Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

WYNIKI NABORU:

Pliki do pobrania

Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-048/17

Wstępna informacja o naborze

Konkurs ogłaszany jest na wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

Termin, od którego można składać wnioski

od dnia 26 czerwca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do dnia 11 lipca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu

 Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku
o dofinansowanie będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony
w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się podmioty wykonujące działalność leczniczą lub inne podmioty w partnerstwie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
Na co można otrzymać dofinansowanie? DZIAŁANIA OBLIGATORYJNE, WYMAGANE DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU, zgodnie z RPZ:

a. Części składowe, etapy i działania organizacyjne

I etap: akcja informacyjna i rekrutacja uczestników programu,

II etap to część diagnostyczno-edukacyjna

1.     Indywidualna praca z rodziną i dzieckiem[1]:

1)    spotkanie ze specjalistą, który zbierze wywiad na temat potrzeb rodziny oraz określi możliwości ich zaspokojenia w ramach uczestnictwa w programie,

2)    przeprowadzenie diagnozy funkcjonowania poznawczego dziecka, w uzasadnionych przypadkach,

3)    przeprowadzenie diagnozy zaburzeń z zakresu Integracji Sensorycznej,

4)    przeprowadzenie diagnozy zaburzeń z zakresu komunikacji (logopeda/ neurologopeda),

5)    opracowanie diagnozy funkcjonalnej,

6)    spotkanie ze specjalistą mające na celu podsumowanie wyników badań, przekazanie opracowanej dokumentacji i wskazówek do pracy z dzieckiem,

7)     w okresie 12 miesięcy przewidzianych będzie w zależności od potrzeb danego pacjenta minimalnie 12 spotkań (raz w miesiącu) z dzieckiem i jego rodziną w środowisku domowym lub maksymalnie cotygodniowe spotkania z dzieckiem i jego rodziną[2],

8)    przeprowadzenie powtórnej diagnozy funkcjonowania poznawczego po 12 miesiącach wsparcia terapeutycznego i porównanie wyników początkowych z końcowymi,

9)    omówienie wyników z rodzicami/opiekunami.

Efektem realizacji powyższych działań będzie stworzenie programu domowego i środowiskowego dla każdego dziecka uczestniczącego w Programie

2.     Szkolenie rodziców/opiekunów:

1)    szkolenie omawiające dostępne metody terapii – omówienie ich skuteczności, dostępności oraz założeń teoretycznych – szkolenie dla wszystkich opiekunów dzieci uczestniczących w Programie,

2)    szkolenie omawiające praktyczne wskazówki jak wspomagać rozwój dziecka.

b. Planowane interwencje

W ramach indywidualnej pracy z rodziną i dzieckiem beneficjenci muszą przeprowadzić u każdego dziecka uczestniczącego w Programie następujące interwencje:

 1. opracowanie diagnozy funkcjonalnej,
 2. przeprowadzenie diagnozy zaburzeń z zakresu komunikacji i funkcjonowania społecznego,
 3. przeprowadzenie diagnozy funkcjonowania poznawczego dziecka,
 4. przeprowadzenie diagnozy zaburzeń zakresu Integracji Sensorycznej,
 5. przeprowadzenie powtórnej diagnozy funkcjonowania poznawczego po 12 miesiącach wsparcia terapeutycznego i porównanie wyników początkowych z końcowymi,

oraz:

 1. indywidualne spotkania z rodzicami/opiekunami,
 2. końcowe spotkania z rodzicami uczestników Programu dotyczące omówienia wyników przeprowadzonych diagnoz oraz udzielenia praktycznych wskazówek na temat wspierania rozwoju dziecka.

W ramach szkoleń rodziców/opiekunów beneficjenci muszą przeprowadzić następujące interwencje:

1. szkolenia dla rodziców/opiekunów i opiekunów obejmujące:

1)    szkolenie z przeglądu metod terapeutycznych,

2)    szkolenie z praktycznego wspierania dziecka na terenie domu,

2. spotkania z dzieckiem i jego rodziną w środowisku domowym.

Powyższe interwencje muszą być zgodne z zapisami RPZ stanowiący złącznik nr 11 niniejszego Regulaminu konkursu.

 

DZIAŁANIA FAKULTATYWNE, tj. zgodnie z RPZ nie są obligatoryjne, natomiast ich realizacja
jest premiowana w ramach kryterium: „Działania informacyjno – szkoleniowe oraz informacyjno – edukacyjne:

 • działania szkoleniowe dla personelu medycznego, z podmiotów świadczącymi podstawową opiekę zdrowotną, w zakresie merytorycznym związanym z udzielanym wsparciem
 • działania informacyjno – edukacyjne dla osób z otoczenia pacjenta, tj. np. z placówek oświatowych.

Uwaga!

Zgodność z RPZ w zakresie wskazanych działań obligatoryjnych jest oceniane na etapie oceny merytorycznej (kryterium dostępu) jednakże wszelkie zmiany prowadzące do wydłużenia czasu trwania spotkań w środowisku domowym czy tez intensyfikujących oferowane wsparcie w ramach wyznaczonego limitu skutkować będzie większą liczbą punktów w ocenie merytorycznej w kryterium trafność/adekwatność oraz zadania.

 

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu  Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93%

(80% UE+13% BP).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem wynoszącym 4,2216 to 7 361 415,00 PLN.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich
  w Ciechanowie 06-400 Ciechanów Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00, tel. 22 542 27 16;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich
  w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;
  tel. 22 542 27 15;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich
  w Płocku 09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy:
  pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 14;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich
  w Radomiu 26-610  Radom ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 13;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich
  w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 12;

Infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania dla potencjalnych beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych”.

Dla kogo? Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych mogą być skierowane do dzieci z województwa mazowieckiego w wieku 1,5-15 lat z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, o których mowa w SzOOP oraz RPZ.
Wybierz obszar wsparcia

Do wyboru zgodnie z tematyką konkursu.

Maksymalna kwota dofinansowania

Nie określono

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93% (80% UE+13% BP).

Minimalny wkład własny Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 7%.
Wartość projektu

Nie określono

 


[1] Interwencje z pkt 2-4 mogą być realizowane w dowolnej kolejności.

 

[2] Alternatywnie istnieje możliwość zmniejszenia liczby wizyt przy przedłużeniu czasu trwania poszczególnych wizyt, zastąpienia w szczególnych przypadkach (odległe miejsce zamieszkania) spotkania osobistego konsultacją telefoniczną, przez Skypa itp. oraz umożliwienie spotkania w małej grupie rodziców razem z dziećmi w zbliżonym wieku i o zbliżonych potrzebach (do 4 dzieci).

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś