Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Konkurs nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-013/16 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem – Działania 9.3 Rozwój Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nawiązując do zapisów w SzOOP dotyczących maksymalnej wysokości dofinansowania projektów realizowanych przez OWES oraz zapisów w załączniku 2d do Kontraktu Terytorialnego dotyczących maksymalnego udziału budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w projektach w ramach Działania 9.3 uprzejmie informujemy, iż założeniem IZ RPO w przedmiotowym konkursie, było ustalenie minimalnej wymaganej kwoty wkładu własnego stanowiącej równowartość 5% liczonych w odniesieniu do wartości całego projektu pomniejszonego o środki przeznaczone przez danego Beneficjenta na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej. W pozostałym zakresie, beneficjent otrzymywał będzie środki w ramach dofinansowania, odpowiednio z EFS oraz budżetu państwa.

W związku z przyjętym podejściem, nie można sztywno określić jaki będzie poziom dofinansowania ogółem projektu (w przypadku części „usługowej” będzie to wynikowa montażu EFS/BP/WW – 80/15/5, a części „dotacyjnej” 80/20/0), gdyż zależne jest od udziału (wartości) poszczególnych działań, który nie musi być identyczny w każdym projekcie.
Określając prawidłowy montaż dla pojedynczego projektu należy wyliczyć kwotę wymaganego wkładu własnego (w stosunku do wartości projektu pomniejszonej o środki przeznaczone przez danego Beneficjenta na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej) i odnieść ją do wartości projektu.

Przykład:

Projekt o wartości 10.000.000 PLN, w ramach którego na utworzenie miejsc pracy planuje się przeznaczyć kwotę 6.000.000 PLN.
Chcąc zastosować minimalne wymagania wobec beneficjenta – kwota wymaganego wkładu własnego dla projektu wyniesie dla tego projektu – 200.000 PLN (5% x 4.000.000 PLN).
Montaż finansowy takiego projektu będzie wyglądał następująco:
– dofinansowanie EFS – 8.000.000 PLN (tj. 80% z 10.000.000);
– dofinansowanie z krajowych środków publicznych – 1.800.000 PLN (tj. 18% z 10.000.000 PLN);
– minimalny wkład własny – 200.000 PLN (tj. 2% wartości całego projektu).

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś