Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już od 16 do 31 stycznia powiatowe centra pomocy rodzinie oraz ośrodki pomocy społecznej będą ubiegać się o dofinansowanie działań z zakresu aktywnej integracji na rzecz włączenia społecznego mieszkańców. Środki na ten cel to ponad 68 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Nabór wniosków w trybie pozakonkursowym ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Od połowy stycznia będzie można składać wnioski o dofinansowanie działań skierowanych do osób, rodzin i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z pomocy skorzystają m.in.: osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby niesamodzielne, opuszczające pieczę zastępczą, przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach socjoterapii, czy osoby bezdomne.

 

 

Na co dofinansowanie?

Wsparcie obejmie działania o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym oraz zdrowotnym realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. Podstawą wszelkich inicjatyw musi być diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników. W ramach działań społecznych możliwy będzie  rozwój kompetencji społecznych, zaradności i samodzielności życiowej. Mieszkańcy skorzystają z poradnictwa specjalistycznego (np. pomocy socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora), warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, czy pracy socjalnej. Działania z zakresu aktywizacji zawodowej prowadzone będą we współpracy z instytucjami rynku pracy i obejmą m.in. organizację staży i praktyk zawodowych, prace społecznie użyteczne, subsydiowane zatrudnienie (w tym wyposażenie stanowiska pracy), poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia. Dofinansowanie obejmie także dostosowanie wykształcenia uczestników projektów do potrzeb rynku pracy. Możliwe będzie finansowanie badań, terapii psychologicznej, rodzinnej, czy udziału w programach terapeutycznych jeśli tego będzie wymagała sytuacja danej osoby.

Fundusze europejskie przeznaczone zostaną również na poprawę dostępności usług integracji społecznej i zawodowej realizowanych przez centra i kluby integracji społecznej (CIS i KIS). Środki pozwolą na zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej (ZAZ), jak i świadczenie usług mających na celu ułatwienie wejścia na otwarty rynek pracy. Dofinansowanie przeznaczone zostanie również na wsparcie uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ).

 

O czym trzeba pamiętać?

Nabór prowadzony jest w trybie pozakonkursowym. Dofinansowaniem objęte zostaną działania zgodne z wykazem zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Projekt należy zaplanować na okres maksymalnie trzech lat.
Na dofinansowanie mają szansę wyłącznie projekty o wartości co najmniej 100 tys. zł, a poziom wsparcia wyniesie
do 80 procent kosztów kwalifikowalnych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naboru pozakonkursowego
z Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono już ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś