Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2016-02-29 do 2016-03-21

W sekcji Pliki do pobrania znajdują się następujące dokumenty:

 • Harmonogram oceny merytorycznej I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-013/16
 • Harmonogram oceny formalnej dla konkursu RPMA.09.03.00- IP.01-14-013/16 (publikacja dnia 23.03.2016)
 • Lista wniosków pozytywnych po ocenie formalnej w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów
 • Skład KOP (publikacja 16.06.2016)

Nawiązując do zapisów w SzOOP dotyczących maksymalnej wysokości dofinansowania projektów realizowanych przez OWES oraz zapisów w załączniku 2d do Kontraktu Terytorialnego dotyczących maksymalnego udziału budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w projektach w ramach Działania 9.3 uprzejmie informujemy, iż założeniem IZ RPO w przedmiotowym konkursie, było ustalenie minimalnej wymaganej kwoty wkładu własnego stanowiącej równowartość 5% liczonych w odniesieniu do wartości całego projektu pomniejszonego o środki przeznaczone przez danego Beneficjenta na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej. W pozostałym zakresie, beneficjent otrzymywał będzie środki w ramach dofinansowania, odpowiednio z EFS oraz budżetu państwa.

W związku z przyjętym podejściem, nie można sztywno określić jaki będzie poziom dofinansowania ogółem projektu (w przypadku części „usługowej” będzie to wynikowa montażu EFS/BP/WW – 80/15/5, a części „dotacyjnej” 80/20/0), gdyż zależne jest od udziału (wartości) poszczególnych działań, który nie musi być identyczny w każdym projekcie.
Określając prawidłowy montaż dla pojedynczego projektu należy wyliczyć kwotę wymaganego wkładu własnego (w stosunku do wartości projektu pomniejszonej o środki przeznaczone przez danego Beneficjenta na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej) i odnieść ją do wartości projektu.

Przykład:
Projekt o wartości 10.000.000 PLN, w ramach którego na utworzenie miejsc pracy planuje się przeznaczyć kwotę 6.000.000 PLN.
Chcąc zastosować minimalne wymagania wobec beneficjenta – kwota wymaganego wkładu własnego dla projektu wyniesie dla tego projektu – 200.000 PLN (5% x 4.000.000 PLN).
Montaż finansowy takiego projektu będzie wyglądał następująco:

 • dofinansowanie EFS – 8.000.000 PLN (tj. 80% z 10.000.000);
 • dofinansowanie z krajowych środków publicznych – 1.800.000 PLN (tj. 18% z 10.000.000 PLN);
 • minimalny wkład własny – 200.000 PLN (tj. 2% wartości całego projektu).

WYNIKI NABORU:

Pliki do pobrania

Informacje do ogłoszenia o naborze

Wstępna informacja o naborze

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-013/16

Konkurs nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-013/16 ogłaszany jest w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.3 Rozwój Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od dnia 29 lutego 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do dnia 21 marca 2016 r. do godziny 16:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu

Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które złożyły wniosek o przeprowadzenie procesu akredytacji, z zastrzeżeniem, że umowa o dofinansowanie podpisana zostanie wyłącznie z OWES, który posiada akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla typów usług wparcia ekonomii społecznej przewidzianych w konkursie.

Status akredytowanego OWES będzie potwierdzany przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

W ramach działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie, realizowanych przez OWES, tzn. tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowane będą następujące formy wsparcia:

1)   udzielanie dotacji (na podstawie biznesplanu) na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu, przy czym maksymalna wysokość dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy stanowi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu stanowi trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Tworzenie miejsc pracy może odbywać się poprzez:

 • tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych;
 • tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
 • tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne;

2)   usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego (np. szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne);

3)   usługi służące nabyciu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy
w przedsiębiorstwie społecznym;

4)   wsparcie w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego po zakończeniu procesu inkubacji w postaci wsparcia pomostowego w formie finansowej lub w formie zindywidualizowanych usług, w nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych[1].

Udzielanie wsparcia w formie dotacji jest obligatoryjnie powiązane z ww. usługami towarzyszącymi polegającymi na podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym, wsparciu pomostowym w formie finansowej oraz zindywidualizowanych usług w formie usług doradczych/biznesowych w nowo utworzonym przedsiębiorstwie społecznym.

 1. Świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej

W ramach działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie, realizowanych przez OWES, poza wymienionymi wyżej, polegających na świadczeniu usług wspierających rozwój ekonomii społecznej realizowane będą:

 • usługi animacji lokalnej, obejmujące m.in. działania o charakterze animacyjnym, umożliwiające tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, budowę i wsparcie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz partycypacji społecznej, działania mające na celu wspieranie liderów i animatorów lokalnych;
 • usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne) służące, nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego, obejmujące m.in. szkolenia i warsztaty, doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne;
 • usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe), służące ich profesjonalizacji, obejmujące m.in.: umożliwienie dostępu do usług specjalistycznych m.in. prawnych, księgowych, marketingowych, doradztwo, w tym doradztwo biznesowe, zwiększenie konkurencyjności produktów przedsiębiorczości społecznej.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do  Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 30.12.2015 wynoszącym 4,2400 wynosi
20 195 226,00 PLN.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa (w godz. 8.00 – 16.00) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Ciechanowie 06-400 Ciechanów Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 , tel. 22 542 27 16
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 15
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Płocku 09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 14;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Radomiu 26-610  Radom ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 13;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 12;

Infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach konkursu na Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej.

Wybierz typ beneficjenta

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które złożyły wniosek o przeprowadzenie procesu akredytacji, z zastrzeżeniem, że umowa o dofinansowanie podpisana zostanie wyłącznie z OWES, który posiada akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla typów usług wparcia ekonomii społecznej przewidzianych w konkursie.

Status akredytowanego OWES będzie potwierdzany przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie.

 

Dla kogo?

 

 • osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym[2];
 • PES i ich pracowników;
 • osób prawnych  zakładających  PES;
 • społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • jednostek  samorządu terytorialnego i  ich jednostek organizacyjnych  (np. OPS, PCPR, szkoły);
 • instytucji  rynku pracy;
 • organizacji  pozarządowych;

przedsiębiorstw i organizacji biznesowych.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju wyrażonym w piśmie DZF.I.8510.52.2015.ABu.4 z dn. 10 grudnia 2016 r. w ramach PI 9v (Działanie 9.3 odpowiada Priorytetowi Inwestycyjnemu 9v) mogą być wspierane osoby najbardziej oddalone od rynku pracy, co nie jest równoznaczne z osobami zakwalifikowanymi do III profilu pomocy, o których mowa
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nie oznacza to jednak, że wsparcie w postaci dotacji może być kierowane do wszystkich osób bezrobotnych. Może być kierowane wyłącznie do tych osób bezrobotnych, które są najbardziej oddalane od rynku pracy, a więc takich, które oprócz bezrobocia doświadczają wykluczenia na podstawie innych przesłanek wykluczających i wpisują się w definicję osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie
z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. Jednocześnie udział osób z III profilu, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powinien być preferowany w dostępie do dotacji i monitorowany przez OWES na podstawie oświadczeń zbieranych od uczestników projektu.

Wybierz obszar wsparcia

Do wyboru zgodnie z tematyką konkursu.

Na co?

 1. Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

W ramach działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie, realizowanych przez OWES, tzn. tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowane będą następujące formy wsparcia:

1)     udzielanie dotacji (na podstawie biznesplanu) na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu, przy czym maksymalna wysokość dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy stanowi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu stanowi trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Tworzenie miejsc pracy może odbywać się poprzez:

 • tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych;
 • tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
 • tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne;

2)     usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego (np. szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne);

3)   usługi służące nabyciu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym;

4)   wsparcie w uzyskaniu stabilności funkcjonowania
i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego po zakończeniu procesu inkubacji w postaci wsparcia pomostowego w formie finansowej lub w formie zindywidualizowanych usług, w nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych[1].

Udzielanie wsparcia w formie dotacji jest obligatoryjnie powiązane z ww. usługami towarzyszącymi polegającymi na podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym, wsparciu pomostowym w formie finansowej oraz zindywidualizowanych usług w formie usług doradczych/biznesowych w nowo utworzonym przedsiębiorstwie społecznym.

 1. Świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej

W ramach działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
w regionie, realizowanych przez OWES, poza wymienionymi wyżej, polegających na świadczeniu usług wspierających rozwój ekonomii społecznej realizowane będą:

 • usługi animacji lokalnej, obejmujące m.in. działania
  o charakterze animacyjnym, umożliwiające tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, budowę i wsparcie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz partycypacji społecznej, działania mające na celu wspieranie liderów i animatorów lokalnych;
 • usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne) służące, nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego, obejmujące m.in. szkolenia i warsztaty, doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne;
 • usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe), służące ich profesjonalizacji, obejmujące m.in.: umożliwienie dostępu do usług specjalistycznych m.in. prawnych, księgowych, marketingowych, doradztwo, w tym doradztwo biznesowe, zwiększenie konkurencyjności produktów przedsiębiorczości społecznej.

Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektów (na 3 lata):

 1. dla subregionu radomskiego – 14,25% alokacji –  2 877 819,71 PLN
 2. dla subregionu płockiego – 13,75% alokacji – 2 776 843,58 PLN
 3. dla subregionu ostrołęckiego – 13,25% alokacji –  2 675 867,45 PLN
 4. dla subregionu ciechanowskiego – 12,75% alokacji –   2 574 891,32 PLN
 5. dla subregionu siedleckiego – 12,25% alokacji –  2 473 915,19 PLN
 6. dla subregionu warszawsko-wschodniego – 11,75% alokacji –  2 372 939,06 PLN
 7. dla subregionu warszawsko-zachodniego – 11,25% alokacji –   2 271 962,93 PLN
 8. dla m.st. Warszawa – 10,75% alokacji –  2 170 986,80 PLN.

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95%.

Minimalny wkład własny

Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 5%.

Wartość projektu

Nie określono

Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa (w godz. 8.00 – 16.00) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Ciechanowie 06-400 Ciechanów Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 , tel. 22 542 27 16
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 15
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Płocku 09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 14;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Radomiu 26-610  Radom ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 13;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 12;

Infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

 


[1] Zakres i intensywność wsparcia pomostowego oraz okres jego świadczenia, a także jego wysokość, w przypadku wsparcia finansowego, są dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa społecznego. Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest świadczone przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy. Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest przyznawane miesięcznie w wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego w początkowym okresie działania, jednak nie większej niż zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy kwota minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zaleca się, by finansowanie pomostowe było stopniowo zmniejszane, zwłaszcza w przypadku wsparcia pomostowego w formie finansowej wydłużonego do 12 miesięcy. Wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług jest ukierunkowane w szczególności na wzmocnienie kompetencji biznesowych przedsiębiorstwa.

[2] Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego  i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 w ramach regionalnych programów operacyjnych nie ma możliwości udzielania wsparcia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności.

„Nawiązując do zapisów w SzOOP dotyczących maksymalnej wysokości dofinansowania projektów realizowanych przez OWES oraz zapisów w załączniku 2d do Kontraktu Terytorialnego dotyczących maksymalnego udziału budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w projektach w ramach Działania 9.3 uprzejmie informujemy, iż założeniem IZ RPO w przedmiotowym konkursie, było ustalenie minimalnej wymaganej kwoty wkładu własnego stanowiącej równowartość 5% liczonych w odniesieniu do wartości całego projektu pomniejszonego o środki przeznaczone przez danego Beneficjenta na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej. W pozostałym zakresie, beneficjent otrzymywał będzie środki w ramach dofinansowania, odpowiednio z EFS oraz budżetu państwa.

W związku z przyjętym podejściem, nie można sztywno określić jaki będzie poziom dofinansowania ogółem projektu (w przypadku części „usługowej” będzie to wynikowa montażu EFS/BP/WW – 80/15/5, a części „dotacyjnej” 80/20/0), gdyż zależne jest od udziału (wartości) poszczególnych działań, który nie musi być identyczny w każdym projekcie. Określając prawidłowy montaż dla pojedynczego projektu należy wyliczyć kwotę wymaganego wkładu własnego (w stosunku do wartości projektu pomniejszonej o środki przeznaczone przez danego Beneficjenta na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej) i odnieść ją do wartości projektu.Przykład: Projekt o wartości 10.000.000 PLN, w ramach którego na utworzenie miejsc pracy planuje się przeznaczyć kwotę 6.000.000 PLN. Chcąc zastosować minimalne wymagania wobec beneficjenta – kwota wymaganego wkładu własnego dla projektu wyniesie  dla tego projektu – 200.000 PLN (5% x 4.000.000 PLN). Montaż finansowy takiego projektu będzie wyglądał następująco:

 • dofinansowanie EFS – 8.000.000 PLN (tj. 80% z 10.000.000);
 • dofinansowanie z krajowych środków publicznych – 1.800.000 PLN (tj. 18% z 10.000.000 PLN);
 • minimalny wkład własny – 200.000 PLN (tj. 2% wartości całego projektu).”

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych