Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejny nabór wniosków już od 19 lutego 2018 r. w ramach RPO WM 2014-2020. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski na dofinansowanie projektów zwiększających dostęp do edukacji przedszkolnej oraz wyrównujących szanse edukacyjne i rozwojowe dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na konkurs przeznaczona jest kwota ponad 15,9 mln zł. Wnioskodawcy będą mieli tylko 16 dni na składanie swoich projektów.

 

 

Równe szanse edukacyjne to jeden z priorytetów perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Już w wieku przedszkolnym dzieci powinny mieć stworzone takie warunki, które zapewnią im sukces przy przekraczaniu kolejnego progu edukacji.

Dla najmłodszych

Projekty realizowane w ramach konkursu dotyczą tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących placówkach, w tym dostosowanie tych miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Wnioskodawca będzie mógł np. przebudować, rozbudować lub przeprowadzić  remont pomieszczeń,  dostosować istniejące przedszkole do utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego. W ramach projektu możliwy będzie także zakup: mebli, wyposażenia wypoczynkowego, sprzętu komputerowego i oprogramowania czy pomocy dydaktycznych.

Unijne środki będzie można przeznaczyć na specjalistyczny sprzęt, który posłuży do diagnozowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, do wspomagania rozwoju oraz do prowadzenia terapii maluchów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowo beneficjent będzie mógł zrealizować budowę bezpiecznego placu zabaw, zakupić zabawki, zamontować odpowiednia dla dzieci nawierzchnię oraz ogrodzić.

Ważnym elementem projektu będzie wsparcie dziecka z niepełnosprawnością poprzez wprowadzenie odpowiedniej, specjalistycznej oferty edukacyjnej. Powinny to być np. zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,  zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy (gimnastyka korekcyjna), zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, terapia logopedyczna, artterapia czy dogoterapia. Realizowane przedsięwzięcia pozwolą także na wydłużenie godzin pracy przedszkoli.

Pomoc nie ominie także nauczycieli, którzy będą mogli podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej poprzez udział w kursach i szkoleniach doskonalących, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER. Nauczyciele będą mogli także pójść na studia podyplomowe.

Rewitalizacja w tle

Preferowane będą projekty zgodne z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym realizowany jest projekt. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego obowiązującym (na dzień składania wniosku o dofinansowanie). Zgodność projektu z programem rewitalizacji oznacza wskazanie go wprost w programie rewitalizacji (lista projektów głównych) lub określenie wśród pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych (przedsięwzięcia uzupełniające), które realizują kierunki działań programu.

Dla nauczycieli

Z unijnego wsparcia skorzystają także nauczyciele. W doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych pomogą np. studia podyplomowe, kursy i szkolenia czy staże i praktyki nauczycieli. Nauczyciele w ramach projektu będą mogli nawiązać współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami: szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, a także młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, ośrodkami socjoterapii oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Zakres wsparcia ośrodków wychowania przedszkolnego powinien być określony na podstawie diagnozy, która musi zostać przeprowadzona na podstawie najbardziej aktualnych danych – podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – Mazowsze to region mocno zróżnicowany, w każdej gminie i powiecie są różne potrzeby. Chcemy wspierać miejsca najbardziej potrzebujące i wyrównywać tam szanse edukacyjne najmłodszych dzieci, ze szczególnym naciskiem na dzieci z deficytami rozwojowymi.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego planowane do objęcia wsparciem, funkcjonujące przez okres przynajmniej jednego roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Na konkurs przewidziana  jest kwota 15 909 754,29 zł. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Beneficjenci mogą liczyć na poziom dofinansowania 80% wartości projektu.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie z Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna dostępne są na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-edukacja-ogolna-i-przedszkolna-poddzialanie-10-1-4-edukacja-przedszkolna/

Wnioski o dofinansowanie można składać od 19 lutego 2018 r. do 6 marca 2018 r. i wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Nabór prowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie można uzyskać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano kolejne 24 konkursy na przeszło 495 mln zł. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś