Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Konkurs nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-013/16 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem – Działania 9.3 Rozwój Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nawiązując do zapisów w SzOOP dotyczących maksymalnej wysokości dofinansowania projektów realizowanych przez OWES oraz zapisów w załączniku 2d do Kontraktu Terytorialnego dotyczących maksymalnego udziału budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w projektach w ramach Działania 9.3 uprzejmie informujemy, iż założeniem IZ RPO w przedmiotowym konkursie, było ustalenie minimalnej wymaganej kwoty wkładu własnego stanowiącej równowartość 5% liczonych w odniesieniu do wartości całego projektu pomniejszonego o środki przeznaczone przez danego Beneficjenta na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej. W pozostałym zakresie, beneficjent otrzymywał będzie środki w ramach dofinansowania, odpowiednio z EFS oraz budżetu państwa.

W związku z przyjętym podejściem, nie można sztywno określić jaki będzie poziom dofinansowania ogółem projektu (w przypadku części „usługowej” będzie to wynikowa montażu EFS/BP/WW – 80/15/5, a części „dotacyjnej” 80/20/0), gdyż zależne jest od udziału (wartości) poszczególnych działań, który nie musi być identyczny w każdym projekcie.
Określając prawidłowy montaż dla pojedynczego projektu należy wyliczyć kwotę wymaganego wkładu własnego (w stosunku do wartości projektu pomniejszonej o środki przeznaczone przez danego Beneficjenta na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej) i odnieść ją do wartości projektu.

Przykład:

Projekt o wartości 10.000.000 PLN, w ramach którego na utworzenie miejsc pracy planuje się przeznaczyć kwotę 6.000.000 PLN.
Chcąc zastosować minimalne wymagania wobec beneficjenta – kwota wymaganego wkładu własnego dla projektu wyniesie dla tego projektu – 200.000 PLN (5% x 4.000.000 PLN).
Montaż finansowy takiego projektu będzie wyglądał następująco:
– dofinansowanie EFS – 8.000.000 PLN (tj. 80% z 10.000.000);
– dofinansowanie z krajowych środków publicznych – 1.800.000 PLN (tj. 18% z 10.000.000 PLN);
– minimalny wkład własny – 200.000 PLN (tj. 2% wartości całego projektu).

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych