultantami, instytucjami tworzącymi sieć wsparcia doradztwa zawodowego, regionalnymi/lokalnymi pracodawcami lub przedsiębiorcami przedsięwzięć na rzecz rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego, np. targi edukacyjne, targi pracy, festiwale zawodów;

 1. e) osobą realizującą program zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie regionalnym jest konsultant wojewódzki. Konsultant wojewódzki jest to specjalista zewnętrzny (spoza szkoły) bezpośrednio współpracujący z doradcami-konsultantami w realizacji zewnętrznego wsparcia na poziomie powiatu. Konsultant wojewódzki to osoba zatrudniona w wojewódzkim ośrodku doskonalenia nauczycieli lub w centrum kształcenia zawodowego;
 2. f) realizacja programów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie lokalnym obejmuje następujące etapy:

– przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole, w celu identyfikacji potrzeb szkoły w zakresie doradztwa edukacyjnozawodowego;

– opracowanie planu zewnętrznego wsparcia szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego przez doradców-konsultantów;

– wdrożenie i realizacja planu wsparcia szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

– tworzenie i rozwój sieci doradców edukacyjno – zawodowych oraz sieci instytucji;

– monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty;

 1. g) osobą realizującą program zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego jest doradca-konsultant. Doradca-konsultant jest to specjalista zewnętrzny (spoza szkoły) bezpośrednio współpracujący z placówką
  w realizacji zewnętrznego wsparcia na poziomie powiatu. Doradca-konsultant to osoba zatrudniona w poradni psychologiczno-pedagogicznej, powiatowej placówce doskonalenia nauczycieli, w centrum kształcenia praktycznego lub centrum kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego;

h). do zadań doradcy-konsultanta należy pomoc w diagnozie potrzeb szkoły oraz dostosowanie oferty doskonalenia do zdiagnozowanych potrzeb, a następnie pomoc w zbudowaniu planu wspomagania i jego realizacji;

 1. i) na podstawie wyników diagnozy doradca – konsultant, we współpracy ze szkołą lub placówką systemu oświaty, opracowuje plan wparcia ww. podmiotów. Plan powinien zawierać propozycję działań i rozwiązań ukierunkowanych na podniesienie jakości usług świadczonych w szkole lub placówce systemu oświaty z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego, czyli tzw. formy doskonalenia doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 2. j) plan wsparcia szkoły powinien uwzględniać konieczność wykorzystania potencjału i zasobów szkoły. Wśród realizatorów zadań określonych w planie wsparcia szkoły wyróżnić należy: kadrę szkoły, doradców-konsultantów oraz instytucje zewnętrzne wspierające szkolne doradztwo zawodowe (w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Ochotnicze Hufce Pracy, powiatowe urzędy pracy);
 3. k) katalog działań możliwych do zrealizowania w ramach planu wsparcia szkoły obejmuje:

– udzielanie pomocy doradcom edukacyjno-zawodowym w organizowaniu szkolnych spotkań, konkursów itp. poświęconych doradztwu edukacyjno-zawodowemu;

– współpracę przy organizacji spotkań poświęconych doradztwu edukacyjno-zawodowemu z uczniami, rodzicami, radami pedagogicznymi, zespołami wychowawców oraz przedstawicielami pracodawców lub przedsiębiorców;

– inicjowanie współpracy z zewnętrznymi instytucjami wspierającymi szkolne doradztwo edukacyjno-  zawodowe;

– udostępnianie informacji, np. o instytucjach zewnętrznych wspierających doradztwo edukacyjno-zawodowe, opisanych
w mapie lokalnej sieci doradztwa edukacyjno-zawodowego lub możliwościach pozyskania materiałów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

– inicjowanie i koordynowanie konkursów, konferencji i innych przedsięwzięć z dziedziny doradztwa edukacyjno-zawodowego
o zasięgu lokalnym;

– wspieranie aktywności szkoły w środowisku lokalnym poprzez udział w targach szkolnych, organizacji lub udziale w tzw. drzwiach otwartych;

– organizacja wspólnych warsztatów, spotkań oraz konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji zajmujących się doradztwem
w powiecie, władz lokalnych, przedstawicieli pracodawców lub przedsiębiorców czy szkół wyższych;

 1. l) działania związane z tworzeniem i rozwojem sieci doradców edukacyjno-zawodowych i instytucji mają na celu:

– identyfikację osób zajmujących się problematyką doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, placówkach systemu oświaty i instytucjach danego powiatu;

– inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć umożliwiających wymianę doświadczeń osobom zainteresowanym doradztwem edukacyjno-zawodowym (dyrektorom, doradcom zawodowym, pedagogom, psychologom, nauczycielom);

– podejmowanie działań integrujących środowisko osób zajmujących się w szkołach i innych instytucjach problematyką doradczą;

– budowanie współpracy osób odpowiedzialnych za doradztwo edukacyjno-zawodowe w powiecie;

– organizacja warsztatów dla członków sieci doradców edukacyjno-zawodowych z terenu powiatu, z uwzględnieniem problematyki doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymianę informacji, np. o wydarzeniach powiatowych dotyczących doradztwa, informacji z regionalnego rynku pracy, oferty edukacyjnej szkół, badań i analiz dotyczących lokalnego rynku pracy i dobrych praktyk, propagowanie działań doradczych.

[3] W przypadku nowych projektów finansowanych w ramach Działania 10.3 skierowanych do szkół zawodowych, które zostały zlikwidowane w związku z reformą oświaty wsparcie może być skierowanie jedynie do uczniów tych szkół. Tej samej zasadzie podlega wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, które w przypadku zlikwidowanych szkół zawodowych dotyczyć może jedynie uczniów tych szkół.

[4] W okresie 1 września 2017 r. – 31 sierpnia 2019 r. ze wsparcia w ramach RPO mogą korzystać także gimnazja, jak również szkoły powstałe w wyniku przekształcenia gimnazjum albo klasy gimnazjalne (powstałe w wyniku włączenia gimnazjów do innych szkół). W przypadku nowych projektów finansowanych w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego skierowanych do gimnazjów, które zostały zlikwidowane w związku z reformą oświaty wsparcie może być skierowanie jedynie do uczniów tych szkół.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś