Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego dnia 13 czerwca 2017 r., nastąpiła aktualizacja wzoru umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach zmian:

  • nr 1 (dla umów standardowych)
  • nr 2 (dla projektów, w których wartość wkładu publicznego – środków publicznych – nie przekracza w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR przeliczonej na PLN zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe zgodnie z ww. Wytycznymi).

Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-048/17

 

Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [ umowa standardowa]

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Obecny zapis Uzasadnienie/Uwagi
§ 3 ust. 7 Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 Uzupełnienie zapisu.
§ 4 ust. 3 Wydatki w ramach Projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta lub Partnerów oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy7).

7) Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent/Partner nie będzie kwalifikował kosztu podatku od towarów i usług.

Usunięcie zapisu.

zapis dotyczący podatku od towarów i usług znajduje się w  § 5 ust. 6.

§ 5 ust. 6 Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT i nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta, co Beneficjent potwierdza składając oświadczenie.

 

Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT i nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta lub Partnerów, co Beneficjent/Partner potwierdza składając oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do umowy.

 

Doprecyzowanie zapisu w wyniku usunięcia § 4 ust. 3.
§ 8 ust. 1 Dofinansowanie, o którym mowa w § 2, wypłacane jest w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, który Beneficjent dołącza w SL2014, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 9.

 

Dofinansowanie, o którym mowa w § 2, wypłacane jest w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, który Beneficjent dołącza w SL2014, z zastrzeżeniem § 9. Usunięto odwołanie do ust. 3
§ 8 ust. 3 Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji, również z powodu, o którym mowa w § 9 ust. 3. Aktualizacja harmonogramu płatności, o której mowa w zdaniu pierwszym jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2, i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.

 

Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji. Aktualizacja harmonogramu płatności, jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. IP dokonuje weryfikacji harmonogramu płatności w terminie:

a)       20 dni  roboczych – dla harmonogramu złożonego z wnioskiem o płatność;

b)       10 dni roboczych –  dla harmonogramu złożonego poza wnioskiem o płatność.

 

Doprecyzowano zapis wskazując terminy weryfikacji  harmonogramu  płatności składanego z wnioskiem o płatność oraz poza wnioskiem o płatność.
§ 8 ust. 8 Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi po zakończeniu realizacji Projektu w terminie zgodnym z terminem wskazanym w § 10 ust. 7 oraz na każde wezwanie Instytucji Pośredniczącej, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

Doprecyzowano zapis – wskazano termin zwrotu odsetek bankowych.
§ 8 ust. 9 Beneficjent przekazuje informację na temat zwrotu odsetek, o których mowa w ust. 8, w terminie … 15) 16) i zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Pośredniczącą.

 

15) Należy określić termin na przekazanie informacji nt. zwrotu odsetek bankowych.

16) Jeśli dotyczy.

 

Beneficjent przekazuje informację na temat wysokości i zwrotu odsetek, o których mowa w ust. 8, we wnioskach o płatność, w terminach wskazanych w § 10 ust. 2 oraz na każde wezwanie Instytucji Pośredniczącej.

 

Doprecyzowano zapis  dotyczący sposobu przekazywania informacji na temat wysokości i zwrotu odsetek do IP.
§ 9 ust. 1 pkt 2

ppkt a i b

a)            złożeniu i zweryfikowaniu wniosku rozliczającego wcześniejszą transzę dofinansowania (n) przez Instytucję Pośredniczącą zgodnie z § 10 ust. 2, w którym wykazano wydatki kwalifikowalne rozliczające co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania, z zastrzeżeniem, że nie stwierdzono okoliczności, o których mowa w § 31 ust. 1

oraz

b)           zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą wniosku rozliczającego poprzednią transzę dofinansowania (n-1), zgodnie z § 11 ust. 4.

 

a)     złożeniu i zweryfikowaniu wniosku o płatność rozliczającego ostatnią  transzę dofinansowania (n) przez Instytucję Pośredniczącą zgodnie z § 10 ust. 2, w którym wykazano wydatki kwalifikowalne rozliczające, co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania, z zastrzeżeniem, że nie stwierdzono okoliczności, o których mowa w § 31 ust. 1.15)

oraz

b)    zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę dofinansowania (n-1), zgodnie z § 11 ust. 4.

 

 

15) Do obliczenia procentu rozliczenia wlicza się również środki zwrócone przez Beneficjenta do końca okresu rozliczeniowego.

Doprecyzowanie zapisów poprzez zmianę nazewnictwa transz w celu ułatwienia ich definiowania.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwrot niewykorzystanych środków należy traktować, jako rozliczenie zaliczki. Wobec powyższego dodano przypis mówiący o uwzględnianiu przy wyliczaniu procentu rozliczenia zaliczki środków zwróconych przez Beneficjenta.

§ 9 ust. 3 W przypadku niemożliwości dokonania wypłaty transzy dofinansowania spowodowanej okresowym brakiem środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, Beneficjent ma prawo renegocjować harmonogram realizacji Projektu i harmonogram płatności, o których mowa odpowiednio w § 6 ust. 3 pkt. 2 i § 8 ust. 1 W przypadku niemożliwości dokonania wypłaty transzy dofinansowania spowodowanej okresowym brakiem środków, Beneficjent ma prawo renegocjować harmonogram realizacji Projektu i harmonogram płatności, o których mowa odpowiednio w § 6 ust. 3 pkt. 2 i § 8 ust. 1.

 

Usunięto odwołanie się do § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 – brak konieczności odwołania.
§ 10 ust. 7 Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania, przekazanego kolejnymi transzami zaliczek, w końcowym wniosku o płatność składanym 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. W przypadku, gdy z rozliczenia wynika, że przekazane środki dofinansowania nie zostały w całości wykorzystane na wydatki kwalifikowalne, Beneficjent zwraca tę część dofinansowania w terminie nie późniejszym niż w dniu złożenia Wniosku o płatność końcową. Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania, przekazanego kolejnymi transzami zaliczek, w końcowym wniosku o płatność składanym w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. W przypadku, gdy z rozliczenia wynika, że przekazane środki dofinansowania nie zostały w całości wykorzystane na wydatki kwalifikowalne, Beneficjent zwraca tę część dofinansowania w terminie nie późniejszym niż w dniu złożenia Wniosku o płatność końcową.

 

Dodano słowo „w terminie”.
§ 11 ust. 2 W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja Pośrednicząca może wezwać Beneficjenta do złożenia lub przesłania w systemie SL2014 kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych dotyczących Projektu.

 

W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja Pośrednicząca może wezwać Beneficjenta do złożenia lub przesłania w systemie SL2014 skanów oryginałów dokumentów księgowych dotyczących Projektu.

 

Zmiana dotyczy przekazania skanów oryginałów dokumentów księgowych zamiast kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Wynika to z formy wprowadzania dokumentów do systemu SL 2014.

§ 11 ust. 4 pkt 2 zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania w podziale na środki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz wkładu własnego wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1, oraz o dochody, o których mowa w § 12.

 

zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania oraz wkładu własnego wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1, oraz o dochody, o których mowa w § 12.

 

Usunięto z uwagi na fakt, że dofinansowanie nie zawsze pochodzi z dotacji celowej.
§ 17 ust. 1 przypis nr 27 W przypadku gdy wartość dofinansowania Projektu przekracza limit określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego wydanym na podstawie art. 189 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosuje się odpowiednio przepisy ww. rozporządzenia. W przypadku gdy wartość dofinansowania Projektu przekracza limit określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stosuje się odpowiednio przepisy ww. rozporządzenia.

 

Powołanie się bezpośrednio na obowiązujące Rozporządzenie wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych.
§ 17

ust. 2 i ust. 3

  1. Zabezpieczenie ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, w przypadku gdy:

1)    wartość zaliczki nie przekracza  10 000 000 PLN lub

2)    Beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o którym mowa w art. 93 i art. 106 ust.2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub jest instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.).

  1. W przypadku gdy wartość zaliczki przekracza 10 000 000 PLN, zabezpieczenie, ustanawiane jest w wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z harmonogramu płatności, w jednej lub kilku następujących form wybranych przez instytucje, z którą Beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie:

1)    pieniężnej;

2)    poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)    gwarancji bankowej;

4)    gwarancji ubezpieczeniowej;

5)    poręczenia o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 r. poz. 359, z późn. zm.);

6)    weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

7)    zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

8)    zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;

9)    przewłaszczenia rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie;

10)     hipoteki;

11)     poręczenia według prawa cywilnego.

 

Usunięcie zapisu z uwagi na powielanie zapisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Odwołanie do ww. zapisów znajduje się w § 17

ust. 1 w przypisie nr 27

§ 33 ust 4 Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości utworzonych w ramach Projektu miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych po zakończeniu realizacji Projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji Projektu.

 

Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości utworzonych w ramach Projektu miejsc świadczenia usług w mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych po zakończeniu realizacji Projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji Projektu.

 

Wprowadzenie zmiany związane jest z wymogiem wynikającym z „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”, Podrozdział 6.4 pkt. 5, zgodnie z którym IZ RPO powinna zapewnić w umowie o dofinansowanie zawarcie postanowień związanych z trwałością miejsc zarówno w mieszkaniach chronionych jak i mieszkaniach wspomaganych.

 

§ 37 ust. 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r. poz. 75); rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r. poz. 75, z późn. zm.); Aktualizacja publikatora prawnego.
§ 37 ust. 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. poz. 200).

 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. poz. 200, z późn. zm.).

 

Aktualizacja publikatora prawnego.
Załącznik nr 10 Usunięto trzy wersje monochromatyczne logotypu  oraz słowo „monochromatyczne” z pkt. 6.4 pn. „W jakich wersjach kolorystycznych można stosować znaki Fundusze Europejskie i Unia Europejska?” W związku z modyfikacją Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie
i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.
Zmiany redakcyjne wynikające z wprowadzenia zmian do zapisów umowy, zmian numeracji przypisów dolnych, zmiana numeracji paragrafów, ustępów
i odwołań do nich.

 

Tabela zmian nr 2 w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-048/17

 

Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [kwoty ryczałtowe].

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Obecny zapis Uzasadnienie/Uwagi
§ 3 ust. 7 Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 Uzupełnienie zapisu.
§ 4 ust. 4 Wydatki w ramach Projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta lub Partnerów oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy7).

7) Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent/Partner nie będzie kwalifikował kosztu podatku od towarów i usług.

Usunięcie zapisu.

zapis dotyczący podatku od towarów i usług znajduje się w  § 5 ust. 6

§ 5 ust. 6 Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT i nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta, co Beneficjent potwierdza składając oświadczenie.

 

Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT i nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta lub Partnerów, co Beneficjent/Partner potwierdza składając oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do umowy.

 

Doprecyzowanie zapisu w wyniku usunięcia § 4 ust. 3
§ 7 ust. 1 Dofinansowanie, o którym mowa w § 2, wypłacane jest w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, który Beneficjent dołącza w SL2014, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 8.

 

Dofinansowanie, o którym mowa w § 2, wypłacane jest w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, który Beneficjent dołącza w SL2014, z zastrzeżeniem § 8. Usunięto odwołanie do ust. 3.
§ 7 ust. 3 Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji, również z powodu, o którym mowa w § 8 ust. 3. Aktualizacja harmonogramu płatności, o której mowa w zdaniu pierwszym jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 2, i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.

 

Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji. Aktualizacja harmonogramu płatności, jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. IP dokonuje weryfikacji harmonogramu płatności w terminie:

a)       20 dni  roboczych – dla harmonogramu złożonego z wnioskiem o płatność;

b)       10 dni roboczych –  dla harmonogramu złożonego poza wnioskiem o płatność.

 

Doprecyzowano zapis wskazując terminy weryfikacji  harmonogramu  płatności składanego z wnioskiem o płatność oraz poza wnioskiem o płatność.
§ 7 ust. 9 Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi po zakończeniu realizacji Projektu w terminie zgodnym z terminem wskazanym w § 9 ust. 6 oraz na każde wezwanie Instytucji Pośredniczącej, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

Doprecyzowano zapis – wskazano termin zwrotu odsetek bankowych.
§ 7 ust. 10 Beneficjent przekazuje informację na temat zwrotu odsetek, o których mowa w ust. 9, w terminie … 15) 16) i zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Pośredniczącą.

 

15) Należy określić termin na przekazanie informacji nt. zwrotu odsetek bankowych.

16) Jeśli dotyczy.

 

Beneficjent przekazuje informację na temat wysokości i zwrotu odsetek, o których mowa w ust. 9, we wnioskach o płatność, w terminach wskazanych w § 9 ust. 2 oraz na każde wezwanie Instytucji Pośredniczącej.

 

Doprecyzowano zapis  dotyczący sposobu przekazywania informacji na temat wysokości i zwrotu odsetek do IP.
§  8 ust 3 W przypadku niemożliwości dokonania wypłaty transzy dofinansowania spowodowanej okresowym brakiem środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2,  Beneficjent ma prawo renegocjować harmonogram realizacji Projektu i harmonogram płatności, o których mowa odpowiednio w § 6 ust. 3 pkt. 2 i § 7 ust. 1.

 

W przypadku niemożliwości dokonania wypłaty transzy dofinansowania spowodowanej okresowym brakiem środków, Beneficjent ma prawo renegocjować harmonogram realizacji Projektu i harmonogram płatności, o których mowa odpowiednio w § 6 ust. 3 pkt. 2 i § 7 ust. 1.

 

Usunięto odwołanie się do § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, brak konieczności odwołania.
§ 9 ust. 6 Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania, przekazanego kolejnymi transzami zaliczek, w końcowym wniosku o płatność składanym 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. W przypadku, gdy z rozliczenia wynika, że przekazane środki dofinansowania nie zostały w całości wykorzystane na wydatki kwalifikowalne, Beneficjent zwraca tę część dofinansowania w terminie nie późniejszym niż w dniu złożenia Wniosku o płatność końcową. Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania, przekazanego kolejnymi transzami zaliczek, w końcowym wniosku o płatność składanym w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. W przypadku, gdy z rozliczenia wynika, że przekazane środki dofinansowania nie zostały w całości wykorzystane na wydatki kwalifikowalne, Beneficjent zwraca tę część dofinansowania w terminie nie późniejszym niż w dniu złożenia Wniosku o płatność końcową. Dodano słowo „w terminie”
§ 9 ust. 9 Beneficjent oświadcza w drugim i kolejnych wnioskach o płatność o kwocie poniesionych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich i pośrednich w związku z realizacją kwot ryczałtowych oraz informuje o przebiegu postępu rzeczowego Projektu. Beneficjent, wnioskując o kolejną transzę, oświadcza we wniosku o płatność o kwocie poniesionych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich i pośrednich w związku z realizacją kwot ryczałtowych oraz informuje o przebiegu postępu rzeczowego Projektu.

 

Doprecyzowanie zapisu, Beneficjent wnioskując o kolejną transzę informuje o kwocie poniesionych wydatków (z wyłączeniem sytuacji kiedy składa wniosek „zerowy”).
§  10 ust. 2 W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja Pośrednicząca może wezwać Beneficjenta do złożenia lub przesłania w systemie SL2014 kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych dotyczących Projektu.

 

W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja Pośrednicząca może wezwać Beneficjenta do złożenia lub przesłania w systemie SL2014 skanów oryginałów dokumentów księgowych dotyczących Projektu.

 

Zmiana dotyczy przekazania skanów oryginałów dokumentów księgowych zamiast kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Wynika to z formy wprowadzania dokumentów do systemu SL 2014.

§ 10 ust. 4 pkt 2 zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania w podziale na środki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz wkładu własnego wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1, oraz o dochody, o których mowa w § 11.

 

zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania oraz wkładu własnego wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1, oraz o dochody, o których mowa w § 11.

 

Usunięto z uwagi na fakt, że dofinansowanie nie zawsze pochodzi z dotacji celowej.
§  15 ust. 1 przypis nr 25 W przypadku gdy wartość dofinansowania Projektu przekracza limit określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego wydanym na podstawie art. 189 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosuje się odpowiednio przepisy ww. rozporządzenia. W przypadku gdy wartość dofinansowania Projektu przekracza limit określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stosuje się odpowiednio przepisy ww. rozporządzenia.

 

Powołanie się bezpośrednio na obowiązujące Rozporządzenie wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych.
§ 15

ust. 2 i ust. 3

  1. Zabezpieczenie ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, w przypadku gdy:

3)    wartość zaliczki nie przekracza  10 000 000 PLN lub

4)    Beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o którym mowa w art. 93 i art. 106 ust.2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub jest instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.).

  1. W przypadku gdy wartość zaliczki przekracza 10 000 000 PLN, zabezpieczenie, ustanawiane jest w wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z harmonogramu płatności, w jednej lub kilku następujących form wybranych przez instytucje, z którą Beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie:

12) pieniężnej;

13) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

14) gwarancji bankowej;

15) gwarancji ubezpieczeniowej;

16) poręczenia o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 r. poz. 359, z późn. zm.);

17) weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

18) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

19) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;

20) przewłaszczenia rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie;

21)     hipoteki;

22)     poręczenia według prawa cywilnego.

 

Usunięcie zapisu z uwagi na powielanie zapisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Odwołanie do ww. zapisów znajduje się w § 15

ust. 1 w przypisie nr 25

§ 29 ust. 4 Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości utworzonych w ramach Projektu miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych po zakończeniu realizacji Projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji Projektu.

 

Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości utworzonych w ramach Projektu miejsc świadczenia usług w mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych po zakończeniu realizacji Projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji Projektu.

 

Wprowadzenie zmiany związane jest z wymogiem wynikającym z „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”, Podrozdział 6.4 pkt. 5, zgodnie z którym IZ RPO powinna zapewnić w umowie o dofinansowanie zawarcie postanowień związanych z trwałością miejsc zarówno w mieszkaniach chronionych jak i mieszkaniach wspomaganych.

 

§ 33 ust. 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r. poz. 75) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r. poz. 75, z późn. zm.) Aktualizacja publikatora prawnego.
§ 33 ust. 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. poz. 200).

 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. poz. 200, z późn. zm.).

 

Aktualizacja publikatora prawnego.
Załącznik 10 Usunięto trzy wersje monochromatyczne logotypu  oraz słowo „monochromatyczne” z pkt. 6.4 pn. „W jakich wersjach kolorystycznych można stosować znaki Fundusze Europejskie i Unia Europejska?” W związku z modyfikacją Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie
i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.
Zmiany redakcyjne wynikające z wprowadzenia zmian do zapisów umowy, zmiany numeracji przypisów dolnych, paragrafów, ustępów i odwołań do nich.

 

 

Pozostałe postanowienia przedmiotowych załączników pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia. Załączniki do ogłoszonego konkursu zaktualizowano zgodnie z opisanymi powyżej zmianami.

 

Link do konkursu: Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych- Praca z dzieckiem z zaburzeniami autyzmu w środowisku domowym – RPMA.09.02.02-IP.01-14-048/17

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych