Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

WYNIKI NABORU

Pliki do pobrania

Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-091/20

(konkurs bez podziału na rundy)

Wstępna informacja o naborze Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej ogłasza konkurs nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-091/20 którego celem jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwłaszcza na obszarach charakteryzujących się niskim wskaźnikiem upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W zależności od potrzeb danej placówki dodatkowe wsparcie może dotyczyć podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji przedszkolnej, co przełoży się na podniesienie jakości wychowania przedszkolnego.
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 23.03.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 29.05.2020 r. do godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał 2020 r.
Miejsce składania wniosków Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe
w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 Wnioskodawcą jest organ prowadzący ośrodki wychowania przedszkolnego planowane do objęcia wsparciem.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu:

Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez[1]:

a. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami, w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP), również specjalnych i integracyjnych;

b. dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego
z niepełnosprawności. Działania te mogą być realizowane samodzielnie.

c. rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;

d. wydłużenie godzin pracy OWP;

e. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli
z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych[2].

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu  

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych
w projekcie wynosi 80%

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem wynoszącym 4,2873 PLN to 4 287 300,00 PLN.

Wydatki w ramach projektu nie mogą obejmować kosztu podatku od towarów i usług (VAT).

Koszt podatku od towarów i usług jest niekwalifikowalny niezależnie od typu Wnioskodawcy.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt.) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

  • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);
  • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);

·         w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

Infolinia: 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt-pt), e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania i szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach niniejszego konkursu.

Dla kogo?

 

Projekty realizowane w ramach konkursu mogą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

• nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli,

• dzieci w wieku przedszkolnym, w rozumieniu art. 31 pkt.1-3 – ustawy Prawo oświatowe

• istniejące przedszkola;

• funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego[3];

• oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.

Minimalny wkład własny Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 20%.
Wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%

Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu (UE+BP)  nie przekracza 428 730,00 PLN.

 

 

[1] Realizacja typów operacji wymienionych w podpunktach c), d) i e) możliwa jest jedynie jako uzupełnienie działań przewidzianych do realizacji w konkretnym OWP w typach operacji a) i/lub b).

[2] Warunki realizacji wsparcia ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego  w istniejących OWP, warunki realizacji dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne oraz zakres wsparcia na rzecz doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP zostaną określne w regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

[3] W rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. (Dz. U. 2017, poz. 1657 z późn. zm.)

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś