Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2015-12-31 do 2016-09-30

UWAGA! Komunikat dotyczący zakończenia naboru. (publikacja 26.09.2016)

W sekcji Pliki do pobrania znajdują się następujące wyniki oceny formalnej dla poszczególnych rund konkursowych.

WYNIKI NABORU – I runda:

WYNIKI NABORU – II runda:

WYNIKI NABORU – III runda:

WYNIKI NABORU – IV runda:

WYNIKI NABORU – V runda:

WYNIKI NABORU – VI runda:

WYNIKI NABORU – VII runda:

WYNIKI NABORU – VIII runda:

WYNIKI NABORU – IX runda:

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-007/15

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Bony na innowacje w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020

Termin, od którego można składać wnioski

31 grudnia 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

Nabór będzie przeprowadzony w trybie otwartym, przy czym nabór zostanie podzielony na trwające około miesiąca rundy. Data zamknięcia konkursu zamieszczona będzie w serwisie RPO WM z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni.

Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadający siedzibę na terenie województwa mazowieckiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą bony na innowacje. Wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na realizacji prac badawczych określonych przez przedsiębiorcę, we współpracy z instytucją naukową, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa.

Kto może zostać wykonawcą usługi prac badawczych?

 

a)     podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b)     jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.2),

c)     instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.3),

d)    inne jednostki organizacyjne niewymienione powyżej, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1) oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania – 80% kosztów kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 000 000 EUR (21 349 500 PLN[1])

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  dostępny jest w Serwisie RPO WM – www.funduszedlamazowsza.eu oraz Portalu – www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 


[1] Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 29.10.2015 wynoszącym 4,2699

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś