Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ogłoszenie o naborze nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-102/22

(konkurs bez podziału na rundy)

 

Wstępna informacja o naborze Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej ogłasza konkurs nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-102/22, którego celem działań w zakresie kształcenia zawodowego jest wzrost jego efektywności i skuteczności, tak aby odpowiadało na potrzeby przeobrażającego się rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy. Oczekuje się, że dzięki realizowanym interwencjom na rynek pracy wejdą absolwenci szkół prowadzących szkolenie zawodowe z kompetencjami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy, z doświadczeniem zdobytym dzięki stażom przeprowadzonym u pracodawców. Również możliwość prowadzenia doradztwa zawodowego pozwoli zorientować uczniów na oczekiwania rynku pracy i określenie drogi zawodowej.

 

Termin, od którego możesz składać wnioski od dnia 08.11.2022 r.
Termin, do którego możesz składać wnioski do dnia 18.11.2022 r. do godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2023r.
Miejsce złożenia wniosków  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Jak przekazać nam wniosek? Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami przygotuj i złóż za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu.

Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe
w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu, który złożysz w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

 

Kto może przystąpić do konkursu? Musisz wiedzieć, że zgodnie z kryterium dostępu nr 2 wnioskodawcą w ramach projektu jest:

– organ prowadzący szkoły objęte wsparciem

lub

– podmiot posiadający co najmniej 3- letnie doświadczenie w obszarze kształcenia zawodowego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym. Doświadczenie, którym legitymuje się wnioskodawca musi pochodzić z okresu maksymalnie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na co możesz zdobyć dofinansowanie?  Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu:

  1. Rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym[1], w tym realizacja staży:

a. Staże uczniowskie, o których mowa w Prawie oświatowym, dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, uczniów branżowych szkół II stopnia oraz uczniów szkół policealnych realizowane w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie;

b. dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom lub słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, w tym udział uczniów w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej np. w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych;

c. organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich;

d. wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie potwierdzania umiejętności zawodowych nabywanych przez uczniów kształcących się w danym zawodzie w ramach przygotowania do uzyskania uprawnień zawodowych;

e. programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie;

f. włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów zawodowych oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie, przez tworzenie w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, CKZiU, CKZ u pracodawców lub przedsiębiorców branżowych ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów zawodowych, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach zawodowych w charakterze egzaminatorów;

g. tworzenie klas patronackich w szkołach;

h. opracowanie lub modyfikację programów nauczania;

i. wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO K L oraz w latach 2014-2020 w ramach POWER;

j. przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy.

  1. Kształtowanie u uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy[2] w szczególności obejmujące:

a. realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem;

b. realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;

c. realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;

d. wdrożenie nowych form i programów nauczania;

e. tworzenie i realizacja zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe;

f. organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;

g. nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty (w tym m. in.: przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorców) w celu osiągniecia założonych celów edukacyjnych;

h. wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach POWER;

i. realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.

Pamiętaj!

Wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów i nauczycieli może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych na rzecz wsparcia kształcenia zawodowego.

  1. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego (tj. centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego i/lub jednostek systemu oświaty realizujących zadania ckziu) w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego – wyłącznie jako element projektu:

a. wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w sprzęt i materiały dydaktyczne w celu tworzenia warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów[3].

4.    Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy[4].

5.   Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu:

a. kursy lub szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;

b. praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym szkolenia branżowe u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z nauczanym zawodem lub branżą;

c. wspieranie istniejących, budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia;

d. realizację programów wspomagania. Program wspomagania jest formą doskonalenia nauczycieli związana z bezpośrednim wsparciem szkół i placówek systemu oświaty[5];

e. programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw;

f. wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach POWER[6].

  1. Prowadzenie doradztwa zawodowego (w 7 i 8 klasach szkół podstawowych i szkołach prowadzących kształcenie zawodowe) i rozwój współpracy z rynkiem pracy:

a. uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno –zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno –zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno –zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno –zawodowego w szkołach;

b. tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK);

c. zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno –zawodowego[7];

d. działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno -zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Pamiętaj!

Zgodnie z kryterium merytorycznym szczegółowym nr 6 preferujemy projekty zgodne z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym realizowany jest projekt (2 pkt.). Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego dostępnym na stronie Fundusze dla Mazowsza.

 

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Jakie jest dofinansowanie projektów? Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych  w projekcie wynosi 80%

 

Jaki jest budżet konkursu? Kwota dofinansowania w ramach konkursu wynosi 3 536 795,81  PLN.

Z uwagi na fakt, że kurs Euro na stronie EBC z dnia 29.09.2022 r. (4,8570) przekroczył 103% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od obecnego), na miesiąc październik 2022 r., przyjęliśmy kurs przeliczeniowy EUR/PLN 4,7674 PLN.

Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszty podatku od towarów i usług (VAT).

Regulamin konkursu Regulamin konkursu
Wzór wniosku o dofinansowanie Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi

 

Szczegółowe informacje o konkursie możesz uzyskać

telefonicznie:

·       infolinia 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt.-pt.) – opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika

mejlowo:

Punkt Kontaktowy (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

 

Dla zainteresowanych złożeniem wniosku organizujemy spotkania informacyjne.

W ich trakcie  przedstawiamy założenia Programu  Regionalnego Województwa Mazowieckiego (2014-2020) oraz zasady składania wniosków w konkursie.

Linki Portal RPO WM 2014-2020 Fundusze dla Mazowsza.

 

 

Dla kogo?

 

 Twoje wsparcie może być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

·         uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe[8];

·         placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego;

·         uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych (w zakresie doradztwa zawodowego);

·         młodociani pracownicy;

·         szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące realizujące kształcenie zawodowe oraz szkoły artystyczne kształcące w zawodach artystycznych;

·         nauczyciele kształcenia zawodowego szkół i placówek oświatowych;

·         instruktorzy praktycznej nauki zawodu;

·         nauczyciele wyznaczeni do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego.

Uwaga!

W obszarze wsparcia kierowanego do szkół prowadzących kształcenie zawodowe – wsparcie dotyczy publicznych i niepublicznych ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i szkół specjalnych przysposabiających do pracy. W okresie 01.09.2017 – 31.08.2023 ze wsparcia mogą korzystać również 4-letnie technika oraz klasy 4-letniego technikum prowadzone w 5-letnim technikum oraz ich uczniowie i nauczyciele.

Minimalny wkład własny Poziom minimalnego wkładu własnego wynosi 20%.
Wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania konkursu wynosi 80%

Minimalna wartość dofinansowania projektu (UE) przekracza 476 740,00 PLN.

Przekierowanie do dokumentów Programu

 

 

Portal RPO WM 2014-2020 Fundusze dla Mazowsza.

 

 

[1] Otoczenie społeczno-gospodarcze szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe należy rozumieć jako pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerów społecznych oraz innych interesariuszy zidentyfikowanych w diagnozie

[2] Wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów i nauczycieli może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych na rzecz wsparcia kształcenia zawodowego

[3] Warunki realizacji wsparcia dotyczącego wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych zostały określone w niniejszym  regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

[4] Warunki realizacji kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy zostały określone
w niniejszym regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

[5] Warunki realizacji programów wspomagania zostały określone w niniejszym regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

[6] Warunki realizacji wsparcia dla nauczycieli zostały określone w niniejszym regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu

[7] Warunki realizacji zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno –zawodowego zostały określone w niniejszym regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

[8] W przypadku nowych projektów finansowanych w ramach Działania 10.3 skierowanych do szkół zawodowych, które zostały zlikwidowane w związku z reformą oświaty wsparcie może być skierowanie jedynie  do uczniów tych szkół. Tej samej zasadzie podlega wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, które w przypadku zlikwidowanych szkół zawodowych dotyczyć może jedynie uczniów tych szkół.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś