Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Szanowny Wnioskodawco,

przypominamy, że w ramach konkursu nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-104/23 możesz realizować typ operacji nr 1 lub typ operacji nr 2 w części dotyczącej rozwoju placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub podwórkowej. Z uwagi na krótki czas realizacji projektu oraz ograniczony okres kwalifikowania wydatków w projekcie, tj. do 31 grudnia 2023 r., rekomendujemy, aby Twoje działanie w projekcie w ramach typu operacji nr 2 odnosiło się tylko do wyżej wymienionej formy wsparcia.

Zawarte w dalszej części typu operacji nr 2 programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży poprzez:

  1. a) działania prewencyjne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny;
  2. b) działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej (tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci) do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14-stu dzieci;
  3. c) kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 14-stu dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach;
  4. d) działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej,

 

są działaniami długofalowymi, wymagającymi większego zaangażowania finansowego i dłuższej przestrzeni czasowej na ich realizację. Dlatego pamiętaj, aby Twoje wsparcie w projekcie w ramach typu operacji nr 2 skupione było jedynie na rozwoju placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub podwórkowej.

Link do strony konkursu: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – RPMA.09.02.01-IP.01-14-104/23

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś