Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ogłoszenie o naborze nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-105/23

(konkurs bez podziału na rundy)

 

Wstępna informacja o naborze Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej ogłasza konkurs nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-105/23, którego celem jest podniesienia u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwoju indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przewidywane do realizacji działania służyć będą m.in. kształtowaniu już w młodym wieku umiejętności i postaw przydatnych i ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy, a także stanowiących podstawę i kształtujących nawyk uczenia się przez całe życie. Ww. ukierunkowanie wsparcia, na kompetencje i postawy potrzebne na rynku pracy wynika z oczekiwań pracodawców i zmian cywilizacyjnych. Pośrednio działania planowane do realizacji w przedmiotowym konkursie wpłyną również na wyrównywanie szans uczniów z różnych środowisk (tj. ze zróżnicowanym kapitałem środowiskowym), zarówno przez np. indywidualne podejście do pracy z uczniem, nauczanie eksperymentalne, jak również rozwój kompetencji kluczowych. Uzupełnienie interwencji adresowanych do uczniów stanowić będzie wsparcie nauczycieli.

 

Termin, od którego możesz składać wnioski od dnia 08.05.2023 r. od godz. 00:00
Termin, do którego możesz składać wnioski do dnia 16.05.2023 r. do godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu III kwartał 2023r.
Miejsce złożenia wniosków Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Jak przekazać nam wniosek? Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami przygotuj i złóż za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu.

Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu, który złożysz w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może przystąpić do konkursu? Musisz wiedzieć, że zgodnie z kryterium dostępu nr 1 wnioskodawcą w ramach projektu jest:

– organ prowadzący szkoły objęte wsparciem

lub

– podmiot posiadający co najmniej 3- letnie doświadczenie w obszarze kształcenia ogólnego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym. Doświadczenie, którym legitymuje się wnioskodawca, musi pochodzić z okresu maksymalnie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na co możesz zdobyć dofinansowanie?  Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu:

1.   Kształcenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy:

a)      kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności[1], [2], w szczególności obejmujące:

–   realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem;

–   realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;

–   realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;

–   wdrożenie nowych form i programów nauczania;

–   tworzenie i realizacja zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych w szkołach lub placówkach systemu oświaty;

–   organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;

–   nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty (w tym m. in.: przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorców) w celu osiągniecia założonych celów edukacyjnych;

–   wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach POWER;

–   realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą;

b) doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w szczególności obejmujące[3]:

–    kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym z wykorzystaniem trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;

–    wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;

–    realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania[4]

–    staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty albo instytucjami wspomagającymi szkoły i placówki systemu oświaty;

–    współpracę ze specjalistycznymi jednostkami, np.: szkołami lub ośrodkami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

–    wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER;

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu[5]:

a)   kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów[6],[7]

b)    wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych[8].

c)     doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu[9];[10].

3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych[11]:

a.   kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń[12], [13]

b.   wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej[14].

c.   podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego, w szczególności następujące zagadnienia[15], [16]

–     obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS;

–     wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w tym wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie oraz dydaktycznych serwisów internetowych, również w trakcie zajęć prowadzonych z uczniami z niepełnosprawnościami oraz w kształceniu informatycznym;

–     nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych;

–     edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego lub innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera;

–     wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie;

–     administracja wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki systemu oświaty (komputerową i bezprzewodową);

–     wykorzystywanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-materiałów, stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013, 2014-2020.

4. Prowadzenie efektywnej edukacji włączającej oraz procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością, a także bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych[17].

Wsparcie może obejmować w szczególności[18]:

a.      wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty[19],

b.      doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania lub w przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji[20],

c.      przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy[21].

 

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Jakie jest dofinansowanie projektów? Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych  w projekcie wynosi 90%
Jaki jest budżet konkursu? Wartość dofinansowania EFS w ramach konkursu wynosi  5 000 000,00 PLN.

Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszty podatku od towarów i usług (VAT).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi

 

Szczegółowe informacje o konkursie możesz uzyskać

telefonicznie:

·       infolinia 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt.-pt.) – opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika

mejlowo:

Punkt Kontaktowy (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

 

Dla zainteresowanych złożeniem wniosku organizujemy spotkania informacyjne.

W ich trakcie  przedstawiamy założenia Programu  Regionalnego Województwa Mazowieckiego (2014-2020) oraz zasady składania wniosków w konkursie.

Dla kogo?

 

 Twoje wsparcie może być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

·         uczniów szkół i placówek prowadzących wyłącznie kształcenie ogólne (w tym z największymi i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi);

·         nauczycieli i pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych.

 

W niniejszym konkursie nie jest możliwe wspieranie uczniów szkół zawodowych.

Minimalny wkład własny Poziom minimalnego wkładu własnego wynosi 10%.
Wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania konkursu wynosi 90%

Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 520 144,44 PLN w tym 468 130,00 PLN  (UE+BP) + wkład własny 52 014,44 PLN)

 

 

[1] Działanie realizowane obowiązkowo w ramach projektu.

[2] Wymienione działania będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem.

[3] Nakłady na działanie ponoszone z budżetu projektu nie mogą przekroczyć 3,5% jego całkowitej wartości.

[4] Warunki realizacji programów wspomagania zostały określone w rozdziale 3 niniejszego regulaminu konkursu, na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

[5] Interwencja realizowana łącznie z typem operacji 1a.

[6] Interwencja może obejmować formy jak wskazane w typie operacji 1 a.

[7] Wymienione działania będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem.

[8] Warunki wyposażenia szkolnych pracowni zostały określone w rozdziale 3 niniejszego regulaminu konkursu, na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

[9] Interwencja może obejmować formy jak wskazane w typie operacji 1b.

[10] Nakłady na działanie ponoszone z budżetu projektu nie mogą przekroczyć 3,5% jego całkowitej wartości.

[11] Interwencja realizowana łącznie z typem operacji 1a.

12.Wsparcie jest realizowane z wykorzystaniem form wymienionych w typie operacji 1a.

[13] Wymienione działania będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem.

[14] Warunki wyposażenia szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania zostały określone w rozdziale 3 niniejszego regulaminu konkursu, na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

[15] Wsparcie jest realizowane z wykorzystaniem form wymienionych w typie operacji 1b.

[16] Nakłady ponoszone z budżetu projektu na działanie adresowane do nauczycieli nie mogą przekroczyć 3,5% jego całkowitej wartości.

[17] Interwencja realizowana łącznie z typem operacji 1a.

[18] W ramach projektu obowiązkowa jest realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, obejmujących wszystkie działania wymienione w pkt a-c., chyba, że beneficjent zapewni realizację co najmniej jednego z tych działań poza projektem.

[19] Warunki realizacji wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty zostały określone w rozdziale 3 niniejszego regulaminu konkursu, na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

[20] Warunki realizacji doposażenia szkół i placówek systemu oświaty zostały określone w rozdziale 3 niniejszego regulaminu konkursu, na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

[21] Warunki realizacji wsparcia dla nauczycieli zostały określone w rozdziale 3 niniejszego regulaminu konkursu, na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś