Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od 30 maja 2016 roku.

Termin, do którego można składać wnioski

do 10 października 2016 roku do godz. 15.00.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.fundusze.dev-mh.pl Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:

  • JST, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
  • administracja rządowa;
  • uczelnie/szkoły wyższe;
  • zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ;
  • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y (Towarzystwo Budownictwa Społecznego);
  • organizacje pozarządowe (w tym również podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym);
  • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę instalacji/jednostek wytwórczych energii elektrycznej/cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), wody, biomasy, biogazu, geotermii oraz pomp ciepła (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania – 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 EUR (42 538 000,00 PLN[1]).

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny jest w serwisie RPO WM:

www.fundusze.dev-mh.pl

oraz portalu Funduszy Europejskich:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 


[1] Kwota dofinansowania ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 30.03.2016 r. wynoszącym 4,2538 PLN

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś