Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2016-06-30 do 2016-07-15

W sekcji Pliki do pobrania znajdują się następujące dokumenty:

 • Lista wniosków pozytywnie ocenionych po ocenie formalnej w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-022/16 (publikacja 10.10.2016)
 • Harmonogram oceny formalnej dla konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-022/16 (publikacja 20.07.2016)
 • Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu (publikacja 17.06.2016)
 • Uszczegółowienie dot. 1 i 2 pytania i odpowiedzi dla naboru 9.1 z dnia 17.06.2016 (publikacja 28.06.2016)
 • Lista wniosków pozytywnie ocenionych po ocenie formalnej w ramach I posiedzenia KOP (publikacja 10.08.2016)
 • Harmonogram oceny merytorycznej dla konkursu nr RPMA.09.01.00-P.01-14-022/16 (publikacja 11.08.2016)
 • Skład KOP oceny formalnej (publikacja 27.10.2016)

IOK informuje, że w systemie MEWA 2.0 dostępnym pod adresem www.funduszedlamazowsza.eu. został udostępniony formularz wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-022/16.

Komunikat dotyczący naboru (publikacja 08.06.2016)

Komunikat dotyczący naboru (publikacja 01.07.2016)

Informacje do ogłoszenia o naborze

Wstępna informacja o naborze

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-022/16 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od dnia 30 czerwca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do dnia 15 lipca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 sporządzany jest za pomocą systemu MEWA 2.0, dostępnego pod adresem. System Mewa 2.0, służący do składania wniosków i  jest dostępny dla Wnioskodawców w trybie on-line. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto użytkownika. Szczegółowe informacje w zakresie zakładania konta oraz obsługi systemu znajdują się w Instrukcji użytkownika MEWA 2.0 w ramach RPO WM 2014-2020, dostępnej na portalu RPO WM 2014-2020 www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

Kto może składać wnioski?

Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 • JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;
 • podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;
 • urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;
 • instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej (jopis);
 • PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1.  Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej, mający na celu realizację przedsięwzięć w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez realizację PAI dla osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy, tj. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymagających w pierwszej kolejności wsparcia w zakresie integracji społecznej.W ramach PAI możliwe będzie wykorzystanie m.in. następujących instrumentów:
  • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu;
  • prace społecznie użyteczne;
  • działania w zakresie aktywizacji zawodowej będące
  • w kompetencji PUP (np. poradnictwo zawodowe, szkolenia, wsparcie motywacyjne, pośrednictwo pracy, staże, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie);
  • działania w zakresie reintegracji społecznej w KIS, CIS (poza działaniami realizowanymi przez te podmioty na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym);
  • działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, realizowane przez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie, grupy wsparcia.Formy działań w zakresie integracji społecznej stanowią katalog otwarty, co oznacza że podmioty realizujące ten zakres wsparcia w pracy z bezrobotnym mogą wykorzystywać szeroki zakres działań doradczych, działań aktywizujących, zajęć warsztatowych, które będą zmieniać postawę bezrobotnych i wspomagać proces aktywizacji zawodowej realizowany przez powiatowy urząd pracy.
 2. integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, polegająca przede wszystkim na usługach reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej, która ma na celu integrację społeczną oraz przygotowanie do zatrudnienia na otwartym rynku pracy i w PES.

W ramach tego typu operacji świadczone będzie następujące wsparcie:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu;
 • usługi reintegracji społecznej i zawodowej świadczone przez CIS i KIS;
 • tworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej
  i zawodowej w istniejących lub nowo powstających CIS
  i KIS;
 • usługi aktywnej integracji w ramach WTZ i ZAZ (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), w tym usługi asystenckie oraz inne usługi aktywnej integracji (np. usługi trenera pracy) umożliwiające uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia oraz nabywanie nowych umiejętności społecznych i zawodowych, pozwalających uzyskać
  i utrzymać zatrudnienie w szczególności
  w początkowym okresie zatrudnienia;
 • wsparcie usług rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAZ, w szczególności poprzez zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ, z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji oraz wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;
 • wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ poprzez wsparcie nowych osób w istniejących WTZ usługami aktywnej integracji lub wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą
  w postaci usług aktywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;
 • tworzenie u pracodawców miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych;
 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji;
 • oddziaływanie na uczestników oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne, realizacja programów aktywności lokalnej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do  Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wynosi:

 1. w projektach nieobjętych pomocą publiczną:
  • 80 % wydatków kwalifikowalnych w projektach OPS i PCPR (wyłącznie dofinansowanie ze środków EFS),
  • 95 % wydatków kwalifikowalnych w pozostałych projektach (maksymalnie 80% ze środków EFS oraz 15% ze środków
   z budżetu państwa),
 2. w projektach objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwym schematem udzielania pomocy publicznej,

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem wynoszącym 4,3880 to 42 728 150,00 PLN.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu

Wybierz typ beneficjenta

Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 • JST, ich jednostki organizacyjne, związki
  i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;
 • podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;
 • urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;
 • instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej (jopis);
 • PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie;
 • partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

Dla kogo?

 1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń
   z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
   o pomocy społecznej;
  • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
  • osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
   z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
  • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.
   o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
  • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
  • osoby korzystające z PO PŻ.
 2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym — osoby spokrewnione lub niespokrewnione
  z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,
  a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie niezbędnym dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

 

Wybierz obszar wsparcia

Do wyboru zgodnie z tematyką konkursu.

Na co?

1)     Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej, mający na celu realizację przedsięwzięć w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez realizację PAI dla osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy, tj. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymagających w pierwszej kolejności wsparcia w zakresie integracji społecznej.

W ramach PAI możliwe będzie wykorzystanie m.in. następujących instrumentów:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu;
 • prace społecznie użyteczne;
 • działania w zakresie aktywizacji zawodowej będące
  w kompetencji PUP (np. poradnictwo zawodowe, szkolenia, wsparcie motywacyjne, pośrednictwo pracy, staże, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie);
 • działania w zakresie reintegracji społecznej w KIS, CIS (poza działaniami realizowanymi przez te podmioty na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym);
 • działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, realizowane przez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie, grupy wsparcia.

Formy działań w zakresie integracji społecznej stanowią katalog otwarty, co oznacza że podmioty realizujące ten zakres wsparcia w pracy z bezrobotnym mogą wykorzystywać szeroki zakres działań doradczych, działań aktywizujących, zajęć warsztatowych, które będą zmieniać postawę bezrobotnych i wspomagać proces aktywizacji zawodowej realizowany przez powiatowy urząd pracy.

2)  integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób
z niepełnosprawnościami, polegająca przede wszystkim na usługach reintegracji i rehabilitacji
społeczno – zawodowej, która ma na celu integrację społeczną oraz przygotowanie do zatrudnienia na otwartym rynku pracy i w PES.

W ramach tego typu operacji świadczone będzie następujące wsparcie:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu;
 • usługi reintegracji społecznej i zawodowej świadczone przez CIS i KIS;
 • tworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej
  i zawodowej w istniejących lub nowo powstających CIS
  i KIS;
 • usługi aktywnej integracji w ramach WTZ i ZAZ (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), w tym usługi asystenckie oraz inne usługi aktywnej integracji (np. usługi trenera pracy) umożliwiające uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia oraz nabywanie nowych umiejętności społecznych i zawodowych, pozwalających uzyskać
  i utrzymać zatrudnienie w szczególności
  w początkowym okresie zatrudnienia;
 • wsparcie usług rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAZ, w szczególności poprzez zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ, z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji oraz wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;
 • wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ poprzez wsparcie nowych osób w istniejących WTZ usługami aktywnej integracji lub wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą
  w postaci usług aktywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;
 • tworzenie u pracodawców miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych;
 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji;

oddziaływanie na uczestników oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne, realizacja programów aktywności lokalnej.

Maksymalna kwota dofinansowania

Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN.

Maksymalna wartość projektu – 1 500 000,00 PLN

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wynosi:

 1. w projektach nieobjętych pomocą publiczną:
  • 80 % wydatków kwalifikowalnych w projektach OPS i PCPR (wyłącznie dofinansowanie ze środków EFS),
  • 95 % wydatków kwalifikowalnych w pozostałych projektach (maksymalnie 80% ze środków EFS oraz 15% ze środków
   z budżetu państwa),
 2. w projektach objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwym schematem udzielania pomocy publicznej,

Minimalny wkład własny

Minimalny wkład własny beneficjenta:

 1. w projektach nieobjętych pomocą publiczną:
  • 20% – projekty OPS i PCPR
  • 5% – pozostałe projekty (z wyłączeniem projektów OPS i PCPR),
 2. w projektach objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwym schematem udzielania pomocy publicznej,

Wartość projektu

Nie określono

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś