Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-100/21 ogłoszonego w Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.3 Rozwój Ekonomii Społecznej nastąpiła aktualizacja Regulaminu konkursu. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach zmian:
 nr 1 zmiana zapisów Regulaminu konkursu;

 nr 2 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [umowa standardowa] przyjęta uchwałą nr 1559/259/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 września br.

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

Link do strony konkursu: 9.3 Rozwój ekonomii społecznej – RPMA.09.03.00-IP.01-14-100/21

 

Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-100/21 

Tabela zmian do Regulaminu konkursu

 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Obecny zapis Uzasadnienie/Uwagi
       1.          1. Strona tytułowa Kwota konkursu EFS: 3 511 724,64 PLN Kwota konkursu EFS: 4 102 980, 67 PLN Zwiększenie kwoty konkursu spowodowane uwzględnieniem podregionu warszawsko-zachodniego, dla którego nie został wyłoniony projekt w naborze nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-098/20
2. Rozdział 2 Informacje o konkursie Konkurs dotyczy świadczenia kompleksowych usług wsparcia ekonomii społecznej. Mogą je wykonywać  tylko akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) na obszarze czterech podregionów województwa mazowieckiego (żyrardowski, warszawsko-wschodni, siedlecki, m.st. Warszawa). Konkurs dotyczy świadczenia kompleksowych usług wsparcia ekonomii społecznej. Mogą je wykonywać  tylko akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) na obszarze pięciu podregionów województwa mazowieckiego (żyrardowski, warszawsko-wschodni, warszawsko-zachodni, siedlecki, m.st. Warszawa). Uwzględnienie podregionu warszawsko-zachodniego, dla którego nie został wyłoniony projekt w naborze nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-098/20
3. Rozdział 8

Kwota konkursu

Wartość dofinansowania EFS w ramach konkursu wynosi: 3 511 724,64 PLN

Kwota dofinansowania EFS w ramach konkursu wynosi 768 800,00 EUR przeliczona zgodnie z obowiązującym kursem (wyliczonym na dzień 30.08.2021 r.) wynoszącym  4,5678 PLN.

Wartość dofinansowania EFS w ramach konkursu wynosi: 4 102 980,67 PLN

Kwota dofinansowania EFS w ramach konkursu wynosi 898 240,00 EUR przeliczona zgodnie z obowiązującym kursem (wyliczonym na dzień 30.08.2021 r.) wynoszącym  4,5678 PLN.

Zwiększenie kwoty dofinansowania  spowodowane uwzględnieniem podregionu warszawsko-zachodniego, dla którego nie został wyłoniony projekt w naborze nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-098/20
4. Rozdział 9

Zasady finansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania EFS projektów, która nie przekroczy kwoty alokacji zaplanowanej w konkursie nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-098/20 ogłoszonym w październiku 2020 roku :

1. dla podregionu żyrardowskiego – 6,30% alokacji – 460 434,24 PLN

2. dla podregionu warszawsko-wschodniego – 9,68% alokacji – 707 460,86 PLN

3. dla podregionu siedleckiego – 8,97% alokacji – 655 570,66 PLN

4. dla m.st. Warszawa – 23,10% alokacji – 1 688 258,88 PLN

 

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania EFS projektów, która nie przekroczy kwoty alokacji zaplanowanej w konkursie nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-098/20 ogłoszonym w październiku 2020 roku :

1. dla podregionu żyrardowskiego – 6,30% alokacji – 460 434,24 PLN

2. dla podregionu warszawsko-wschodniego – 9,68% alokacji – 707 460,86 PLN

3. dla podregionu warszawsko-zachodniego – 8,09% alokacji – 591 256,03 PLN

4. dla podregionu siedleckiego – 8,97% alokacji – 655 570,66 PLN

5. dla m.st. Warszawa – 23,10% alokacji – 1 688 258,88 PLN

 

Uwzględnienie podregionu warszawsko-zachodniego, dla którego nie został wyłoniony projekt w naborze nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-098/20
5. Rozdział 23

Podstawa prawna

41. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020 z dnia 05.07.2021 r. (wersja 4.5). 41. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‐2020 z dnia 21.09.2021 r. (wersja 5.1). Przyjęcie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 5.1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Tabela zmian nr 2 w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-100/21

Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [umowa standardowa]

 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Zmieniony zapis Uzasadnienie/Uwagi
1. § 1 pkt 13 „RPO WM 2014-2020” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu mazowieckiego w Polsce (CCI 2014PL16M2OP007), zmieniony Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2018)5156 z dnia 27 lipca 2018 r., Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2019) 6164 z dnia 16 sierpnia 2019 r. i Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2020) 6546 z dnia 21 września 2020 r.; „RPO WM 2014-2020” – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu mazowieckiego w Polsce (CCI 2014PL16M2OP007), zmieniony Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2018)5156 z dnia 27 lipca 2018 r., Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2019) 6164 z dnia 16 sierpnia 2019 r., Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2020) 6546 z dnia 21 września 2020 r. i Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2021) 5904 z dnia 3 sierpnia 2021 r.; Uzupełnienie zapisu o Decyzję Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2021) 5904 z dnia 3 sierpnia 2020 r.

 

2. § 10 ust. 5 pkt 1 Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z każdym Wnioskiem o płatność:

1)    dokumentów związanych z wyborem wykonawców do realizacji zamówień o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) albo dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawców do realizacji Zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż progi określone w drodze obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanego na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129);

Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z każdym Wnioskiem o płatność:

1)    dokumentów związanych z wyborem wykonawców do realizacji zamówień o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) albo dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawców do realizacji Zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż progi określone w drodze obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanego na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.);

Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
3. § 14 ust. 6 W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków zgodnie z ust. 3 Instytucja Pośrednicząca, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Od ww. decyzji Beneficjentowi przysługuje odwołanie do Instytucji Zarządzającej. W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków zgodnie z ust. 3 Instytucja Pośrednicząca, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Od ww. decyzji Beneficjentowi przysługuje odwołanie do Instytucji Zarządzającej. Aktualizacja publikatora aktu prawnego.
4. § 21 ust. 4 Kontrolę, wizytę monitorującą i weryfikującą wydatki przeprowadza się w każdym miejscu związanym z realizacją Projektu, w tym w siedzibie Beneficjenta/Partnera. Kontrole, wizyty monitorujące i weryfikujące wydatki mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie, w trakcie i na Zakończenie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat, a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w okresie 3 lat, od dnia Zakończenia realizacji Projektu, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 35 ust. 16 w zakresie dotyczącym m.in. postanowień § 35 ust. 12 również po upływie tego terminu. Partner podlega kontroli w zakresie realizowanego Projektu na tych samych zasadach co Beneficjent.

 

Kontrolę, wizytę monitorującą i weryfikującą wydatki przeprowadza się w każdym miejscu związanym z realizacją Projektu, w tym w siedzibie Beneficjenta/Partnera. Kontrole, wizyty monitorujące i weryfikujące wydatki mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie, w trakcie i na Zakończenie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat, a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w okresie 3 lat, od dnia Zakończenia realizacji Projektu, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia kontroli. Partner podlega kontroli w zakresie realizowanego Projektu na tych samych zasadach co Beneficjent.

 

Usunięcie zapisu:

„z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 35 ust. 16 w zakresie dotyczącym m.in. postanowień § 35 ust. 12 również po upływie tego terminu” w związku z wcześniejszymi zmianami dotyczącymi niekwalifikowalności Vat w Działaniu 9.3.

5. § 30 Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Umowie. W takim przypadku postanowienia § 39 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Umowie. W takim przypadku postanowienia § 40 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Korekta zapisu na

§ 40 ust. 3.

 

 

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś