Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2016-03-31 do 2016-07-01

UWAGA:

Ważne!

Załącznik pt. Częste pytania i odpowiedzi (publikacja 04.05.2016) oraz Skład Komisji Oceny Projektów do weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe (publikacja 02.12.2016) znajdują się poniżej, w sekcji Pliki do pobrania.

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-012/16

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe – typ projektów „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od 31 marca 2016 roku

Termin, do którego można składać wnioski

do 01 lipca 2016 roku do godz. 15.00.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:

 • JST, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • instytucje kultury;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • parki narodowe i krajobrazowe;
 • podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące:

 • konserwacji, renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, umożliwiające zachowanie dotychczasowych funkcji obiektów zabytkowych, a także służąca nadaniu im nowych funkcji użytkowych (z przeznaczeniem w szczególności na cele kulturalne i edukacyjne), w tym również w połączeniu z działalnością komercyjną,
 • ochrony i zachowania zabytkowych ogrodów i parków,
 • Zabezpieczenia zabytków przed zniszczeniem lub kradzieżą,
 • Usuwania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania – 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 766 943,00 EUR (42 268 399,22 PLN[1])

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny jest w serwisie RPO WM: www.funduszedlamazowsza.pl oraz portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 


[1]

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC stanowiącym średnią arytmetyczną z kursu bieżącego i średniej z 12 ostatnich kursów księgowych. wynoszącym 4,3277 PLN.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych