Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2016-12-21 do 2017-01-27

 • Dnia 20.02.2017 Opublikowano wyniki oceny formalnej dla konkursu nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-032/16. Dokument dostęny w sekcji „pliki do pobrania” u dołu strony.
 • Dnia 03.02.2017 Opublikowano harmonogram oceny formalnej dla konkursu nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-032/16. Dokument dostęny w sekcji „pliki do pobrania” u dołu strony.

Informacje do ogłoszenia o naborze

Wstępna informacja o naborze

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-032/16 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie  9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od dnia 21 grudnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do dnia 27 stycznia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 sporządzany jest za pomocą systemu MEWA 2.0, dostępnego pod adresem https://mewa2.mazowia.eu/. System Mewa 2.0, służący do składania wniosków i  jest dostępny dla Wnioskodawców w trybie on-line. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto użytkownika. Szczegółowe informacje w zakresie zakładania konta oraz obsługi systemu znajdują się w Instrukcji użytkownika MEWA 2.0 w ramach RPO WM 2014-2020, dostępnej na portalu RPO WM 2014-2020 www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

Kto może składać wnioski? Instytucje pomocy i aktywnej integracji:

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe, działające w sferze pomocy i integracji społecznej,
 • zakłady aktywności zawodowej, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).

 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? Programy deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych przez instytucje pomocy i aktywnej integracji, w tym:

 

1.  wsparcie osób będących w opiece instytucjonalnej w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności

2.  rozszerzenie oferty placówek opiekuńczo-pobytowych o prowadzenie usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług społecznych, w postaci:

•      usług asystenckich – tj. usług świadczonych przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami umożliwiających stałe lub okresowe wsparcie tych osób i rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego;

•      usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym usług krótkookresowego całodobowego i dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych, których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych;

•      usług świadczonych w mieszkaniach wspomaganych.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93% (= 80% UE + 13% BP).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem wynoszącym 4,3307  to 15 103 316,25    PLN.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38  (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt. w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

 • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);
 • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
 • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
 • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);
 • w Siedlcach ul. Piłsudskiego 7, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

 

Infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach konkursu dla Działania 9.2, Poddziałania 9.2.1.

 

Wybierz typ beneficjenta Instytucje pomocy i aktywnej integracji:

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe, działające w sferze pomocy i integracji społecznej,
 • zakłady aktywności zawodowej, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).

 

 

Dla kogo?
 1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
 • osoby niesamodzielne;
 1. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie niezbędnym do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu.

 

Na co? Programy deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych przez instytucje pomocy i aktywnej integracji, w tym:

 

1.  wsparcie osób będących w opiece instytucjonalnej w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności

2.  rozszerzenie oferty placówek opiekuńczo-pobytowych o prowadzenie usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług społecznych, w postaci:

•      usług asystenckich – tj. usług świadczonych przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami umożliwiających stałe lub okresowe wsparcie tych osób i rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego;

•      usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym usług krótkookresowego całodobowego i dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych, których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych;

•      usług świadczonych w mieszkaniach wspomaganych.

 

Maksymalna kwota dofinansowania

Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN.

Maksymalna wartość projektu – nie określono

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93% (= 80% UE + 13% BP).

Minimalny wkład własny

Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 7%.

Wartość projektu

Nie określono

Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

 

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38  (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt. w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

 • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);
 • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
 • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
 • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);
 • w Siedlcach ul. Piłsudskiego 7, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

Infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

 

 

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś