Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Regulamin konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-091/18 w pkt 4.5.2.8 przewiduje, że:

„Koszty pośrednie rozliczane są uproszczoną metodą rozliczania wydatków jako procent kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa i nie mogą przekroczyć 25 % bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów projektu.

Koszty pośrednie kwalifikowane należy wyliczyć następująco:

Koszty pośrednie = 25% x [kwalifikowalne koszty bezpośrednie – koszty podwykonawstwa].”

W związku z powyższym do wyliczenia kosztów pośrednich według stawki ryczałtowej w wysokości 25% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu należy wziąć po uwagę, że koszty podwykonawstwa wyłączone są z podstawy naliczania ryczałtu. W związku z tym od kwalifikowanych kosztów bezpośrednich należy odjąć koszty merytorycznych prac projektu zlecanych stronie trzeciej , które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie (np. koszt wynajmu laboratorium wraz z aparaturą badawczą). Koszty zlecane stronie trzeciej należy rozumieć zgodnie z zapisami zawartymi w podręczniku „Aspekty finansowe i prawne w programie Horyzont 2020”.

Powyższe zgodne jest z:

  • art. 68it c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Rozporządzenie 1303/2013),
  • art. 20 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające Rozporządzenie 1303/2013,
  • art. 29 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1906/2006.

 

Załącznik:

  1. Aspekty finansowe i prawne w programie Horyzont 2020

Link do strony konkursu: 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Projekty badawczo-rozwojowe (dla projektów posiadających certyfikat Seal of Excellence), nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-091/18

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych