Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT nastąpiła aktualizacja Regulaminu konkursu. Ponadto zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego dnia 30 października 2018 r., nastąpiła aktualizacja:

 • wzoru umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020;
 • Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020 (wersja 2.5), przyjętego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dnia 30 października 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach zmian:

 • nr 1 zmiana zapisów Regulaminu konkursu;
 • nr 2 zmiana złącznika nr 6 Lista najczęściej finansowanych towarów i usług dla Poddziałania 10.3.3 „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT”;
 • nr 3 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [umowa standardowa] przyjętego uchwałą
  nr 1717/384/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30.10.2018 r;
 • nr 4 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [kwoty ryczałtowe] przyjętego uchwałą
  nr 1718/384/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30.10.2018 r;
 • nr 5 zmiana wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą nr 17197/384/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30.10.2018 r.

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

Link do strony konkursu:   Działanie 10. 3 – Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT, nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18

 

Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18

Tabela zmian do Regulaminu konkursu

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Obecny zapis Uzasadnienie/Uwagi
       1.          1. Rozdział 1

Pkt 18

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020 z dnia 09.10.2018 r.(wersja 2.4). Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020 z dnia 30.10.2018 r.(wersja 2.5). Aktualizacja dokumentu.
       2.          2.

Rozdział 2 Informacje o konkursie oraz przedmiot konkursu Pkt 2

Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego. Tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego. Zmiana wynikająca z aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020
          3.

Rozdział 3 Najważniejsze informacje dotyczące przygotowania i realizacji projektu

3.5

3.6

3.4

3.5

Zmian numeracji w wyniku omyłki pisarskiej

 

Tabela zmian nr 2 w ramach konkursu nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18

Tabela zmian do załącznika nr 6 Lista najczęściej finansowanych towarów i usług dla Poddziałania 10.3.3 „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT”

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Obecny zapis Uzasadnienie/Uwagi
1. TWORZENIE SZKOLNYCH PUNKTÓW INFORMACJI
I KARIERY (SPInKa)
TWORZENIE SZKOLNYCH PUNKTÓW INFORMACJI
I KARIERY (SPInKa)
TWORZENIE PUNKTÓW INFORMACJI I KARIERY (PIK) Zmiana wynikająca z aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020
2. TWORZENIE SZKOLNYCH PUNKTÓW INFORMACJI
I KARIERY (SPInKa)
Doradca zawodowy w ramach SPInKi Doradca zawodowy w ramach PIK Zmiana wynikająca z aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020
3. TWORZENIE SZKOLNYCH PUNKTÓW INFORMACJI
I KARIERY (SPInKa)
Wydatki te są kwalifikowalne w ramach projektów pod warunkiem przeznaczenia do działań związanych w prowadzeniem Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) i nie mogą zostać wykorzystane do innych zadań w projekcie. Wydatki te są kwalifikowalne w ramach projektów pod warunkiem przeznaczenia do działań związanych
w prowadzeniem Punktów Informacji i Kariery (PIK) i nie mogą zostać wykorzystane do innych zadań w projekcie.
Zmiana wynikająca z aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020

 

Tabela zmian nr 3 w ramach konkursu nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18

Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [umowa standardowa]

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi
           1. Preambuła pkt 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1); Uzupełnienie podstaw prawnych
o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r.
           2. Preambuła pkt 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”; ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”; Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
           3. § 1 pkt 13 „RPO WM 2014-2020” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu mazowieckiego w Polsce (CCI 2014PL16M2OP007),

 

„RPO WM 2014-2020” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu mazowieckiego w Polsce (CCI 2014PL16M2OP007), zmieniony Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2018)5156 z dnia 27 lipca 2018 r.; W wyniku renegocjacji RPO WM 2014-2020 uzupełnienie o zapis: „zmieniony Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2018)5156 z dnia 27 lipca 2018 r.”;

 

           4. § 1 pkt 17 „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000); „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.); Aktualizacja publikatora aktu prawnego;
           5. § 3 ust. 2 MJWPU oraz Beneficjent zobowiązują się do stosowania aktualnych/obowiązujących wytycznych MJWPU oraz Beneficjent zobowiązują się do stosowania wytycznych obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu/naboru, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5: Dodanie zapisu w celu doprecyzowania zasad dotyczących stosowania wytycznych.
           6. Odwołanie nr 6 Należy wykreślić, w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca w regulaminie konkursu ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz. Należy wykreślić, w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca w regulaminie konkursu/ogłoszeniu naboru projektów pozakonkursowych ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz. Dodanie zwrotu: „ogłoszeniu naboru projektów pozakonkursowych” w celu zastosowania wzoru również dla projektów pozakonkursowych
           7. § 3 ust. 5 W przypadku zmian treści wytycznych i zawarcia w nich bezpośrednio przepisów przejściowych lub określenia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego zasad odnośnie stosowania nowych wytycznych, zastosowanie mają te przepisy przejściowe lub zasady. Dodanie zapisu w celu doprecyzowania zasad dotyczących stosowania wytycznych.
           8. § 9 ust. 2 pkt 1 w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r. poz. 75, z późn. zm.) przy czym Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do …… dni roboczych od dnia zweryfikowania przez nią wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę dofinansowania; w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1011, z późn. zm.) przy czym Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do …… dni roboczych od dnia zweryfikowania przez nią wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę dofinansowania;

 

Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
           9. § 32 ust 4 Beneficjent zobowiązuje się do pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i efektywności  zatrudnieniowej oraz do przedstawienia w trakcie rozliczania Projektu informacji niezbędnych do weryfikacji tego kryterium na zasadach określonych w dokumencie „Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Działania  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu. Beneficjent zobowiązuje się do pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i efektywności  zatrudnieniowej oraz do przedstawienia w trakcie rozliczania Projektu informacji niezbędnych do weryfikacji tego kryterium na zasadach określonych w dokumencie „Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Działania  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu/ogłoszenia naboru projektów pozakonkursowych. Dodano zapis „naboru projektów pozakonkursowych” w celu funkcjonowania wspólnego wzoru dla projektów konkursowych i pozakonkursowych
         10. § 32 ust 9 i 10 9.Udzielenie refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy pracownika lub stażysty wymaga zawarcia przez Beneficjenta umowy z pracodawcą. Umowa określa warunki wydatkowania i rozliczenia środków.

10.W przypadku refundacji kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, Beneficjent zobowiązuje się do weryfikacji statusu podatkowego pracodawcy, na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów, na etapie końcowego rozliczenia zawartej z tym pracodawcą umowy.

Dodano postanowienia do wzoru umowy zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.
         11. § 35 ust 11 i 12 11. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia monitoringu i dokumentowania prowadzenia działalności gospodarczej, której założenie bądź funkcjonowanie dofinansowano. Monitoring prowadzony jest kwartalnie i kończy się po upływie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej lub udzielenia wsparcia na funkcjonowanie takiej działalności.

12. Beneficjent zobowiązuje się raz na kwartał oraz ostatni raz po upływie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia prowadzenia przez uczestnika projektu działalności gospodarczej lub od momentu udzielenia wsparcia na funkcjonowanie takiej działalności do sprawdzenia statusu tego uczestnika na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów.

Dodano postanowienia do wzoru umowy zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.
         12. § 38 W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z RPO WM 2014-2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Regulaminu konkursu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej oraz właściwych aktów prawa krajowego), w szczególności:

1)       Rozporządzenia 1303/2013;

2)       Rozporządzenia 1304/2013;

3)       Rozporządzenia 480/2014;

4)       ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.);

5)       ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

6)       ustawy wdrożeniowej;

7)       ustawy Pzp;

8)       ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z póżn. zm.);

9)       ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.);

 

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z RPO WM 2014-2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Regulaminu konkursu/naboru projektów pozakonkursowych, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:

10)   Rozporządzenia 1303/2013;

11)   Rozporządzenia 1304/2013;

12)   Rozporządzenia 480/2014;

13)   ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.);

14)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

15)   ustawy wdrożeniowej;

16)   ustawy Pzp;

17)   ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z póżn. zm.);

18)   ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458.);

 

Dodano zapis „naboru projektów pozakonkursowych” w celu funkcjonowania wspólnego wzoru dla projektów konkursowych i pozakonkursowych i zaktualizowano publikator aktu prawnego.
         13. Załącznik nr 6: wzór oświadczenia uczestnika Projektu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); Aktualizacja publikatora aktu prawnego.

 

 

 

 

 

 

Tabela zmian nr 4 w ramach konkursu nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18

Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [kwoty ryczałtowe]

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi
           1. Preambuła pkt 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1); Uzupełnienie podstaw prawnych
o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r.
           2. Preambuła pkt 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”; ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”; Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
           3. § 1 pkt 12 „RPO WM 2014-2020” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu mazowieckiego w Polsce (CCI 2014PL16M2OP007), „RPO WM 2014-2020” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu mazowieckiego w Polsce (CCI 2014PL16M2OP007), zmieniony Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2018)5156 z dnia 27 lipca 2018 r.; W wyniku renegocjacji RPO WM 2014-2020 uzupełnienie o zapis: „zmieniony Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2018)5156 z dnia 27 lipca 2018 r.”;

 

           4. § 1 pkt 16 „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000); „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.); Aktualizacja publikatora aktu prawnego;
           5. § 3 ust. 2 MJWPU oraz Beneficjent zobowiązują się do stosowania aktualnych/obowiązujących wytycznych MJWPU oraz Beneficjent zobowiązują się do stosowania wytycznych obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu/naboru, z zastrzeżeniem ust. 4. Dodanie zapisu w celu doprecyzowania zasad dotyczących stosowania wytycznych.
           6. Odwołanie nr 6 Należy wykreślić, w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca w regulaminie konkursu ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz. Należy wykreślić, w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca w regulaminie konkursu/ogłoszeniu naboru projektów pozakonkursowych ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz. Dodanie zwrotu: „ogłoszeniu naboru projektów pozakonkursowych” w celu zastosowania wzoru również dla projektów pozakonkursowych
           7. § 3 ust. 4 W przypadku zmian treści wytycznych i zawarcia w nich bezpośrednio przepisów przejściowych lub określenia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego zasad odnośnie stosowania nowych wytycznych, zastosowanie mają te przepisy przejściowe lub zasady. Dodanie zapisu w celu doprecyzowania zasad dotyczących stosowania wytycznych.
           8. § 8 ust. 2 pkt 1 w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r. poz. 75, z późn. zm.) przy czym Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do …… dni roboczych od dnia zweryfikowania przez nią wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę dofinansowania; w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1011, z późn. zm.) przy czym Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do …… dni roboczych od dnia zweryfikowania przez nią wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę dofinansowania;

 

Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
           9. § 28 ust 4 Beneficjent zobowiązuje się do pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i efektywności  zatrudnieniowej oraz do przedstawienia w trakcie rozliczania Projektu informacji niezbędnych do weryfikacji tego kryterium na zasadach określonych w dokumencie „Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Działania  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu. Beneficjent zobowiązuje się do pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i efektywności  zatrudnieniowej oraz do przedstawienia w trakcie rozliczania Projektu informacji niezbędnych do weryfikacji tego kryterium na zasadach określonych w dokumencie „Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Działania  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu/ogłoszenia naboru projektów pozakonkursowych. Dodano zapis „naboru projektów pozakonkursowych” w celu funkcjonowania wspólnego wzoru dla projektów konkursowych i pozakonkursowych
         10. § 28 ust 9 i 10 9.Udzielenie refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy pracownika lub stażysty wymaga zawarcia przez Beneficjenta umowy z pracodawcą. Umowa określa warunki wydatkowania i rozliczenia środków.

10.W przypadku refundacji kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, Beneficjent zobowiązuje się do weryfikacji statusu podatkowego pracodawcy, na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów, na etapie końcowego rozliczenia zawartej z tym pracodawcą umowy.

Dodano postanowienia do wzoru umowy zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.
         11. § 31 ust 11 i 12 11. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia monitoringu i dokumentowania prowadzenia działalności gospodarczej, której założenie bądź funkcjonowanie dofinansowano. Monitoring prowadzony jest kwartalnie i kończy się po upływie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej lub udzielenia wsparcia na funkcjonowanie takiej działalności.

12. Beneficjent zobowiązuje się raz na kwartał oraz ostatni raz po upływie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia prowadzenia przez uczestnika projektu działalności gospodarczej lub od momentu udzielenia wsparcia na funkcjonowanie takiej działalności do sprawdzenia statusu tego uczestnika na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów.

Dodano postanowienia do wzoru umowy zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.
         12. § 34 W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z RPO WM 2014-2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Regulaminu konkursu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:

1)       Rozporządzenia 1303/2013;

2)       Rozporządzenia 1304/2013;

3)       Rozporządzenia 480/2014;

4)       ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.);

5)       ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

6)       ustawy wdrożeniowej;

7)       ustawy Pzp;

8)       ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z póżn. zm.);

9)       ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.);

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z RPO WM 2014-2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Regulaminu konkursu/naboru projektów pozakonkursowych, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:

10)   Rozporządzenia 1303/2013;

11)   Rozporządzenia 1304/2013;

12)   Rozporządzenia 480/2014;

13)   ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.);

14)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

15)   ustawy wdrożeniowej;

16)   ustawy Pzp;

17)   ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z póżn. zm.);

18)   ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458.);

Dodano zapis „naboru projektów pozakonkursowych” w celu funkcjonowania wspólnego wzoru dla projektów konkursowych i pozakonkursowych i zaktualizowano publikator aktu prawnego.
         13. Załącznik nr 6: wzór oświadczenia uczestnika Projektu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); Aktualizacja publikatora aktu prawnego.

 

Tabela zmian nr 5 w ramach konkursu nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-077/18

Tabela zmian wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi
1. Preambuła pkt 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1); Uzupełnienie podstaw prawnych o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r.
2. Preambuła pkt 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”; ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”; Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
3. § 1 pkt 13 „RPO WM 2014-2020” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu mazowieckiego w Polsce (CCI 2014PL16M2OP007), „RPO WM 2014-2020” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu mazowieckiego w Polsce (CCI 2014PL16M2OP007), zmieniony Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2018)5156 z dnia 27 lipca 2018 r.; W wyniku renegocjacji RPO WM 2014-2020 uzupełnienie o zapis: „zmieniony Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2018)5156 z dnia 27 lipca 2018 r.”;

 

4. § 1 pkt 17 „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000); „Ustawie o ochronie danych osobowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.); Aktualizacja publikatora aktu prawnego;
5. § 3 ust. 2 MJWPU oraz Beneficjent zobowiązują się do stosowania aktualnych/obowiązujących wytycznych MJWPU oraz Beneficjent zobowiązują się do stosowania wytycznych obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu/naboru, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Dodanie zapisu w celu doprecyzowania zasad dotyczących stosowania wytycznych.
6. Odwołanie nr 5 Należy wykreślić, w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca w regulaminie konkursu ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz. Należy wykreślić, w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca w regulaminie konkursu/ogłoszeniu naboru projektów pozakonkursowych ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz. Dodanie zwrotu: „ogłoszeniu naboru projektów pozakonkursowych” w celu zastosowania wzoru również dla projektów pozakonkursowych
7. § 3 ust. 5 W przypadku zmian treści wytycznych i zawarcia w nich bezpośrednio przepisów przejściowych lub określenia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego zasad odnośnie stosowania nowych wytycznych, zastosowanie mają te przepisy przejściowe lub zasady. Dodanie zapisu w celu doprecyzowania zasad dotyczących stosowania wytycznych.
8. § 29 ust 4 Beneficjent zobowiązuje się do pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i efektywności  zatrudnieniowej oraz do przedstawienia w trakcie rozliczania Projektu informacji niezbędnych do weryfikacji tego kryterium na zasadach określonych w dokumencie „Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Działania  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu. Beneficjent zobowiązuje się do pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i efektywności  zatrudnieniowej oraz do przedstawienia w trakcie rozliczania Projektu informacji niezbędnych do weryfikacji tego kryterium na zasadach określonych w dokumencie „Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Działania  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu/ogłoszenia naboru projektów pozakonkursowych. Dodano zapis „naboru projektów pozakonkursowych” w celu funkcjonowania wspólnego wzoru dla projektów konkursowych i pozakonkursowych
9. § 29 ust 9 i 10 9.Udzielenie refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy pracownika lub stażysty wymaga zawarcia przez Beneficjenta umowy z pracodawcą. Umowa określa warunki wydatkowania i rozliczenia środków.

10.W przypadku refundacji kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy pracownika lub stażysty, Beneficjent zobowiązuje się do weryfikacji statusu podatkowego pracodawcy, na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów, na etapie końcowego rozliczenia zawartej z tym pracodawcą umowy.

Dodano postanowienia do wzoru umowy zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.
10. § 32 ust 11 i 12 11. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia monitoringu i dokumentowania prowadzenia działalności gospodarczej, której założenie bądź funkcjonowanie dofinansowano. Monitoring prowadzony jest kwartalnie i kończy się po upływie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

12. Beneficjent zobowiązuje się raz na kwartał oraz ostatni raz po upływie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia prowadzenia przez uczestnika projektu działalności gospodarczej lub od momentu udzielenia wsparcia na funkcjonowanie takiej działalności do sprawdzenia statusu tego uczestnika na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów.

Dodano postanowienia do wzoru umowy zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.
11. § 35 W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z RPO WM 2014-2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Regulaminu konkursu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej oraz właściwych aktów prawa krajowego ), w szczególności:

1)       Rozporządzenia 1303/2013;

2)       Rozporządzenia 1304/2013;

3)       rozporządzenia 480/2014;

4)       ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.);

5)       ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

6)       ustawy wdrożeniowej;

7)       ustawy Pzp;

8)       ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.);

9)       ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.);

10)   ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362);

11)   rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. poz. 2367);

12)   rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności;

13)   rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971).

W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z RPO WM 2014-2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Regulaminu konkursu/naboru projektów pozakonkursowych, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej oraz właściwych aktów prawa krajowego ), w szczególności:

1)       Rozporządzenia 1303/2013;

2)       Rozporządzenia 1304/2013;

3)       rozporządzenia 480/2014;

4)       ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.);

5)       ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

6)       ustawy wdrożeniowej;

7)       ustawy Pzp;

8)       ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.);

9)       ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458);

10)   ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362);

11)   rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. poz. 2367);

12)   rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1011, z późn. zm.);

13)   rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971).

Dodano zapis „naboru projektów pozakonkursowych” w celu funkcjonowania wspólnego wzoru dla projektów konkursowych i pozakonkursowych i zaktualizowano i dodano publikator aktu prawnego.
12. Załącznik nr 6: wzór oświadczenia uczestnika Projektu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); Aktualizacja publikatora aktu prawnego.

 

 

 

 

 

 

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś