Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już od 22 października ośrodki oraz podmioty wsparcia ekonomii społecznej będą mogły ubiegać się o dofinansowania z Unii Europejskiej na projekty m.in. z zakresu tworzenia miejsc pracy dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekty będą mogły być realizowane na obszarze pięciu subregionów województwa mazowieckiego. Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 3,5 mln zł. Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Grafika promująca konkurs z zakresu ekonomii społecznej

Konkurs odbywa się w ramach działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej, typ projektu: „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Celem konkursu jest umożliwienie świadczenie kompleksowych usług wsparcia ekonomii społecznej.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W naborze mogą wziąć udział akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), jak również podmioty świadczące usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadające akredytacji. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest uzyskanie akredytacji przed zawarciem umowy. Projekt musi zostać zrealizowany na obszarze jednego z wybranych pięciu podregionów: żyrardowskiego, warszawskiego-wschodniego, warszawskiego-zachodniego, siedleckiego oraz m.st. Warszawy. W ramach projektu wskazane instytucje będą współpracowały z właściwymi terytorialnie Powiatowymi Urzędami Pracy (PUP) w zakresie przyznawania wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych (PS).

Ekonomia społeczna to ważna dziedzina naszego życia. W przypadku tego konkursu, działania będą skierowane do osób podlegających wykluczeniu społecznemu, które będą chciały podjąć działalność gospodarczą ­­– wskazała Pani Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

 1. Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym:
  • Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy m.in. dla osób bezrobotnych, osób do 30 roku życia oraz po 50 roku życia, posiadających status osoby aktywnie poszukującej pracy, a także osób niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników;
  • Usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania PS (np. szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching);
  • Usługi służące nabyciu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w PS;
  • Wsparcie pomostowe, tj. pomoc w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania;
  • Wsparcie w planowaniu i realizacji zindywidualizowanych działań mających na celu reintegracje społeczną i zawodową pracowników, którzy otrzymali wsparcie finansowe bądź wsparcie pomostowe.
 1. Świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej.

W danym zakresie realizowane będą animacje lokalne, usługi rozwoju ekonomii społecznej oraz usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych. 

Czas i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 22.10. do 15.11.2021 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. System dostępny jest poprzez stronę: funduszedlamazowsza.eu.

Pamiętaj, że wniosek musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowalnym bądź poprzez profil zaufany na platformie ePUAP.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 0 801 101 101.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: 9.3 Rozwój ekonomii społecznej – RPMA.09.03.00-IP.01-14-100/21

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza na lata 2014-2020 rozdysponowano prawie 8 mld zł. Fundusze zostały skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

 • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
 • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.

Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś