Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Szanowani Państwo,
w związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), zwracamy Państwa uwagę na konieczność spełniania istotnych wymogów umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie ze środków Programu w ramach IV Osi Priorytetowej – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Zgodnie z zapisami RPO WM 2014-2020 w ramach priorytetu inwestycyjnego 4e Lepsza jakość powietrza (w zakresie ciepłownictwa, wymiany pieców grzewczych dla odbiorców indywidualnych, oświetlenia ulicznego oraz transportu niskoemisyjnego), a także w ramach PI 4c Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla działań związanych z kogeneracją, warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest zgodność projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. W przypadku inwestycji związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych zgodność inwestycji z przedmiotowym dokumentem będzie dodatkowo punktowana na etapie oceny wniosków.

W związku z powyższym informujemy, iż w przypadku opracowania przez Gminę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej koniecznym jest zdiagnozowanie zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem powietrza oraz emisją CO2 w sposób kompleksowy, a co za tym idzie inwentaryzacja wszelkich działań zmierzająca do zwalczania tych zagrożeń. W szczególności pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż identyfikacja projektów do realizacji na obszarze Gminy powinna obejmować wszelkie zgłaszane inicjatywy, wpisujące się w zakres zagadnień PGN, niezależnie od statusu wnioskodawcy (tj. w strukturze PGN powinny się znaleźć inwestycje planowane do realizacji nie tylko przez władze lokalne ale również przez m.in. przedsiębiorców, spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe i wszystkie inne zainteresowane podmioty). Dlatego też, podkreślając istotę zasady partnerstwa zachęcamy do umożliwienia jak najszerszego udziału społeczeństwa w tworzeniu przedmiotowego dokumentu. W przypadku realizacji projektu w formule wykraczającej poza terytorium Gminy np. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego czy Regionalnych Inwestycji Terytorialnych możliwe jest sporządzenie planu dla szerszego obszaru.

Celem zapewnienia standaryzacji oraz wysokiej jakości dokumentu, PGN musi być sporządzony w oparciu o Podręcznik wypracowany przez Porozumienie Burmistrzów ,,Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”.

Ponadto Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planują uruchomienie systemu doradztwa indywidualnego skierowanego dla zainteresowanych opracowaniem ww. dokumentów Gmin. Wsparcie merytoryczne ze strony ekspertów posłuży należytemu przygotowaniu PGN oraz zapewni zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Szczegółowe informacje zawierające zasady opracowania i wytyczne do PGN oraz dotyczące formuły doradztwa zostały zamieszczone poniżej w formie prezentacji.

Zachęcam do zapoznania się z materiałami oraz aplikowania o środki finansowe w ramach RPO WM 2014-2020.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych