Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ogłoszenie o naborze nr FEMA.08.04-IP.01-016/23 dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR)
Wstępna informacja o naborze Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich, Typ projekt: Kompleksowe działania w zakresie integracji społecznej i zawodowej uzupełnione niezbędnymi usługami społecznymi na rzecz obywateli państwa trzecich, w tym migrantów oraz ich otoczenia.
Termin, od którego można składać wnioski 31 października 2023 r.
Termin, do którego można składać wnioski 5 stycznia 2023 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia naboru  

II kwartał 2024 r.

 

Miejsce składania wniosków Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany
i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.
Kto może składać wnioski Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

•        JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;

•        podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;

•        instytucje nauki i edukacji;

•        instytucje wspierające biznes;

•        organizacje społeczne i związki wyznaniowe;

•        partnerstwa publiczno-prywatne, partnerstwa instytucji pozarządowych;

•        partnerzy społeczni;

•        przedsiębiorstwa;

•        służby publiczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty mające na celu:

1. wspieranie integracji społeczno-ekonomicznej obywateli państw trzecich;

– wspieranie migrantów oraz pracodawców w procesie integracji cudzoziemców na rynku pracy (w tym poradnictwo w zakresie legalizacji pracy oraz praw pracowniczych, poradnictwo prawne, obywatelskie oraz psychologiczne);

– usługi dla cudzoziemców, które pozwolą im na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie, m.in. kursy języka polskiego, szkolenia z zakresu wartości i kultury polskiej, szkolenia zawodowe, wprowadzenie w polski system pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, rynku pracy, pomoc w poszukiwaniu i wynajmie mieszkania, skorzystania z mieszkania chronionego czy wspomaganego wsparcie tłumacza;

– działania na rzecz społeczności przyjmującej, osób z otoczenia migrantów oraz uwzględnienie otoczenia (diaspory, instytucje, pracodawcy);

2. działania z zakresu tworzenia miejsc spotkań społeczności np. w instytucjach kultury na programy wspierające integrację kulturową, przybliżające polską kulturę oraz pozwalające na integrowanie się społeczności lokalnej z jej nowymi członkami (obywatelami państw trzecich);

3. wsparcie skierowane do dzieci w środowisku szkolnym, zapewnienie opieki na czas uczestnictwa w kursach, szkoleniach czy innych formach aktywizacji społecznej czy zawodowej rodziców oraz działania integracyjne skierowane do dzieci obywateli państw trzecich oraz ich rodziców ze społecznością lokalną;

4. tworzenie partnerstw z władzami lokalnymi, partnerami społecznymi, organizacjami reprezentującymi obywateli państw trzecich oraz sieci network;

5. realizacja wsparcia poprzez Centra Integracji Cudzoziemców funkcjonujące według modelu wypracowanego w ramach projektu “Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce”;

6. budowanie i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz wzmacnianie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz integracji migrantów, w tym szkolenia dla kadr pracujących ze społecznością migrantów;

7. rozwój usług społecznych, niezbędnych do zapewnienia kompleksowego wsparcia dla obywateli państw trzecich i ich rodzin, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb (w szczególności wsparcie mieszkaniowe).

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do regulaminu wyboru projektów.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania UE:

RMR – 85 % kosztów kwalifikowalnych

 

Jaka jest pula środków na nabór wniosków? Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach naboru przeznaczona została alokacja w wysokości 38 885 203,43 PLN.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Procedura odwoławcza została opisana w regulaminie wyboru projektów dostępnym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Regulamin naboru Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie wyboru projektów, dostępnym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Wzór wniosku o dofinansowanie Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępne są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Wzór umowy o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik do regulaminu wyboru projektów i jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Pytania i odpowiedzi Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie są udzielane w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich dla Mazowsza.

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce:07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38,

godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 27 15;

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu:26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,

godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 27 13;

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach: 08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4,

godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 27 12;

  • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Ciechanowie 06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5,

godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17;

  • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Płocku 09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19,

godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41.

 

Infolinia: 801 101 101/22 542 27 99 pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;

opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

Minimalny wkład własny 5%.
Wartość projektu Nie została określona.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś