Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Regulamin konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-091/18 w pkt 4.5.2.8 przewiduje, że:

„Koszty pośrednie rozliczane są uproszczoną metodą rozliczania wydatków jako procent kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa i nie mogą przekroczyć 25 % bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów projektu.

Koszty pośrednie kwalifikowane należy wyliczyć następująco:

Koszty pośrednie = 25% x [kwalifikowalne koszty bezpośrednie – koszty podwykonawstwa].”

W związku z powyższym do wyliczenia kosztów pośrednich według stawki ryczałtowej w wysokości 25% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu należy wziąć po uwagę, że koszty podwykonawstwa wyłączone są z podstawy naliczania ryczałtu. W związku z tym od kwalifikowanych kosztów bezpośrednich należy odjąć koszty merytorycznych prac projektu zlecanych stronie trzeciej , które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie (np. koszt wynajmu laboratorium wraz z aparaturą badawczą). Koszty zlecane stronie trzeciej należy rozumieć zgodnie z zapisami zawartymi w podręczniku „Aspekty finansowe i prawne w programie Horyzont 2020”.

Powyższe zgodne jest z:

  • art. 68it c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Rozporządzenie 1303/2013),
  • art. 20 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające Rozporządzenie 1303/2013,
  • art. 29 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1906/2006.

 

Załącznik:

  1. Aspekty finansowe i prawne w programie Horyzont 2020

Link do strony konkursu: 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Projekty badawczo-rozwojowe (dla projektów posiadających certyfikat Seal of Excellence), nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-091/18

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś