Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego dnia 13 czerwca 2017 r., nastąpiła aktualizacja wzoru umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach zmian:

  • nr 1 (dla umów standardowych)
  • nr 2 (dla projektów, w których wartość wkładu publicznego – środków publicznych – nie przekracza w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR przeliczonej na PLN zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe zgodnie z ww. Wytycznymi).

Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-048/17

 

Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [ umowa standardowa]

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Obecny zapis Uzasadnienie/Uwagi
§ 3 ust. 7 Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 Uzupełnienie zapisu.
§ 4 ust. 3 Wydatki w ramach Projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta lub Partnerów oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy7).

7) Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent/Partner nie będzie kwalifikował kosztu podatku od towarów i usług.

Usunięcie zapisu.

zapis dotyczący podatku od towarów i usług znajduje się w  § 5 ust. 6.

§ 5 ust. 6 Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT i nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta, co Beneficjent potwierdza składając oświadczenie.

 

Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT i nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta lub Partnerów, co Beneficjent/Partner potwierdza składając oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do umowy.

 

Doprecyzowanie zapisu w wyniku usunięcia § 4 ust. 3.
§ 8 ust. 1 Dofinansowanie, o którym mowa w § 2, wypłacane jest w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, który Beneficjent dołącza w SL2014, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 9.

 

Dofinansowanie, o którym mowa w § 2, wypłacane jest w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, który Beneficjent dołącza w SL2014, z zastrzeżeniem § 9. Usunięto odwołanie do ust. 3
§ 8 ust. 3 Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji, również z powodu, o którym mowa w § 9 ust. 3. Aktualizacja harmonogramu płatności, o której mowa w zdaniu pierwszym jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2, i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.

 

Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji. Aktualizacja harmonogramu płatności, jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. IP dokonuje weryfikacji harmonogramu płatności w terminie:

a)       20 dni  roboczych – dla harmonogramu złożonego z wnioskiem o płatność;

b)       10 dni roboczych –  dla harmonogramu złożonego poza wnioskiem o płatność.

 

Doprecyzowano zapis wskazując terminy weryfikacji  harmonogramu  płatności składanego z wnioskiem o płatność oraz poza wnioskiem o płatność.
§ 8 ust. 8 Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi po zakończeniu realizacji Projektu w terminie zgodnym z terminem wskazanym w § 10 ust. 7 oraz na każde wezwanie Instytucji Pośredniczącej, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

Doprecyzowano zapis – wskazano termin zwrotu odsetek bankowych.
§ 8 ust. 9 Beneficjent przekazuje informację na temat zwrotu odsetek, o których mowa w ust. 8, w terminie … 15) 16) i zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Pośredniczącą.

 

15) Należy określić termin na przekazanie informacji nt. zwrotu odsetek bankowych.

16) Jeśli dotyczy.

 

Beneficjent przekazuje informację na temat wysokości i zwrotu odsetek, o których mowa w ust. 8, we wnioskach o płatność, w terminach wskazanych w § 10 ust. 2 oraz na każde wezwanie Instytucji Pośredniczącej.

 

Doprecyzowano zapis  dotyczący sposobu przekazywania informacji na temat wysokości i zwrotu odsetek do IP.
§ 9 ust. 1 pkt 2

ppkt a i b

a)            złożeniu i zweryfikowaniu wniosku rozliczającego wcześniejszą transzę dofinansowania (n) przez Instytucję Pośredniczącą zgodnie z § 10 ust. 2, w którym wykazano wydatki kwalifikowalne rozliczające co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania, z zastrzeżeniem, że nie stwierdzono okoliczności, o których mowa w § 31 ust. 1

oraz

b)           zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą wniosku rozliczającego poprzednią transzę dofinansowania (n-1), zgodnie z § 11 ust. 4.

 

a)     złożeniu i zweryfikowaniu wniosku o płatność rozliczającego ostatnią  transzę dofinansowania (n) przez Instytucję Pośredniczącą zgodnie z § 10 ust. 2, w którym wykazano wydatki kwalifikowalne rozliczające, co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania, z zastrzeżeniem, że nie stwierdzono okoliczności, o których mowa w § 31 ust. 1.15)

oraz

b)    zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę dofinansowania (n-1), zgodnie z § 11 ust. 4.

 

 

15) Do obliczenia procentu rozliczenia wlicza się również środki zwrócone przez Beneficjenta do końca okresu rozliczeniowego.

Doprecyzowanie zapisów poprzez zmianę nazewnictwa transz w celu ułatwienia ich definiowania.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwrot niewykorzystanych środków należy traktować, jako rozliczenie zaliczki. Wobec powyższego dodano przypis mówiący o uwzględnianiu przy wyliczaniu procentu rozliczenia zaliczki środków zwróconych przez Beneficjenta.

§ 9 ust. 3 W przypadku niemożliwości dokonania wypłaty transzy dofinansowania spowodowanej okresowym brakiem środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, Beneficjent ma prawo renegocjować harmonogram realizacji Projektu i harmonogram płatności, o których mowa odpowiednio w § 6 ust. 3 pkt. 2 i § 8 ust. 1 W przypadku niemożliwości dokonania wypłaty transzy dofinansowania spowodowanej okresowym brakiem środków, Beneficjent ma prawo renegocjować harmonogram realizacji Projektu i harmonogram płatności, o których mowa odpowiednio w § 6 ust. 3 pkt. 2 i § 8 ust. 1.

 

Usunięto odwołanie się do § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 – brak konieczności odwołania.
§ 10 ust. 7 Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania, przekazanego kolejnymi transzami zaliczek, w końcowym wniosku o płatność składanym 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. W przypadku, gdy z rozliczenia wynika, że przekazane środki dofinansowania nie zostały w całości wykorzystane na wydatki kwalifikowalne, Beneficjent zwraca tę część dofinansowania w terminie nie późniejszym niż w dniu złożenia Wniosku o płatność końcową. Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania, przekazanego kolejnymi transzami zaliczek, w końcowym wniosku o płatność składanym w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. W przypadku, gdy z rozliczenia wynika, że przekazane środki dofinansowania nie zostały w całości wykorzystane na wydatki kwalifikowalne, Beneficjent zwraca tę część dofinansowania w terminie nie późniejszym niż w dniu złożenia Wniosku o płatność końcową.

 

Dodano słowo „w terminie”.
§ 11 ust. 2 W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja Pośrednicząca może wezwać Beneficjenta do złożenia lub przesłania w systemie SL2014 kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych dotyczących Projektu.

 

W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja Pośrednicząca może wezwać Beneficjenta do złożenia lub przesłania w systemie SL2014 skanów oryginałów dokumentów księgowych dotyczących Projektu.

 

Zmiana dotyczy przekazania skanów oryginałów dokumentów księgowych zamiast kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Wynika to z formy wprowadzania dokumentów do systemu SL 2014.

§ 11 ust. 4 pkt 2 zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania w podziale na środki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz wkładu własnego wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1, oraz o dochody, o których mowa w § 12.

 

zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania oraz wkładu własnego wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1, oraz o dochody, o których mowa w § 12.

 

Usunięto z uwagi na fakt, że dofinansowanie nie zawsze pochodzi z dotacji celowej.
§ 17 ust. 1 przypis nr 27 W przypadku gdy wartość dofinansowania Projektu przekracza limit określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego wydanym na podstawie art. 189 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosuje się odpowiednio przepisy ww. rozporządzenia. W przypadku gdy wartość dofinansowania Projektu przekracza limit określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stosuje się odpowiednio przepisy ww. rozporządzenia.

 

Powołanie się bezpośrednio na obowiązujące Rozporządzenie wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych.
§ 17

ust. 2 i ust. 3

  1. Zabezpieczenie ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, w przypadku gdy:

1)    wartość zaliczki nie przekracza  10 000 000 PLN lub

2)    Beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o którym mowa w art. 93 i art. 106 ust.2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub jest instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.).

  1. W przypadku gdy wartość zaliczki przekracza 10 000 000 PLN, zabezpieczenie, ustanawiane jest w wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z harmonogramu płatności, w jednej lub kilku następujących form wybranych przez instytucje, z którą Beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie:

1)    pieniężnej;

2)    poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)    gwarancji bankowej;

4)    gwarancji ubezpieczeniowej;

5)    poręczenia o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 r. poz. 359, z późn. zm.);

6)    weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

7)    zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

8)    zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;

9)    przewłaszczenia rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie;

10)     hipoteki;

11)     poręczenia według prawa cywilnego.

 

Usunięcie zapisu z uwagi na powielanie zapisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Odwołanie do ww. zapisów znajduje się w § 17

ust. 1 w przypisie nr 27

§ 33 ust 4 Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości utworzonych w ramach Projektu miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych po zakończeniu realizacji Projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji Projektu.

 

Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości utworzonych w ramach Projektu miejsc świadczenia usług w mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych po zakończeniu realizacji Projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji Projektu.

 

Wprowadzenie zmiany związane jest z wymogiem wynikającym z „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”, Podrozdział 6.4 pkt. 5, zgodnie z którym IZ RPO powinna zapewnić w umowie o dofinansowanie zawarcie postanowień związanych z trwałością miejsc zarówno w mieszkaniach chronionych jak i mieszkaniach wspomaganych.

 

§ 37 ust. 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r. poz. 75); rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r. poz. 75, z późn. zm.); Aktualizacja publikatora prawnego.
§ 37 ust. 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. poz. 200).

 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. poz. 200, z późn. zm.).

 

Aktualizacja publikatora prawnego.
Załącznik nr 10 Usunięto trzy wersje monochromatyczne logotypu  oraz słowo „monochromatyczne” z pkt. 6.4 pn. „W jakich wersjach kolorystycznych można stosować znaki Fundusze Europejskie i Unia Europejska?” W związku z modyfikacją Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie
i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.
Zmiany redakcyjne wynikające z wprowadzenia zmian do zapisów umowy, zmian numeracji przypisów dolnych, zmiana numeracji paragrafów, ustępów
i odwołań do nich.

 

Tabela zmian nr 2 w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-048/17

 

Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [kwoty ryczałtowe].

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Obecny zapis Uzasadnienie/Uwagi
§ 3 ust. 7 Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 Uzupełnienie zapisu.
§ 4 ust. 4 Wydatki w ramach Projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta lub Partnerów oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy7).

7) Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent/Partner nie będzie kwalifikował kosztu podatku od towarów i usług.

Usunięcie zapisu.

zapis dotyczący podatku od towarów i usług znajduje się w  § 5 ust. 6

§ 5 ust. 6 Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT i nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta, co Beneficjent potwierdza składając oświadczenie.

 

Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT i nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta lub Partnerów, co Beneficjent/Partner potwierdza składając oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do umowy.

 

Doprecyzowanie zapisu w wyniku usunięcia § 4 ust. 3
§ 7 ust. 1 Dofinansowanie, o którym mowa w § 2, wypłacane jest w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, który Beneficjent dołącza w SL2014, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 8.

 

Dofinansowanie, o którym mowa w § 2, wypłacane jest w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, który Beneficjent dołącza w SL2014, z zastrzeżeniem § 8. Usunięto odwołanie do ust. 3.
§ 7 ust. 3 Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji, również z powodu, o którym mowa w § 8 ust. 3. Aktualizacja harmonogramu płatności, o której mowa w zdaniu pierwszym jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 2, i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.

 

Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji. Aktualizacja harmonogramu płatności, jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. IP dokonuje weryfikacji harmonogramu płatności w terminie:

a)       20 dni  roboczych – dla harmonogramu złożonego z wnioskiem o płatność;

b)       10 dni roboczych –  dla harmonogramu złożonego poza wnioskiem o płatność.

 

Doprecyzowano zapis wskazując terminy weryfikacji  harmonogramu  płatności składanego z wnioskiem o płatność oraz poza wnioskiem o płatność.
§ 7 ust. 9 Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi po zakończeniu realizacji Projektu w terminie zgodnym z terminem wskazanym w § 9 ust. 6 oraz na każde wezwanie Instytucji Pośredniczącej, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

Doprecyzowano zapis – wskazano termin zwrotu odsetek bankowych.
§ 7 ust. 10 Beneficjent przekazuje informację na temat zwrotu odsetek, o których mowa w ust. 9, w terminie … 15) 16) i zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Pośredniczącą.

 

15) Należy określić termin na przekazanie informacji nt. zwrotu odsetek bankowych.

16) Jeśli dotyczy.

 

Beneficjent przekazuje informację na temat wysokości i zwrotu odsetek, o których mowa w ust. 9, we wnioskach o płatność, w terminach wskazanych w § 9 ust. 2 oraz na każde wezwanie Instytucji Pośredniczącej.

 

Doprecyzowano zapis  dotyczący sposobu przekazywania informacji na temat wysokości i zwrotu odsetek do IP.
§  8 ust 3 W przypadku niemożliwości dokonania wypłaty transzy dofinansowania spowodowanej okresowym brakiem środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2,  Beneficjent ma prawo renegocjować harmonogram realizacji Projektu i harmonogram płatności, o których mowa odpowiednio w § 6 ust. 3 pkt. 2 i § 7 ust. 1.

 

W przypadku niemożliwości dokonania wypłaty transzy dofinansowania spowodowanej okresowym brakiem środków, Beneficjent ma prawo renegocjować harmonogram realizacji Projektu i harmonogram płatności, o których mowa odpowiednio w § 6 ust. 3 pkt. 2 i § 7 ust. 1.

 

Usunięto odwołanie się do § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, brak konieczności odwołania.
§ 9 ust. 6 Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania, przekazanego kolejnymi transzami zaliczek, w końcowym wniosku o płatność składanym 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. W przypadku, gdy z rozliczenia wynika, że przekazane środki dofinansowania nie zostały w całości wykorzystane na wydatki kwalifikowalne, Beneficjent zwraca tę część dofinansowania w terminie nie późniejszym niż w dniu złożenia Wniosku o płatność końcową. Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania, przekazanego kolejnymi transzami zaliczek, w końcowym wniosku o płatność składanym w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. W przypadku, gdy z rozliczenia wynika, że przekazane środki dofinansowania nie zostały w całości wykorzystane na wydatki kwalifikowalne, Beneficjent zwraca tę część dofinansowania w terminie nie późniejszym niż w dniu złożenia Wniosku o płatność końcową. Dodano słowo „w terminie”
§ 9 ust. 9 Beneficjent oświadcza w drugim i kolejnych wnioskach o płatność o kwocie poniesionych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich i pośrednich w związku z realizacją kwot ryczałtowych oraz informuje o przebiegu postępu rzeczowego Projektu. Beneficjent, wnioskując o kolejną transzę, oświadcza we wniosku o płatność o kwocie poniesionych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich i pośrednich w związku z realizacją kwot ryczałtowych oraz informuje o przebiegu postępu rzeczowego Projektu.

 

Doprecyzowanie zapisu, Beneficjent wnioskując o kolejną transzę informuje o kwocie poniesionych wydatków (z wyłączeniem sytuacji kiedy składa wniosek „zerowy”).
§  10 ust. 2 W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja Pośrednicząca może wezwać Beneficjenta do złożenia lub przesłania w systemie SL2014 kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych dotyczących Projektu.

 

W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja Pośrednicząca może wezwać Beneficjenta do złożenia lub przesłania w systemie SL2014 skanów oryginałów dokumentów księgowych dotyczących Projektu.

 

Zmiana dotyczy przekazania skanów oryginałów dokumentów księgowych zamiast kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Wynika to z formy wprowadzania dokumentów do systemu SL 2014.

§ 10 ust. 4 pkt 2 zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania w podziale na środki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz wkładu własnego wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1, oraz o dochody, o których mowa w § 11.

 

zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania oraz wkładu własnego wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1, oraz o dochody, o których mowa w § 11.

 

Usunięto z uwagi na fakt, że dofinansowanie nie zawsze pochodzi z dotacji celowej.
§  15 ust. 1 przypis nr 25 W przypadku gdy wartość dofinansowania Projektu przekracza limit określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego wydanym na podstawie art. 189 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosuje się odpowiednio przepisy ww. rozporządzenia. W przypadku gdy wartość dofinansowania Projektu przekracza limit określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stosuje się odpowiednio przepisy ww. rozporządzenia.

 

Powołanie się bezpośrednio na obowiązujące Rozporządzenie wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych.
§ 15

ust. 2 i ust. 3

  1. Zabezpieczenie ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, w przypadku gdy:

3)    wartość zaliczki nie przekracza  10 000 000 PLN lub

4)    Beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o którym mowa w art. 93 i art. 106 ust.2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub jest instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.).

  1. W przypadku gdy wartość zaliczki przekracza 10 000 000 PLN, zabezpieczenie, ustanawiane jest w wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z harmonogramu płatności, w jednej lub kilku następujących form wybranych przez instytucje, z którą Beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie:

12) pieniężnej;

13) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

14) gwarancji bankowej;

15) gwarancji ubezpieczeniowej;

16) poręczenia o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 r. poz. 359, z późn. zm.);

17) weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

18) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

19) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;

20) przewłaszczenia rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie;

21)     hipoteki;

22)     poręczenia według prawa cywilnego.

 

Usunięcie zapisu z uwagi na powielanie zapisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Odwołanie do ww. zapisów znajduje się w § 15

ust. 1 w przypisie nr 25

§ 29 ust. 4 Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości utworzonych w ramach Projektu miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych po zakończeniu realizacji Projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji Projektu.

 

Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości utworzonych w ramach Projektu miejsc świadczenia usług w mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych po zakończeniu realizacji Projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji Projektu.

 

Wprowadzenie zmiany związane jest z wymogiem wynikającym z „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”, Podrozdział 6.4 pkt. 5, zgodnie z którym IZ RPO powinna zapewnić w umowie o dofinansowanie zawarcie postanowień związanych z trwałością miejsc zarówno w mieszkaniach chronionych jak i mieszkaniach wspomaganych.

 

§ 33 ust. 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r. poz. 75) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r. poz. 75, z późn. zm.) Aktualizacja publikatora prawnego.
§ 33 ust. 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. poz. 200).

 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. poz. 200, z późn. zm.).

 

Aktualizacja publikatora prawnego.
Załącznik 10 Usunięto trzy wersje monochromatyczne logotypu  oraz słowo „monochromatyczne” z pkt. 6.4 pn. „W jakich wersjach kolorystycznych można stosować znaki Fundusze Europejskie i Unia Europejska?” W związku z modyfikacją Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie
i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.
Zmiany redakcyjne wynikające z wprowadzenia zmian do zapisów umowy, zmiany numeracji przypisów dolnych, paragrafów, ustępów i odwołań do nich.

 

 

Pozostałe postanowienia przedmiotowych załączników pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia. Załączniki do ogłoszonego konkursu zaktualizowano zgodnie z opisanymi powyżej zmianami.

 

Link do konkursu: Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych- Praca z dzieckiem z zaburzeniami autyzmu w środowisku domowym – RPMA.09.02.02-IP.01-14-048/17

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś