Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2016-06-30 do 2016-07-15

W sekcji Pliki do pobrania znajdują się następujące dokumenty:

 • Lista wniosków pozytywnie ocenionych po ocenie formalnej w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-022/16 (publikacja 10.10.2016)
 • Harmonogram oceny formalnej dla konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-022/16 (publikacja 20.07.2016)
 • Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu (publikacja 17.06.2016)
 • Uszczegółowienie dot. 1 i 2 pytania i odpowiedzi dla naboru 9.1 z dnia 17.06.2016 (publikacja 28.06.2016)
 • Lista wniosków pozytywnie ocenionych po ocenie formalnej w ramach I posiedzenia KOP (publikacja 10.08.2016)
 • Harmonogram oceny merytorycznej dla konkursu nr RPMA.09.01.00-P.01-14-022/16 (publikacja 11.08.2016)
 • Skład KOP oceny formalnej (publikacja 27.10.2016)

IOK informuje, że w systemie MEWA 2.0 dostępnym pod adresem www.funduszedlamazowsza.eu. został udostępniony formularz wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-022/16.

Komunikat dotyczący naboru (publikacja 08.06.2016)

Komunikat dotyczący naboru (publikacja 01.07.2016)

Informacje do ogłoszenia o naborze

Wstępna informacja o naborze

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-022/16 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od dnia 30 czerwca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do dnia 15 lipca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 sporządzany jest za pomocą systemu MEWA 2.0, dostępnego pod adresem. System Mewa 2.0, służący do składania wniosków i  jest dostępny dla Wnioskodawców w trybie on-line. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto użytkownika. Szczegółowe informacje w zakresie zakładania konta oraz obsługi systemu znajdują się w Instrukcji użytkownika MEWA 2.0 w ramach RPO WM 2014-2020, dostępnej na portalu RPO WM 2014-2020 www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

Kto może składać wnioski?

Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 • JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;
 • podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;
 • urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;
 • instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej (jopis);
 • PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1.  Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej, mający na celu realizację przedsięwzięć w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez realizację PAI dla osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy, tj. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymagających w pierwszej kolejności wsparcia w zakresie integracji społecznej.W ramach PAI możliwe będzie wykorzystanie m.in. następujących instrumentów:
  • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu;
  • prace społecznie użyteczne;
  • działania w zakresie aktywizacji zawodowej będące
  • w kompetencji PUP (np. poradnictwo zawodowe, szkolenia, wsparcie motywacyjne, pośrednictwo pracy, staże, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie);
  • działania w zakresie reintegracji społecznej w KIS, CIS (poza działaniami realizowanymi przez te podmioty na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym);
  • działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, realizowane przez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie, grupy wsparcia.Formy działań w zakresie integracji społecznej stanowią katalog otwarty, co oznacza że podmioty realizujące ten zakres wsparcia w pracy z bezrobotnym mogą wykorzystywać szeroki zakres działań doradczych, działań aktywizujących, zajęć warsztatowych, które będą zmieniać postawę bezrobotnych i wspomagać proces aktywizacji zawodowej realizowany przez powiatowy urząd pracy.
 2. integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, polegająca przede wszystkim na usługach reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej, która ma na celu integrację społeczną oraz przygotowanie do zatrudnienia na otwartym rynku pracy i w PES.

W ramach tego typu operacji świadczone będzie następujące wsparcie:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu;
 • usługi reintegracji społecznej i zawodowej świadczone przez CIS i KIS;
 • tworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej
  i zawodowej w istniejących lub nowo powstających CIS
  i KIS;
 • usługi aktywnej integracji w ramach WTZ i ZAZ (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), w tym usługi asystenckie oraz inne usługi aktywnej integracji (np. usługi trenera pracy) umożliwiające uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia oraz nabywanie nowych umiejętności społecznych i zawodowych, pozwalających uzyskać
  i utrzymać zatrudnienie w szczególności
  w początkowym okresie zatrudnienia;
 • wsparcie usług rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAZ, w szczególności poprzez zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ, z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji oraz wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;
 • wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ poprzez wsparcie nowych osób w istniejących WTZ usługami aktywnej integracji lub wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą
  w postaci usług aktywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;
 • tworzenie u pracodawców miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych;
 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji;
 • oddziaływanie na uczestników oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne, realizacja programów aktywności lokalnej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do  Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wynosi:

 1. w projektach nieobjętych pomocą publiczną:
  • 80 % wydatków kwalifikowalnych w projektach OPS i PCPR (wyłącznie dofinansowanie ze środków EFS),
  • 95 % wydatków kwalifikowalnych w pozostałych projektach (maksymalnie 80% ze środków EFS oraz 15% ze środków
   z budżetu państwa),
 2. w projektach objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwym schematem udzielania pomocy publicznej,

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem wynoszącym 4,3880 to 42 728 150,00 PLN.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu

Wybierz typ beneficjenta

Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 • JST, ich jednostki organizacyjne, związki
  i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;
 • podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;
 • urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;
 • instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej (jopis);
 • PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie;
 • partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

Dla kogo?

 1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń
   z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
   o pomocy społecznej;
  • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
  • osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
   z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
  • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.
   o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
  • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
  • osoby korzystające z PO PŻ.
 2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym — osoby spokrewnione lub niespokrewnione
  z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,
  a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie niezbędnym dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

 

Wybierz obszar wsparcia

Do wyboru zgodnie z tematyką konkursu.

Na co?

1)     Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej, mający na celu realizację przedsięwzięć w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez realizację PAI dla osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy, tj. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymagających w pierwszej kolejności wsparcia w zakresie integracji społecznej.

W ramach PAI możliwe będzie wykorzystanie m.in. następujących instrumentów:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu;
 • prace społecznie użyteczne;
 • działania w zakresie aktywizacji zawodowej będące
  w kompetencji PUP (np. poradnictwo zawodowe, szkolenia, wsparcie motywacyjne, pośrednictwo pracy, staże, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie);
 • działania w zakresie reintegracji społecznej w KIS, CIS (poza działaniami realizowanymi przez te podmioty na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym);
 • działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, realizowane przez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie, grupy wsparcia.

Formy działań w zakresie integracji społecznej stanowią katalog otwarty, co oznacza że podmioty realizujące ten zakres wsparcia w pracy z bezrobotnym mogą wykorzystywać szeroki zakres działań doradczych, działań aktywizujących, zajęć warsztatowych, które będą zmieniać postawę bezrobotnych i wspomagać proces aktywizacji zawodowej realizowany przez powiatowy urząd pracy.

2)  integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób
z niepełnosprawnościami, polegająca przede wszystkim na usługach reintegracji i rehabilitacji
społeczno – zawodowej, która ma na celu integrację społeczną oraz przygotowanie do zatrudnienia na otwartym rynku pracy i w PES.

W ramach tego typu operacji świadczone będzie następujące wsparcie:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu;
 • usługi reintegracji społecznej i zawodowej świadczone przez CIS i KIS;
 • tworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej
  i zawodowej w istniejących lub nowo powstających CIS
  i KIS;
 • usługi aktywnej integracji w ramach WTZ i ZAZ (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), w tym usługi asystenckie oraz inne usługi aktywnej integracji (np. usługi trenera pracy) umożliwiające uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia oraz nabywanie nowych umiejętności społecznych i zawodowych, pozwalających uzyskać
  i utrzymać zatrudnienie w szczególności
  w początkowym okresie zatrudnienia;
 • wsparcie usług rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAZ, w szczególności poprzez zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ, z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji oraz wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;
 • wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ poprzez wsparcie nowych osób w istniejących WTZ usługami aktywnej integracji lub wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą
  w postaci usług aktywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;
 • tworzenie u pracodawców miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych;
 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji;

oddziaływanie na uczestników oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne, realizacja programów aktywności lokalnej.

Maksymalna kwota dofinansowania

Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN.

Maksymalna wartość projektu – 1 500 000,00 PLN

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wynosi:

 1. w projektach nieobjętych pomocą publiczną:
  • 80 % wydatków kwalifikowalnych w projektach OPS i PCPR (wyłącznie dofinansowanie ze środków EFS),
  • 95 % wydatków kwalifikowalnych w pozostałych projektach (maksymalnie 80% ze środków EFS oraz 15% ze środków
   z budżetu państwa),
 2. w projektach objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwym schematem udzielania pomocy publicznej,

Minimalny wkład własny

Minimalny wkład własny beneficjenta:

 1. w projektach nieobjętych pomocą publiczną:
  • 20% – projekty OPS i PCPR
  • 5% – pozostałe projekty (z wyłączeniem projektów OPS i PCPR),
 2. w projektach objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwym schematem udzielania pomocy publicznej,

Wartość projektu

Nie określono

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych