Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już od 16 do 31 stycznia powiatowe centra pomocy rodzinie oraz ośrodki pomocy społecznej będą ubiegać się o dofinansowanie działań z zakresu aktywnej integracji na rzecz włączenia społecznego mieszkańców. Środki na ten cel to ponad 68 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Nabór wniosków w trybie pozakonkursowym ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Od połowy stycznia będzie można składać wnioski o dofinansowanie działań skierowanych do osób, rodzin i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z pomocy skorzystają m.in.: osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby niesamodzielne, opuszczające pieczę zastępczą, przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach socjoterapii, czy osoby bezdomne.

 

 

Na co dofinansowanie?

Wsparcie obejmie działania o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym oraz zdrowotnym realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. Podstawą wszelkich inicjatyw musi być diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników. W ramach działań społecznych możliwy będzie  rozwój kompetencji społecznych, zaradności i samodzielności życiowej. Mieszkańcy skorzystają z poradnictwa specjalistycznego (np. pomocy socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora), warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, czy pracy socjalnej. Działania z zakresu aktywizacji zawodowej prowadzone będą we współpracy z instytucjami rynku pracy i obejmą m.in. organizację staży i praktyk zawodowych, prace społecznie użyteczne, subsydiowane zatrudnienie (w tym wyposażenie stanowiska pracy), poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia. Dofinansowanie obejmie także dostosowanie wykształcenia uczestników projektów do potrzeb rynku pracy. Możliwe będzie finansowanie badań, terapii psychologicznej, rodzinnej, czy udziału w programach terapeutycznych jeśli tego będzie wymagała sytuacja danej osoby.

Fundusze europejskie przeznaczone zostaną również na poprawę dostępności usług integracji społecznej i zawodowej realizowanych przez centra i kluby integracji społecznej (CIS i KIS). Środki pozwolą na zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej (ZAZ), jak i świadczenie usług mających na celu ułatwienie wejścia na otwarty rynek pracy. Dofinansowanie przeznaczone zostanie również na wsparcie uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ).

 

O czym trzeba pamiętać?

Nabór prowadzony jest w trybie pozakonkursowym. Dofinansowaniem objęte zostaną działania zgodne z wykazem zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Projekt należy zaplanować na okres maksymalnie trzech lat.
Na dofinansowanie mają szansę wyłącznie projekty o wartości co najmniej 100 tys. zł, a poziom wsparcia wyniesie
do 80 procent kosztów kwalifikowalnych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naboru pozakonkursowego
z Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono już ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych