Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Unia Europejska aktywnie działa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Już 8 listopada startuje konkurs, w ramach którego firmy będą mogły ubiegać się o dofinansowania na projekty z zakresu m.in. aktywizacji zawodowej, rozwijania kompetencji społecznych, a także edukacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W naborze mogą wziąć udział m.in. takie podmioty jak: JST i ich jednostki organizacyjne, urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe, instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego, a także jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 5,5 mln zł. Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

 

Grafika przedstawiająca grupę osób pracujących na laptopach i siedzących przy jednym stole. Obok hasło: Już 8 listopada startuje konkurs o dofinasowania z Unii Europejskiej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Konkurs potrwa od 08.11 do 17.11 2022r.

 

Fundusze europejskie pomagają potrzebujących mieszkańcom Mazowsza. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowi jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Celem konkursu jest m.in. podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych osób potrzebujących. Dzięki tym działaniom osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej otrzymają pomoc na wielu płaszczyznach.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Nabór wniosków  rozpoczyna się 8 listopada br. Mogą wziąć w nim udział m.in. takie podmioty jak: JST i ich jednostki organizacyjne, urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe, instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego, a także jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Czas na złożenie wniosków upływa 17 listopada br. Wsparciem mogą zostać objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, a także obywatele Ukrainy. Z pomocy mogą skorzystać m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby przebywające w pieczy zastępczej bądź młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, osoby sprawujące opiekę nad osobami z niepełnosprawnością, a także osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

 

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie? 

W ramach konkursu realizowane mogą być poniższe aktywności: 

  • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników projektu;
  • Działania integracyjne o charakterze społecznym, jak np. poradnictwo socjoterapeuty, psychologa, mediatora, a także poradnictwo z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych;
  • Działania integracyjne o charakterze zawodowym, jak np. prace użyteczne społecznie, praktyki i staże zawodowe, kursy i szkolenia, a także pośrednictwo zawodowe;
  • Działania integracyjne o charakterze edukacyjnym, jak np. edukacja formalna;
  • Działania integracyjne o charakterze zdrowotnym, jak np. finansowanie badan profilaktycznych lub specjalistycznych, terapii psychologicznej oraz udział w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
  • Działania uzupełniające, jak np. sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną, zapewnienie usług asystenckich.

 

Czas i sposób składania wniosków: 

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 08.11. do 17.11.2022 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. System dostępny jest poprzez stronę: funduszedlamazowsza.eu.

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 0 801 101 101.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-103/22

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś