Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Unia Europejska wspiera mieszkańców w wielu obszarach. Jednym z nich jest edukacja. Równość i dostępność do edukacji to główne cele działań, które są realizowane dzięki funduszom europejskim.  Od 8 listopada 2022 roku będzie kolejna szansa na dofinansowanie projektów skierowanych do szkół zawodowych, działających na Mazowszu. Lepsze kształcenie zawodowe, odpowiedź na potrzeby rynku pracy, podniesienie kompetencji i zdobywanie doświadczenia to realne korzyści dla uczniów. Nabór wniosków przeprowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Grafika przedstawia napis Konkurs na doskonalenie zawodowe uczniów. Nowe możliwości dla uczniów szkół zawodowych dzięki Funduszom Europejskim. W tle widać uczniów wchodzących do budynku szkoły i wychodzących jako pracownicy różnych zawodów – kucharz, fryzjerka, mechanik.

Projekty skierowane do uczniów to inwestycja w ich lepszą przyszłość. Dzisiejszy rynek pracy jest bardzo wymagający i właśnie fundusze europejskie pomagają lepiej kształcić przyszłych pracowników.

Nowy konkurs na doskonalenie zawodowe uczniów

Od 8 listopada 2022 r. organy prowadzące szkoły branżowe I oraz II stopnia, technika i szkoły policealne będą mogły składać wnioski na dofinansowanie projektów poprawiających edukację zawodową. Wnioskodawcy już mogą przygotowywać swoje projekty, bo nabór będzie trwał tylko 10 dni – do 18 listopada.

Celem realizowanych projektów będzie zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

Rodzaje wsparcia

  • Rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
    w tym realizacja staży,
  • Nauka kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
  • Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego,
  • Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy,
  • Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • Prowadzenie doradztwa zawodowego (w 7 i 8 klasach szkół podstawowych i szkołach prowadzących kształcenie zawodowe) i rozwój współpracy z rynkiem pracy.

Korzyści dla uczniów

Kolejny raz fundusze europejskie będą miały wpływ na przyszłość uczniów szkół zawodowych, w których będą realizowane projekty. Najważniejsze korzyści to m.in.

– dostępność  do staży u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem,

– możliwość uzupełnienia swojej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych na dodatkowych zajęciach specjalistycznych, w tym udział uczniów w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej np. w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,

– udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych dla uczniów mających trudności w nauce podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,

– udział w różnych formach rozwijających uzdolnienia,

– rozwijanie kompetencji kluczowych takich jak znajomość języków obcych, umiejętności matematyczno-przyrodnicze, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych,

– nauka kreatywności, przedsiębiorczości.

Za przyznane dofinansowanie, szkoły będą miały możliwość wyposażyć swoje pracownie lub warsztaty szkolne w sprzęt i materiały dydaktyczne, tak aby stworzyć młodzieży warunki zbliżone do naturalnej pracy (właściwe dla nauczanych zawodów).

Realne wsparcie dla nauczycieli

Unia Europejska dba również o podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. W ramach konkursu nauczyciele skorzystają z kursów lub szkoleń  (teoretycznych i praktycznych), w tym organizowanych i prowadzonych przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER. Chętni będą mogli pogłębiać wiedzę na studiach podyplomowych, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem.

Informacje techniczne dla potencjalnych beneficjentów

O pieniądze z funduszy europejskich z programu regionalnego będą mogły ubiegać się  organy prowadzące szkoły objęte wsparciem lub podmioty posiadające co najmniej 3- letnie doświadczenie w obszarze kształcenia zawodowego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym. Doświadczenie, którym legitymuje się wnioskodawca musi pochodzić z okresu maksymalnie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kwota dofinansowania w ramach konkursu wynosi 3 536 795,81 zł. Beneficjenci mogą liczyć na poziom dofinansowania wynoszący 80%. Konkurs trwa od 8 listopada do 18 listopada 2022 r.  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zachęca do składania wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami przygotuj i złóż za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego na www.funduszedlamazowsza.eu.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i niezbędne załączniki dostępne są na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-3-doskonalenie-zawodowe-poddzialania-10-3-1-doskonalenie-zawodowe-uczniow-nr-rpma-10-03-01-ip-01-14-102-22/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś