Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-028/16

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Nabór wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od 31 października  2016 roku.

Termin, do którego można składać wnioski

do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 15.00.

Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:

  • JST, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
  • zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ[1];
  •  instytucje kultury.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania wspierane będą inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w szczególności promując jej kompleksowy wymiar tj. głęboką modernizację energetyczną, w tym z możliwością wymiany źródeł ciepła oraz możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (jako element projektu).

W przypadku inwestycji dotyczących źródeł ciepła wsparcie powinno być uwarunkowane zwiększeniem efektywności energetycznej i ograniczeniem zapotrzebowania na energię
w budynku, w którym wykorzystywana będzie energia ze wspieranego urządzenia.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania – 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 076 248,00 EUR (65 485 190,81 PLN[2])

 


[1] Wnioskodawca powinien wykazać, iż obiekty ochrony zdrowia ww. podmiotów, są zgodne z wymogami map potrzeb zdrowotnych.

  • w przypadku szpitali do czasu opracowania map potrzeb zdrowotnych kryterium uznaje się za spełnione, gdy wnioskodawca złoży oświadczenie dot. konieczności zwrotu wsparcia finansowego w przypadku gdy opracowane w terminie późniejszym mapy potrzeb zdrowotnych nie potwierdzą zasadności funkcjonowania danego obiektu w publicznym systemie ochrony zdrowia.
  • w przypadku Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) do czasu opracowania map potrzeb zdrowotnych wsparcie może być udzielane na zasadzie odstępstwa od powyższego wymogu zgodności z mapą potrzeb zdrowotnych, przy czym po udostępnieniu map dla POZ i AOS inwestycje z zakresu termomodernizacji dla ww. szczebli opieki zdrowotnej będę wspierane z użyciem informacji dostępnych w odpowiednich mapach.

kryteria dostępu: „Zgodność projektu z ,,Mapami potrzeb zdrowotnych” – Działanie 4.2 – ,,Efektywność energetyczna”, typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

[2] Kwota dofinansowania ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 30.08.2016 r. wynoszącym 4,3436 PLN

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś