Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wnioski można składać od dnia 10 października 2016 roku do dnia 28 listopada 2016 roku.

I. Nabór jest prowadzony w następujących dziedzinach

Oś Priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy

2. Usługi w zakresie organizacji opieki nad dzieckiem do lat 3

Oś Priorytetowa IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

 1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
 2. Usługi społeczne na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 3. Usługi opieki zdrowotnej na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 4. Ekonomia społeczna

Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu

 1. Edukacja przedszkolna i ogólna
 2. Kształcenie zawodowe i ustawiczne
 3. Infrastruktura edukacyjna

II. O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM 2014-2020 może się ubiegać osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w dziedzinie objętej RPO WM 2014-2020;
 5. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe: wiedzę i umiejętności lub wymagane uprawnienia w dziedzinie, w ramach której dokonywany jest wybór projektów do dofinansowania, przy czym dopuszcza się, że doświadczenie może obejmować aspekty techniczne, finansowe, ekonomiczne lub środowiskowe;
 6. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WM 2014-2020;
 7. nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 lub Instytucji Pośredniczącej RPO WM 2014-2020 zaangażowanej w realizację danego programu operacyjnego.

III. Zgłoszenie kandydata o wpis do Wykazu powinno zawierać następujące dokumenty:

Wniosek, składany w wersji papierowej, w tym:

 1. wypełniony komputerowo Formularz zgłoszeniowy kandydata na eksperta, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie potwierdzone za zgodność oryginałem;
 3. Prosimy o nie załączanie kopii dokumentów poświadczających: inne doświadczenia, uprawnienia, umiejętności lub praktyki (np. kursy, szkolenia).
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem;
 5. oświadczenie kandydata na eksperta, iż korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia;
 6. zgoda kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

Uwaga

Prosimy o szczegółowe uzasadnienie swojej kandydatury do każdej aplikowanej dziedziny w Formularzu zgłoszeniowym w rubryce: 9. Doświadczenie zawodowe. Niezależnie od liczby dziedzin, prosimy o składanie jednego formularza zgłoszeniowego. Osoby, które brały udział w poprzednim naborze, prosimy o nie przesyłanie tych samych kopii dokumentów. Szczegółowe informacje, dotyczące Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM 2014-2020 oraz zasady wyboru – znajdują się w „Zasadach wyboru kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach RPO WM 2014-2020″, przyjętych Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1541/183/16 z dnia 4 października 2016 r., zmieniającą uchwałę w sprawie Zasad wyboru kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Zgłoszenia należy złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Al. Solidarności 61, Warszawa, w dni robocze od dnia 10 października 2016 roku do dnia 30 listopada 2016 roku.
W dniach 10 października 2016 r. – 25 listopada 2016 r., zapraszamy w godzinach 8:00 – 15:00.

W dniu 28 listopada 2016 r. zapraszamy w godzinach 8.00 – 12.00.

Adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa.
Na kopercie należy wpisać nazwy dziedzin, na które Państwo aplikują.

Załączniki powinny być ułożone w kolejności wymienionej w Ogłoszeniu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę aplikującą (data i podpis).
Nie należy wkładać kartek w koszulki czy okładki ani bindować przekazywanych dokumentów.
Kandydaci na ekspertów RPO WM 2014-2020, w celu potwierdzenia wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WM 2014-2020, w momencie składania dokumentów w siedzibie Departamentu, muszą wypełnić test z pytaniami z zakresu RPO WM 2014-2020.
Wszelkie informacje związane z niniejszym Ogłoszeniem można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 59 79 969, (22) 59 79 779.
Administratorem danych osobowych zbioru danych: „Wykaz kandydatów na ekspertów i ekspertów RPO WM 2014-2020″ zawierających dane osobowe kandydatów na ekspertów i ekspertów jest Zarząd Województwa Mazowieckiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM 2014-2020, a także zawarcia i realizacji umów z ekspertami. Dane osób, które znajdą się w wykazie kandydatów na ekspertów zostaną udostępnione: Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa. Kandydaci na ekspertów i eksperci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz dziedzina objęta programem operacyjnym, w której kandydat na eksperta się specjalizuje wynika z art. 49 ust. 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), natomiast podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwia udział w rekrutacji na eksperta.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś