Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie. Są jeszcze pieniądze z programu regionalnego na lata 2014-2020. Od 8 maja 2023 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski na dofinansowanie projektów wspierających różnego rodzaju usługi społeczne oraz na wsparcie dzieci i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. Kwota dostępna w konkursie to ponad 5,8 mln zł. Zachęcamy do składania wniosków, konkurs trwa do 15 maja 2023 r.

 

Grafika przedstawia napis Fundusze Europejskie na pomoc rodzinom, osobom z niepełnosprawnościami i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Konkurs potrwa od 8 maja do 15 maja. W tle widać mężczyznę na wózku inwalidzkim.

 

Usługi opiekuńcze są bardzo ważne dla osób i rodzin potrzebujących stałej lub jednorazowej pomocy. Umożliwiają osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych. W dostępności do takich usług pomagają fundusze europejskie. Zbliżający się konkurs będzie szansą na realizację działań wspierających osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci i młodzież:

osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości;
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie niezbędnym do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu.

 

– Zwiększenie oferty usług społecznych, w tym opiekuńczych jest bardzo ważne dla osób potrzebujących wsparcia oraz włączenia społecznego. Rola funduszy europejskich jest godna podkreślania, to właśnie pieniądze z Unii Europejskiej odmieniają życie osób chorych, niesamodzielnych, starszych, z niepełnosprawnościami – podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – Realizowane projekty skupiają się również na wsparciu opiekunów faktycznych, podejmowane działania odciążają ich w opiece nad najbliższymi. Celem ogłoszonego  konkursu będzie także wsparcie dzieci i młodzieży będących na życiowym zakręcie oraz wsparcie systemu pieczy zastępczej.  Gorąco zachęcam mazowieckie  samorządy i odpowiednie instytucje do składania wniosków.

 

Jakie projekty mogą dostać dofinansowanie?

Typ operacji nr 1 – Usługi społeczne będą świadczone w społeczności lokalnej w miejscu zamieszkania i będą pomagały uczestnikom  w codziennym funkcjonowaniu. Wachlarz usług w ramach konkursu jest różnorodny, m.in. możliwe będzie zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych lub asystenckich, czego efektem będzie większa dostępność do tych usług. Korzyści odczują również  opiekunowie faktyczni.

Osoby będące w opiece instytucjonalnej, np. w Domach Pomocy Społecznej, będą mogli otrzymać wsparcie w zakresie przejścia do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności. Dodatkowo, na pomoc finansową będą mogły liczyć inicjatywy polegające na rozwijaniu usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopieka, systemy przywoławcze, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii.

 

Oferta pomocy dla opiekunów

W ramach realizowanych projektów przewidziane są działania wspierające opiekunów faktycznych. Będą to szkolenia, zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Istotna dla opiekunów będzie możliwość korzystania ze specjalistycznych porad, np. psychologa. W ramach projektu będzie można tworzyć miejsca krótkiego pobytu, np. opieka całodobowa lub dzienna. Możliwością będzie również sfinansowanie usługi asystenta lub usługi opiekuńczej. Taka forma wsparcia odciąży rodzinę i opiekunów osób niesamodzielnych, którzy będą mogli normalnie żyć – wrócić na rynek pracy, dokształcać się. Kompleksowe wsparcie będzie polegało również na przygotowaniu, a potem utworzeniu wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego. Zaplanowano pomoc w doborze takiego sprzętu, treningi samoobsługi z użyciem wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej. Elementami projektu będzie mogło być również likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia.

 

Usługi asystenckie

Usługi asystenckie świadczone dla osób z niepełnosprawnościami obejmują swoim zakresem wspieranie takich osób w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki). W zależności od potrzeb osoby z niepełnosprawnością, usługa asystencka może obejmować również opiekę higieniczną oraz pomoc w czynnościach fizjologicznych.

Typ operacji nr 2 – Konkurs przewiduje również wsparcie dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją oraz wsparcie systemu pieczy zastępczej. Celem pomocy jest wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, aby zapobiegać pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji. Ważny i potrzebny będzie rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne.

Środki europejskie będzie można przeznaczyć na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej np. kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, specjalistycznej lub pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Kolejne działania w ramach naboru to  programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży, a także działania prewencyjne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny.

Istotne też będą działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej (tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci) do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14-stu dzieci. Beneficjent zadba również o kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 14-stu dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w wymienionych formach.

Na finansowe wsparcie mogą też liczyć działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej.

Ważne!

 • nie można łączyć typów operacji nr 1 i nr 2 w ramach jednego projektu.
 • w ramach projektu nie można tworzyć nowych placówek wsparcia dziennego.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O środki z programu regionalnego mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji mają JST, ich związki i stowarzyszenia;
 • urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;
 • instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;
 • podmioty aktywnie zaangażowane w integrację społeczną, wsparcie rodziny;
 • środowiskowe domy samopomocy;
 • podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe:
 • partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne.

Na konkurs przeznaczone są środki w wysokości 5 812 500,00 zł. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2023 r. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93%, a minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Wnioski będzie można składać od 8 maja do 15 maja 2023 r. do godz. 15:00.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 (https://mewa2.mazowia.eu/#/).

 

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i niezbędne załączniki dostępne są na stronie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – RPMA.09.02.01-IP.01-14-104/23

Dodatkowo skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś