Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Szanowani Państwo,
w związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), zwracamy Państwa uwagę na konieczność spełniania istotnych wymogów umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie ze środków Programu w ramach IV Osi Priorytetowej – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Zgodnie z zapisami RPO WM 2014-2020 w ramach priorytetu inwestycyjnego 4e Lepsza jakość powietrza (w zakresie ciepłownictwa, wymiany pieców grzewczych dla odbiorców indywidualnych, oświetlenia ulicznego oraz transportu niskoemisyjnego), a także w ramach PI 4c Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla działań związanych z kogeneracją, warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest zgodność projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. W przypadku inwestycji związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych zgodność inwestycji z przedmiotowym dokumentem będzie dodatkowo punktowana na etapie oceny wniosków.

W związku z powyższym informujemy, iż w przypadku opracowania przez Gminę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej koniecznym jest zdiagnozowanie zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem powietrza oraz emisją CO2 w sposób kompleksowy, a co za tym idzie inwentaryzacja wszelkich działań zmierzająca do zwalczania tych zagrożeń. W szczególności pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż identyfikacja projektów do realizacji na obszarze Gminy powinna obejmować wszelkie zgłaszane inicjatywy, wpisujące się w zakres zagadnień PGN, niezależnie od statusu wnioskodawcy (tj. w strukturze PGN powinny się znaleźć inwestycje planowane do realizacji nie tylko przez władze lokalne ale również przez m.in. przedsiębiorców, spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe i wszystkie inne zainteresowane podmioty). Dlatego też, podkreślając istotę zasady partnerstwa zachęcamy do umożliwienia jak najszerszego udziału społeczeństwa w tworzeniu przedmiotowego dokumentu. W przypadku realizacji projektu w formule wykraczającej poza terytorium Gminy np. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego czy Regionalnych Inwestycji Terytorialnych możliwe jest sporządzenie planu dla szerszego obszaru.

Celem zapewnienia standaryzacji oraz wysokiej jakości dokumentu, PGN musi być sporządzony w oparciu o Podręcznik wypracowany przez Porozumienie Burmistrzów ,,Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”.

Ponadto Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planują uruchomienie systemu doradztwa indywidualnego skierowanego dla zainteresowanych opracowaniem ww. dokumentów Gmin. Wsparcie merytoryczne ze strony ekspertów posłuży należytemu przygotowaniu PGN oraz zapewni zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Szczegółowe informacje zawierające zasady opracowania i wytyczne do PGN oraz dotyczące formuły doradztwa zostały zamieszczone poniżej w formie prezentacji.

Zachęcam do zapoznania się z materiałami oraz aplikowania o środki finansowe w ramach RPO WM 2014-2020.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych