Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Informacje do ogłoszenia o naborze
Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

ogłasza nabór

wniosków o dofinansowanie projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy

Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19.

Termin, od którego można składać wnioski od dnia 29.01.2021 r. od godz. 8:00
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 17.02.2021 r. do godz. 16.00
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru II kwartał 2021 r.
Miejsce składania wniosków w formie dokumentu elektronicznego
za pośrednictwemMazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego
(MEWA 2.0.)
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego
na stronie internetowej IOK oraz serwisie RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu. Logowanie do systemu MEWA 2.0, w celu złożenia wniosku
o dofinansowanie, będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym
z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie:

• powiaty – powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego;

• Gmina Miasto Siedlce – Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach;

• Gmina Miasto Płock – Miejski Urząd Pracy w Płocku

• Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach projektów PUP mogą być finansowane usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych. Udzielanie wsparcia w postaci usług i instrumentów wskazanych w w/w ustawie musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji, problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/ aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD), o którym mowa w art. 34 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Analiza ta pozwoli na dopasowanie oferty pomocy w taki sposób, aby odpowiadała na rzeczywiste potrzeby danego uczestnika projektu. Każdy z uczestników projektu powinien otrzymać ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy wsparcia, które zostaną u niego zidentyfikowane i określone w IPD jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy
lub pozyskania zatrudnienia.a) W ramach projektu realizowane będą następujące typy projektów dla osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach:

  • Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc
    w aktywnym poszukiwaniu pracy;
  • Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych lub kompetencji osób bezrobotnych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy;
  • Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego;
  • Wspieranie samozatrudnienia i powstawania nowych miejsc pracy;

b) Dla pozostałych osób, nienależących do ww. grup (bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat):

  • Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
  • Podwyższenie lub nabycie nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymanie i formalne potwierdzenie kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów;
  • Wspieranie samozatrudnienia.
Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów znajdują się w Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu  

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%

(80% UE i 20% wkładu krajowego).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

na rok 2021 wynosi: 85 912 613,56 PLN  (w tym kwota w części EFS to – 68 730 090,85 PLN oraz kwota w części wkładu krajowego to – 17 182 522,71 PLN);

na rok 2022 wynosi: 86 452 555,83 PLN  (w tym w części EFS – 69 162 044,66 PLN oraz kwota w części wkładu krajowego
17 290 511, 17 PLN).

Wykazane kwoty środków (limity) Funduszu Pracy obowiązują
do czasu ustalenia ostatecznych kwot na podstawie ustawy budżetowej na rok 2021 i 2022.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Nie dotyczy.
Pytania i odpowiedzi

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 tj.:Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawieul. Młynarska 1601-205 WarszawaTel.: (22) 578 44 34E-mail:  punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.plwup@wup.mazowsze.plPunkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątkuw godzinach 8:00 – 16:00.
Linki

www.wupwarszawa.praca.gov.pl

 

Dla kogo?

 

Wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne zarejestrowane
w urzędzie pracy którym do aktywizacji zawodowej i powrotu
na rynek pracy wystarczy pomoc obejmująca głównie usługi
i instrumenty rynku pracy, w wieku 30  lat i więcej, należące
do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych :·         osób w wieku 50  lat i więcej,·         osób z niepełnosprawnościami,·         osób długotrwale bezrobotnych,·         osób o niskich kwalifikacjach zawodowych,·         kobiet·         bezrobotnych mężczyzn w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem życia.
Maksymalna kwota dofinansowania

 

Maksymalne kwoty dofinansowania projektów zostały określone
w Załączniku 1 i 2 do Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%

(80% UE i 20% wkład krajowy).

Minimalny wkład własny Nie dotyczy.
Wartość projektu Maksymalne wartości projektów zostały określone w Załączniku 1 i 2 do Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

 

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 tj.:Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawieul. Młynarska 1601-205 WarszawaTel.: (22) 578 44 34E-mail:  punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.plwup@wup.mazowsze.plPunkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątkuw godzinach 8:00 – 16:00.
Przekierowanie do dokumentów Programu

 

 

Strona internetowa IP: www.wupwarszawa.praca.gov.pl

 

Strona portalu internetowego RPO WM 2014 – 2020: www.funduszedlamazowsza.eu

 

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś