Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ogłoszenie o naborze nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-104/23

(konkurs bez podziału na rundy)

 

Wstępna informacja o naborze Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74[1], pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej ogłasza konkurs nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-104/23, którego celem w ramach 1 typu operacji są działania na rzecz ułatwienia dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenie zakresu i jakości usług środowiskowych sprzyjających deinstytucjonalizacji. Przedmiotem konkursu w ramach 2 typu operacji są działania, które mają na celu pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmującą wsparcie systemu pieczy zastępczej prowadzącej do wzmocnienia działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w celu zapobiegania pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji.

 

Termin, od którego możesz składać wnioski od dnia 08.05.2023 r. od godz. 00:00
Termin, do którego możesz składać wnioski do dnia 15.05.2023 r. do godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu III kwartał 2023 r.
Miejsce złożenia wniosków Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Jak przekazać nam wniosek? Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami przygotuj i złóż za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu.

Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu, który złożysz w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może przystąpić do konkursu? Musisz wiedzieć, że Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

·         JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;

·         podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;

·         urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;

·         instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;

·         podmioty aktywnie zaangażowane w integrację społeczną, wsparcie rodziny;

·         środowiskowe domy samopomocy;

·         PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

·         partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

Na co możesz zdobyć dofinansowanie? Typy projektu, które zrealizujesz w ramach tego naboru to:

Typ operacji nr 1:

Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej realizowanych na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym:

a.     zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych lub asystenckich w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności w celu poprawy dostępu do usług opiekuńczych lub asystenckich w zastępstwie za opiekunów faktycznych;

b.     wsparcie osób będących w opiece instytucjonalnej w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności;

c.     rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopiekę, systemy przywoławcze, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;

d.     działania wspierające opiekunów faktycznych, w szczególności:

Ø  kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń dla opiekunów faktycznych, zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

Ø  poradnictwo (w tym psychologiczne) oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po rożnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych,

Ø  tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych w formie pobytu całodobowego lub dziennego,

Ø  sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego;

e.     przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego połączone z doradztwem w doborze sprzętu, treningami samoobsługi z użyciem wypożyczonego sprzętu oraz przygotowaniu warunków do opieki domowej;

f.      działania umożliwiające pozostawanie osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w lokalnej społeczności dzięki finansowaniu przedsięwzięć pozwalających tym osobom na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie (w tym działania zwiększające kształcenie kadr, bezpieczeństwo, autonomię i mobilność osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia)[2];

Bardzo Ważne!

Pamiętaj, że z uwagi na konieczność osiągnięcia obowiązkowych wskaźników rezultatu lub produktu, w każdym projekcie musisz realizować działania określone w punkcie a.

Typ operacji nr 2:

Pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmująca wsparcie systemu pieczy zastępczej mające na celu wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w celu zapobiegania pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji, w tym: rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne, poprzez:

– tworzenie[3] i rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub pracy podwórkowej, programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży:

a)    działania prewencyjne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny;

b)    działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej (tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci) do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14-stu dzieci;

c)     kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 14-stu dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach;

d)    działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej.

Pamiętaj!

·         nie możesz łączyć typów operacji nr 1 i nr 2 w ramach jednego projektu.

·         w ramach projektu nie możesz tworzyć nowych placówek wsparcia dziennego.

 

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Jakie jest dofinansowanie projektów?  

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93% (80% UE + 13% BP).

Jaki jest budżet konkursu? Wartość dofinansowania EFS w ramach konkursu wynosi

 5 812 500,00 PLN.

Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszty podatku od towarów i usług (VAT).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi

(jeśli się pojawią w trakcie trwania naboru)

Szczegółowe informacje o konkursie możesz uzyskać

telefonicznie:

·       infoliniia 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt.-pt.) – opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika

email:

Punkt Kontaktowy (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

 

Dla zainteresowanych złożeniem wniosku organizujemy spotkania informacyjne.

W ich trakcie  przedstawiamy założenia Programu  Regionalnego Województwa Mazowieckiego (2014-2020) oraz zasady składania wniosków w konkursie.

Dla kogo?

 

Twoje wsparcie może być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

a)    osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym:

  • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
  • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 1 września 2017 o systemie oświaty;
  • uczestnicy projektów PO PŻ;

b)    otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie niezbędnym do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu.

 

Minimalny wkład własny Poziom minimalnego wkładu własnego wynosi 7%.
Wartość projektu Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 503 365,60 PLN  w tym PLN  468 130,00 (UE+BP) + wkład własny 35 235,60 PLN).

[1] Uwaga! Przeprowadzamy się od 1 do 28 kwietnia 2023 roku. Nowy adres naszej instytucji od 1 maja 2023 roku to ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

[2] Wsparcie tego rodzaju może być realizowane wyłącznie jako element kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub opiekuńczych i mogą być finansowane z EFS lub w ramach cross-financingu

[3] w ramach projektu nie możesz tworzyć nowych placówek wsparcia dziennego.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś