Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jeszcze tylko do 29 stycznia br. samorządy z Mazowsza mogą ubiegać się o dofinansowanie opracowania lub aktualizacji gminnych programów rewitalizacji. Posiadanie programu jest warunkiem ubiegania się o unijne fundusze w wybranych konkursach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Ponad 200 samorządowców wzięło udział w dwóch konferencjach poświęconych konkursowi dotacji w tym zakresie.

Nowe podejście do rewitalizacji

Unijna perspektywa na lata 2014-2020 to zupełnie nowe podejście do projektów rewitalizacyjnych. Rewitalizacja nie jest już ograniczana do odnowy przestrzeni publicznej, lecz obejmuje szereg działań mających na celu rozwój społeczno – gospodarczy. Fundusze na te działania dostępne będą w takich obszarach jak m.in. ochrona zabytków, poprawa warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, efektywność energetyczna, aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie, rozwój sektora ekonomii społecznej. Część konkursów ograniczona zostanie do projektów rewitalizacyjnych określonych w gminnych programach rewitalizacji. Pojawią się również nabory wniosków, w ramach których posiadanie takiego programu będzie dodatkowo premiowane.

– W perspektywie finansowej  2007-2013 pod pojęciem rewitalizacja zrealizowano na Mazowszu wiele, często bardzo dobrych projektów infrastrukturalnych. Łącznie  w ramach Działania 5.2 Rewitalizacja miast zakontraktowano ponad 313 mln zł realizując tym samym 27 projektów. Dodatkowo, w ramach Inicjatywy Jessica  podpisano 14 umów na blisko 100 mln zł. Co więcej, zrealizowano szereg inwestycji,  w których nie użyto  nazwy ,,rewitalizacja’’, ale bezpośrednio lub pośrednio realizowały one jej cele. Rewitalizacja to zadanie trudne i wymagające zaangażowania wielu podmiotów ale wierzę, że wspólnie możemy przywrócić do życia cenne obszary Mazowsza, które utraciły swoje pierwotne funkcje – zaznaczył  Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Za przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Wnioski przyjmowane są do 29 stycznia br. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie. Co istotne, każda gmina może złożyć tylko jeden projekt w ramach konkursu. Preferowane będą gminy ze słabszym potencjałem, znajdujące się w długotrwałej sytuacji kryzysowej. Wartość projektu nie może przekroczyć 200 tys. zł.

 – Do zainwestowania mamy ponad 7 mln zł na opracowanie programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego. Ale sam budżet na projekty rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego to o  wiele więcej.  Na marzec br., przewidziane są pierwsze konkursy w ramach rewitalizacji na ochronę obiektów zabytkowych i poprawę dostępności do zasobów kultury.  Należy pamiętać,  że działania podejmowane w RPO WM 2014-2020 będą przede wszystkim stanowiły narzędzie do zmian społeczno-gospodarczych na obszarach zrewitalizowanych, dlatego będzie to wymagać zaangażowania mieszkańców. Zachęcam do śledzenia strony internetowej https://www.funduszedlamazowsza.eu/, gdzie znajdą Państwo aktualne nabory wniosków – podkreślił Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć  do 29 stycznia br. do godziny 16.00 w siedzibie MJWPU, ul. Jagiellońska 74 w Warszawie, drogą pocztową bądź kurierską. Alokacja konkursu wynosi 7 312 200 zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-202.  Regulamin, dokumenty i formularze konkursowe są dostępne na https://www.funduszedlamazowsza.eu/rewitalizacja/.

Opracował:

Zespół Prasowy,

Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów Unijnych

media@mazowia.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych