Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wnioskodawco,
pamiętaj, jeżeli w projekcie zaplanowałeś realizację staży uczniowskich, które musisz rozliczyć z wykorzystaniem stawki jednostkowej, to zgodnie kryterium dostępu nr 10 zobowiązany jesteś do doda-nia we wniosku wskaźnika własnego rezultatu „Liczba zrealizowanych godzin stażu uczniowskiego (oso-bogodziny)”, który mierzy liczbę godzin zegarowych stażu uczniowskiego zrealizowanych przez jednego uczestnika projektu. Wskaźnik powinien określać iloczyn liczby stażystów oraz realizowanej przez nich liczby godzin stażu.
Pamiętaj również, że jako Projektodawca to Ty decydujesz jaka jest minimalna liczba godzin stażu. Wsparcie to musi zapewniać realizację celów określonych w Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027 tj.: uzyskanie doświadczenia i nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywa-nia pracy w zawodzie. Jeśli stażysta nie zrealizuje zaplanowanej dla niego we wniosku aplikacyjnym mini-malnej liczby godzin stażu, biorąc pod uwagę brak efektywności tego wsparcia, możemy, jako Instytucja Pośrednicząca podjąć decyzję o niekwalifikowaniu wydatków poniesionych na jego realizację.
Przykładowo, jeżeli przewidujesz w projekcie jeden lub kilka staży uczniowskich (np. w różnych zawo-dach), w opisie zadania powinieneś wykazać liczbę godzin stażu na jednego uczestnika tj.:

  • Zakładamy realizację 100 h stażu X dla X uczniów
  • Zakładamy realizację 120 h stażu Y dla X uczniów.

Zapisy te muszą znaleźć odzwierciedlenie w liczbie stawek jednostkowych zaplanowanych w szczegółowym budżecie projektu (analogicznie jak w przypadku ww. wskaźnika własnego rezultatu).

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych