Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych już od 31 stycznia 2020 r. będzie przyjmowała wnioski na dofinansowanie projektów wspierających edukację uczniów szkół zawodowych. Kwota dostępna w konkursie to ponad 27,5 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Wnioskodawcy mają czas na składanie wniosków do 28 lutego.

 

 

Rozwój współpracy szkół zawodowych z rynkiem pracy, np.: przedsiębiorcami, nauka kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, doposażenie placówek w sprzęt i materiały dydaktyczne, rozwój nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu – to główne cele konkursu w ramach Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Dzięki funduszom europejskim, szkoły  zawodowe oraz branżowe mogą wyposażać swoje pracownie lub warsztaty szkolne oferując uczniom praktyczną naukę zawodu na wysokim poziomie.

 

Zawodowcy poszukiwani

Unijne dofinansowanie będzie można przeznaczyć np. na realizację staży dla uczniów techników, szkół policealnych a także branżowych szkół I oraz II stopnia. Staże odbywać się będą u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie.

Dzięki współpracy szkół z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, uczniowie będą mieli możliwość uzupełniać swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe na dodatkowych zajęciach specjalistycznych. W ramach projektów możliwe będzie tworzenie klas patronackich w szkołach, a także opracowanie lub modyfikacja programów nauczania.

W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, wprowadzanie także nowatorskich metod nauczania. Wsparcie z funduszy europejskich będzie można przeznaczyć właśnie na wdrożenie odpowiednich programów rozwijających u uczniów kompetencje kluczowe takie jak znajomość języków obcych, umiejętności matematyczno-przyrodnicze, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dodatkowo, uczniowie poznają umiejętności uniwersalne m.in. kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość. Szkoły będą mogły realizować koła zainteresowań, tematyczne warsztaty, zajęcia w laboratorium.

 

– Pieniądze z funduszy unijnych są nie do przeceniania, zarówno przy działaniach infrastrukturalnych jak i edukacyjno-społecznych. Projekty skierowane do uczniów to inwestycja w ich lepszą przyszłość. To także szansa na kompleksową naukę, w tym języków obcych, szansa na kontakt z pracodawcą poprzez staże zawodowe. Pamiętajmy, że dzisiejszy rynek pracy jest bardzo wymagający – podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Za przyznane dofinansowanie, szkoły będą miały możliwość wyposażyć swoje pracownie lub warsztaty szkolne w sprzęt i materiały dydaktyczne, tak aby stworzyć młodzieży warunki zbliżone do naturalnej pracy (właściwe dla nauczanych zawodów).

 

Nauka przez całe życie

Konkurs przewiduje także wsparcie dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Będą to kursy lub szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER. Chętni będą mogli pogłębiać wiedzę na studiach podyplomowych, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem.

 

Pomoc w wyborze ścieżki zawodowej

Dzięki realizowanym projektom, uczniowie z 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz szkół prowadzących kształcenie zawodowe, będą mogli skorzystać z  doradztwa zawodowego. Szkoły postawią również na rozwój współpracy z rynkiem pracy.

 

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się  wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), np. organ prowadzący szkoły objęte wsparciem lub – podmiot posiadający co najmniej 3- letnie doświadczenie w obszarze kształcenia zawodowego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym. Na konkurs przeznaczone są środki w wysokości 27 547 650,00 zł. Beneficjenci mogą liczyć na poziom dofinansowania wynoszący 85%. Konkurs trwa od 31 stycznia do 28 lutego 2020 r.

 

Kto skorzysta?

Ze wsparcia skorzystają m.in. uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, młodociani pracownicy, nauczyciele kształcenia zawodowego szkół i placówek oświatowych. Fundusze europejskie wpłyną na jakość kształcenia zawodowego, na poziom wiedzy i poprawią warunki nauczania w szkołach.

 

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i niezbędne załączniki dostępne są na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-3-doskonalenie-zawodowe-poddzialanie-10-3-1-doskonalenie-zawodowe-uczniow-rpma-10-03-01-ip-01-14-090-20/

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś