Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

 

Ogłoszenie o naborze nr FEMA.07.02-IP.01-008/23
Wstępna informacja o naborze Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej  i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów.
Termin, od którego można składać wnioski 31 lipca 2023 r.
Termin, do którego można składać wnioski 29 września 2023 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia naboru I kwartał 2024 r.
Miejsce składania wniosków Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Kto może składać wnioski Wnioskodawcą, który może ubiegać się o dofinansowanie projektu może być:

– organ prowadzący szkołę objętą wsparciem

lub

– inny podmiot, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w obszarze kształcenia zawodowego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę objętą wsparciem.

Na co można otrzymać dofinansowanie Dofinansowanie będą mogły otrzymać m.in. projekty mające na celu:

Wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach kompleksowych programów rozwojowych.

Kwalifikowalne do dofinansowania będą działania związane z:

1. Rozwojem współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym:

a)  staże uczniowskie, o których mowa w Prawie oświatowym, dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, a także praktyki zawodowe dla uczniów branżowych szkół II stopnia oraz uczniów szkół policealnych realizowane w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie;

b)  dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, umożliwiające uczniom lub słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, w tym udział uczniów w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej np. w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych;

c)  organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich;

d)  wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie potwierdzania umiejętności zawodowych nabywanych przez uczniów kształcących się w danym zawodzie w ramach przygotowania do uzyskania uprawnień zawodowych

e)  programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz uczenia się nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie;

f)  tworzenie klas patronackich

2. Kształtowaniem u uczniów szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w tym w zakresie zawodów przyszłości, zielonej gospodarki czy Przemysłu 4.0 zwłaszcza w szkołach o najniższych wynikach edukacyjnych w szczególności obejmujące:

a)  realizację w szkołach projektów edukacyjnych;

b)  realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej;

c)  realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;

d)  wdrożenie nowych form i programów nauczania;

e)  tworzenie i realizacja zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

f)  organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;

3. Doradztwem edukacyjno – zawodowym dla uczniów oraz szkoleniami dla nauczycieli, pedagogów i psychologów w tym zakresie[1].

4.  Wyposażeniem pracowni, w których prowadzone są zajęcia praktyczne, jako element projektu.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do regulaminu wyboru projektów.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania UE:

RMR – 85% kosztów kwalifikowalnych

Jaka jest pula środków na nabór wniosków? Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach naboru przeznaczona została kwota dofinansowania (UE+BP): 9 420 352,94 PLN
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Procedura odwoławcza została opisana w regulaminie wyboru projektów dostępnym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Regulamin naboru Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie wyboru projektów, dostępnym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Wzór wniosku o dofinansowanie Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępne są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Wzór umowy o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik do regulaminu wyboru projektów i jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Pytania i odpowiedzi Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie są udzielane w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich dla Mazowsza.

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce:07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 27 15;

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu:26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 27 13;

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach: 08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 27 12;

  • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Ciechanowie06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17;

  • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Płocku 09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41.

 

Infolinia: 801 101 101/22 542 27 99 pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;

opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

 

Minimalny wkład własny Nie został określony.
Wartość projektu Nie została określona.

[1] Twoje wsparcie związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym dla uczniów musi wykraczać poza podstawę programową oraz szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów w tym zakresie.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś