Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Aż do 26 lipca można ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości społecznej i wsparcie zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Mazowsza. Oznacza to dodatkowe dwa tygodnie na przygotowanie wniosków przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dotacje pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Pula środków na ten cel to ponad 87 mln zł.

Hasło "Więcej czasu na przygotowanie wniosków o dofinansowanie rozwoju ekonomii społecznej" a w tle ludzie

 

Nowa pula funduszy europejskich dla Mazowsza przyniosła kolejne możliwości rozwoju społeczności lokalnych. Obecnie trwają nabory wniosków w priorytecie VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.2 Ekonomia społeczna. Konkursy realizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

W czym pomogą Fundusze Europejskie?

Dofinansowanie z programu regionalnego pomoże w realizacji  usług na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
w tym usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych. Na dotacje mają szansę projekty dotyczące:

 • rozwoju partnerstw lokalnych na bazie doświadczeń Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych (zwłaszcza w obszarze usług społecznych oraz zielonej gospodarki),
 • wsparcia przedsiębiorstw społecznych we wprowadzaniu nowych usług, zwłaszcza w zakresie usług społecznych, czy działań w obszarach zielonej gospodarki i gospodarki odpadami (w tym recyklingu),
 • podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora ekonomii społecznej.

Fundusze Europejskie mogą być również przeznaczone na:

 • reintegrację społeczną, zawodową oraz readaptację pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

 

Do kogo mogą być skierowane projekty?

Celem działań jest wsparcie mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, dlatego odbiorcami projektów mogą być m.in.: osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, absolwenci centrów lub klubów integracji społecznej, osoby starsze, czy mieszkańcy borykający się z zaburzeniami psychicznymi. Działania mogą dotyczyć osób opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, czy placówki opiekuńczo-wychowawcze. Pomocą mogą być objęci także uchodźcy, czy na przykład osoby opuszczające zakłady karne i poprawcze.

 

Kto jeszcze może skorzystać z dofinansowanych działań?

Odbiorcami projektów mogą być także przedsiębiorstwa społeczne, podmioty ekonomii społecznej, ich pracownicy, a także podmioty zakładające tego rodzaju działalność. Z wsparcia mogą skorzystać również: samorządy i ich jednostki organizacyjne (np. ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, szkoły), instytucje rynku pracy, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i organizacje biznesowe.

 

Oddzielne konkursy dla obszaru stołecznego i regionalnego

Region warszawski stołeczny (numer konkursu FEMA.08.02-IP.01-001/23):

 • Subregiony: Warszawa, warszawski-wschodni i warszawski-zachodni
 • Pula środków: 34,7 mln zł
 • Maksymalne dofinansowanie: 50% kosztów kwalifikowalnych

Link do regulaminu i dokumentacji konkursowej: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-2-ekonomia-spoleczna-typ-projekt-wsparcie-przedsiebiorstw-spolecznych-i-podmiotow-ekonomii-spolecznej-nr-fema-08-02-ip-01-001-23/

 

Region mazowiecki regionalny (numer konkursu FEMA.08.02-IP.01-002/23):

 • Subregiony: radomski, płocki, ostrołęcki, ciechanowski, siedlecki oraz żyrardowski
 • Pula środków: 52,4 mln zł
 • Maksymalne dofinansowanie: 85% kosztów kwalifikowalnych

Link do regulaminu i dokumentacji konkursowej: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-2-ekonomia-spoleczna-typ-projekt-wsparcie-przedsiebiorstw-spolecznych-i-podmiotow-ekonomii-spolecznej-nr-fema-08-02-ip-01-002-23/

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Projekty mogą realizować tylko akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Dlatego o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub podmioty starające się o taki status. Uwaga! Umowy o dofinansowanie zostaną podpisane wyłącznie z organizacjami posiadającymi akredytację.

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinasowanie należy przesłać w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/ . Szczegółowe informacje w zakresie zakładania konta oraz obsługi systemu dostępne są w zakładce „Instrukcja użytkownika”.

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię:801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.euw zakładce Punkty informacyjne.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Unia Europejska wspiera zrównoważony rozwój Mazowsza. Dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przekracza 8 mld zł. To wsparcie w realizacji ponad 5,6 tys. inwestycji samorządów, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego. Przed nami kolejne możliwości jakie przyniesie program regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.  Szczegółowe informacje o możliwościach wsparcia dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.w zakładce Fundusze Europejskie na lata 2021-2027).

 

Gdzie szukać informacji?

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś