Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2021-10-22 do 2021-11-15

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie konkursu RPMA.09.03.00-IP.01-14-100/21 (Publikacja 30.09.2021)

Wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-100/21

(konkurs bez podziału na rundy)

 

Wstępna informacja o naborze Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej ogłasza konkurs nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-100/21, którego celem są świadczenia kompleksowych usług wsparcia ekonomii społecznej.Mogą je wykonywać  tylko akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) na obszarze pięciu podregionów województwa mazowieckiego (żyrardowski, warszawsko-wschodni, warszawsko-zachodni, siedlecki, m.st. Warszawa).
Termin, od którego możesz składać wnioski od dnia od 22.10.2021 r. od godz. 00:00
Termin, do którego możesz składać wnioski do dnia 15.11.2021 r. do godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2022r.
Miejsce złożenia wniosków  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Jak przekazać nam wniosek? Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami przygotuj i złóż za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu.

Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku  o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu, który złożysz w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może przystąpić do konkursu? Musisz wiedzieć, że zgodnie z kryterium dostępu nr 1 o dofinansowanie projektu może ubiegać się akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej lub podmiot świadczący usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, o ile uzyska taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu.
Na co możesz zdobyć dofinansowanie? Typy projektów:

1.Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizowane będą następujące formy wsparcia:

1) udzielanie wsparcia finansowego (na podstawie biznesplanu) na tworzenie miejsc pracy dla:

·         osób bezrobotnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

·         osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

·         osób poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

·         osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

·         osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

·         osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

·         osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód ustalany zgodnie z zasadami określonymi w przypisie nr 1 wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych[1]

·         osób spełniających kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej;

·         osób o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

·         osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

·         osób ubogich pracujących[2];

 

na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie. Trzeba pamiętać, że wysokość wsparcia finansowego na stworzenie jednego miejsca pracy, zgodnie z ustaloną stawką jednostkową, wynosi 21 020 złotych. Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla jednego PS stanowi dziesięciokrotność stawki jednostkowej:

• przy tworzeniu PS lub przekształceniu PES w PS, w związku z utworzeniem miejsc pracy dla osób, o których mowa powyżej lub

• na stworzenie miejsc pracy dla osób, o których mowa powyżej, w istniejących PS w okresie trwałości, zaś po upływie tego okresu PS może ponownie uzyskać wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w wysokości, o której mowa powyżej.

Tworzenie nowych miejsc pracy może odbywać się poprzez:

• tworzenie nowych PS,

• tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących PS,

• tworzenie nowych miejsc pracy w PES, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w PS;

2) usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania PS,
w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania PS (np. szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne);

3) usługi służące nabyciu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w PS;

4) wsparciu pomostowym, tj. pomocy w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania.

5) wsparcie w planowaniu i realizacji zindywidualizowanych działań mających na celu reintegrację społeczną i zawodową pracowników którzy otrzymali wsparcie finansowe bądź wsparcie pomostowe.

Udzielanie wsparcia finansowego jest obligatoryjnie powiązane z ww. usługami towarzyszącymi.

·         Polegają  one na podnoszeniu wiedzy i rozwijają umiejętności potrzebne do założenia, prowadzenia i rozwijania PS.

·         Dostarczają i rozwijają kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w PS.

·         Zapewniają wsparcie zajęć o charakterze reintegracyjnym, wsparcie pomostowe oraz zindywidualizowanie usług w formie usług doradczych/biznesowych w PS.

·         Usługi towarzyszące mogą być świadczone niezależnie od udzielenia wsparcia finansowego przy czym wsparcie pomostowe musi być powiązane z utworzeniem miejsca pracy.

2. Świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej.

Realizowane będą następujące formy wsparcia:

1)    animacje lokalne –  umożliwiają tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, budowę i wsparcie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz partycypacji społecznej, działania wspierające liderów i animatorów lokalnych;

2)    usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne) – służą, nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego, obejmują m.in. szkolenia i warsztaty, doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne;

3)    usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe), służą ich profesjonalizacji, obejmują m.in.: dostęp do usług specjalistycznych (prawnych, księgowych, marketingowych), doradztwo, w tym doradztwo biznesowe, zwiększenie konkurencyjności produktów przedsiębiorczości społecznej.

 

Uwaga!

Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 we wskazanych typach projektu OWES będzie współpracował z właściwymi terytorialnie PUP. Dotyczy to przede wszystkim przyznawania wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących PS. Obowiązek współpracy dotyczy każdej ze stron w równym stopniu!

Wybór projektów wymienionych wyżej typów usług odbędzie się w jednym konkursie.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Jakie jest dofinansowanie projektów? Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% (=80%UE+15% BP) – bez uwzględnienia środków na dotacje, które są dofinansowane w 100%.

 

 

Jaki jest budżet konkursu? Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona zgodnie z kursem EURO (wyliczonym na dzień 30.08.2021r.) wynoszącym 4,5678 PLN to 4 102 980,67 PLN

Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszty podatku od towarów i usług (VAT).

Szczegółowe regulacje znajdziesz w Regulaminie Konkursu.

Regulamin konkursu Regulamin konkursu znajduje się w sekcji plików do pobrania
Wzór wniosku o dofinansowanie Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w sekcji plików do pobrania
Wzór umowy o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w sekcji plików do pobrania
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi

 

Gdzie złożyć wniosek

 

1.      Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

ul. Jagiellońska 74, 03 – 301 Warszawa, tel. 22 542 27 11, 22 542 20 38 38 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt.-pt.)

2.      Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce:

ul. J. Piłsudskiego 38, 07 – 410 Ostrołęka, tel. 22 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt.-pt.);

3.      Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku:

ul. Kolegialna 19, 09 – 400 Płock, tel. 22 542 27 14 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt.-pt.);

4.      Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu:

ul. Kościuszki 5a, 26 – 610 Radom,  tel. 22 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt.-pt.);

5.      Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach:

ul. Wiszniewskiego 4, 08 – 110 Siedlce, tel. 22 542 27 12( w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt.-pt.);

6.      Punkt Informacji o RPO WM w Ciechanowie:

ul. Plac Kościuszki 5, 06 – 400 Ciechanów, tel. 22 542 23 60, 22 542 21 17 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt.-pt.).

 

 

 

Szczegółowe informacje o konkursie możesz uzyskać

telefonicznie:

·       infolinia 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt.-pt.) – opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika

mejlowo:

·       Punkt Kontaktowy (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Dla zainteresowanych złożeniem wniosku organizujemy spotkania informacyjne.

W ich trakcie  przedstawiamy założenia Programu  Regionalnego Województwa Mazowieckiego (2014-2020) oraz zasady składania wniosków w konkursie.

Linki Portal RPO WM 2014-2020 Fundusze dla Mazowsza.

 

Dla kogo?

 

 Projekty mogą być skierowane bezpośrednio dla następujących grup odbiorców:

·         osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

·         osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

·         osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

·         osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

·         osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

·         osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

·         osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód ustalany zgodnie z zasadami określonymi w przypisie nr 1 wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych;

·         osoby spełniające kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

·         osoby o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

·         osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

·         osoby ubogie pracujące;

·         PS, PES i ich pracownicy;

·         podmioty zakładające PES; społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (np. OPS, PCPR, szkoły); OWES;

·         instytucje rynku pracy; szkoły i uczelnie wyższe, ośrodki badawcze;

·         organizacje pozarządowe;

·         przedsiębiorstwa i organizacje biznesowe.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 15 musisz zapewnić, że w dostępie do wsparcia w zakresie tworzenia miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw społecznych będziesz preferował osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały ze wsparcia projektowego w ramach PI 9i, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach PI 9v.

Minimalny wkład własny Poziom minimalnego wkładu własnego wynosi 5%.
Wartość projektu 1. dla podregionu żyrardowskiego – 6,30% alokacji – 460 434,24 PLN.

2. dla podregionu warszawsko-wschodniego – 9,68% alokacji – 707 460,86 PLN.

3. dla podregionu warszawsko-zachodniego – 8,09% alokacji – 591 256,03 PLN.

4. dla podregionu siedleckiego – 8,97% alokacji – 655 570,66 PLN.

5. dla m.st. Warszawa – 23,10% alokacji – 1 688 258,88 PLN

Przekierowanie do dokumentów Programu

 

Portal RPO WM 2014-2020 Fundusze dla Mazowsza.

[1] 1. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny
w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

  1. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę, z wyjątkiem:

1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;

2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  1. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach, o których mowa w pkt 2, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
  2. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
  3. W przypadku gdy prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód, uwzględnia się tylko dochód dziecka.
  4. W przypadku gdy rodzina uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody pozarolnicze, dochody te sumuje się.

 

[2] Osoba wykonująca pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie i która jest uprawniona do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo, tj. której dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś