Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2015-12-31 do 2016-09-30

UWAGA! Komunikat dotyczący zakończenia naboru. (publikacja 26.09.2016)

W sekcji Pliki do pobrania znajdują się następujące wyniki oceny formalnej dla poszczególnych rund konkursowych.

WYNIKI NABORU – I runda:

WYNIKI NABORU – II runda:

WYNIKI NABORU – III runda:

WYNIKI NABORU – IV runda:

WYNIKI NABORU – V runda:

WYNIKI NABORU – VI runda:

WYNIKI NABORU – VII runda:

WYNIKI NABORU – VIII runda:

WYNIKI NABORU – IX runda:

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-007/15

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Bony na innowacje w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020

Termin, od którego można składać wnioski

31 grudnia 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

Nabór będzie przeprowadzony w trybie otwartym, przy czym nabór zostanie podzielony na trwające około miesiąca rundy. Data zamknięcia konkursu zamieszczona będzie w serwisie RPO WM z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni.

Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadający siedzibę na terenie województwa mazowieckiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą bony na innowacje. Wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na realizacji prac badawczych określonych przez przedsiębiorcę, we współpracy z instytucją naukową, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa.

Kto może zostać wykonawcą usługi prac badawczych?

 

a)     podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b)     jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.2),

c)     instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.3),

d)    inne jednostki organizacyjne niewymienione powyżej, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1) oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania – 80% kosztów kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 000 000 EUR (21 349 500 PLN[1])

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  dostępny jest w Serwisie RPO WM – www.funduszedlamazowsza.eu oraz Portalu – www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 


[1] Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 29.10.2015 wynoszącym 4,2699

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych