Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wyniki

Wyniki oceny merytorycznej

 

Ogłoszenie o naborze nr FEMA.08.02-IP.01-002/23
Wstępna informacja o naborze Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych, działania 8.2 Ekonomia społeczna, Typ projekt: Wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej
Termin, od którego można składać wnioski 31 maja 2023 r.
Termin, do którego można składać wnioski 26 lipca 2023 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia naboru IV kwartał 2023 r.
Miejsce składania wniosków Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Kto może składać wnioski O dofinansowanie projektu może ubiegać się podmiot posiadający akredytację i status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) lub podmiot realizujący usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, działający samodzielnie lub w partnerstwie, o ile uzyska status OWES i akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu.
Na co można otrzymać dofinansowanie Dofinansowanie będą mogły otrzymać m.in. projekty mające na celu:

• świadczenie usług wsparcia dla rozwoju ekonomii społecznej dla PES oraz PS, w tym usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych OWES – zgodnie z KPRES oraz ustawą o ekonomii społecznej m.in.:

– działania promujące ideę partnerstwa w jednostkach samorządu terytorialnego i wykorzystanie doświadczenia OWES w tym zakresie;

– usługi wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w zakresie animacji oraz wsparcia tworzenia PS szczególnie w obszarze świadczenia usług społecznych oraz zielonej gospodarki;

– usługi wsparcia rozwoju istniejących PS w tworzeniu nowych usług na szczeblu lokalnym szczególnie w obszarze świadczenia usług społecznych, zielonej gospodarki, gospodarki odpadami w tym recyklingu;

– działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES.

• realizację na rzecz pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej oraz readaptacji na podstawie indywidualnego planu reintegracji w PS (zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej);

• bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy i ich utrzymanie w PS lub PES przekształcanym w PS:

– wsparcie finansowe na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS lub PES przekształcanym w PS jest kwalifikowalne wyłącznie w formie stawek jednostkowych, które podlegają indeksacji;

– wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do regulaminu wyboru projektów.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania UE:

RMR – 85% kosztów kwalifikowalnych

 

Jaka jest pula środków na nabór wniosków? Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach naboru przeznaczona została alokacja w wysokości 52 487 004 PLN.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Procedura odwoławcza została opisana w regulaminie wyboru projektów dostępnym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Regulamin naboru Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie wyboru projektów, dostępnym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Wzór wniosku o dofinansowanie Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępne są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Wzór umowy o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik do regulaminu wyboru projektów i jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Pytania i odpowiedzi „Szczegółowe informacje możesz uzyskać w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich dla Mazowsza.

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4,

godz. Pracy: pn – 8.00-18.00,

wt-pt – 8.00-16.00,tel.:  801 101 101*/ 22 542 27 99

*Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

22 542 27 11, 22 542 20 38;

E-mail: pife.warszawa@mazowia.eu

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce: 07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38,

godz. pracy: pn-pt 8.00-16.00, tel. 22 542 27 15;

E-mail: pife.ostoleka@mazowia.eu

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu: 26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,

godz. pracy: pn- pt– 8.00-16.00, tel. 22 542 27 13;

E-mail: pife.radom@mazowia.eu

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach: 08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4,

godz. pracy: pn-pt  8.00-16.00, tel. 22 542 27 12;

E-mail: pife.siedlce@mazowia.eu

  • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Ciechanowie06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5,

godz. pracy: pn-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17;

E-mail: pife_ciechanow@mazowia.eu

  • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Płocku 09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19,

godz. pracy: pn-pt  8.00-16.00, tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41.

E-mail: pife_plock@mazowia.eu

 

Infolinia: 801 101 101/22 542 27 99 pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;

 

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu;

 

opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

 

Minimalny wkład własny Nie został określony.
Wartość projektu Nie została określona.

 

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś