Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Od 31 marca 2020 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski na dofinansowanie projektów wspierających różnego rodzaju usługi opiekuńcze. Skorzystają mieszkańcy Mazowsza, którzy są zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Kwota dostępna w konkursie to prawie 2 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Wnioskodawcy będą mieli czas na składanie wniosków do 30 kwietnia.

 

Od 2017 r. wskaźnik zagrożenia ubóstwem wśród Polaków zaczął wyraźnie spadać. Systematycznie poprawiała się również sytuacja na rynku pracy. Obecnie (styczeń 2020 r.) stopa bezrobocia wynosi  5,5 procent.

Wciąż jednak można zmieniać na lepsze sytuację osób znajdujących się w ryzyku ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Nieodzowne są tutaj fundusze europejskie, dzięki którym zwiększa się dostępność do usług społecznych. W ramach Poddziałania 9.2.1 już ponad 100 projektów jest w trakcie realizacji, a kwota wsparcia to przeszło 106 mln zł.

 

– Rozszerzenie oferty usług opiekuńczych jest bardzo ważne w zakresie włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Doceniajmy fundusze europejskie, które zmieniają życie osób chorych, niesamodzielnych, starszych, z niepełnosprawnościami – podkreśla Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – Realizowane projekty skupiają się również na wsparciu opiekunów faktycznych, podejmowane działania odciążają ich w opiece nad najbliższymi. Gorąco zachęcam mazowieckie  samorządy i odpowiednie instytucje do składania wniosków.

 

Na co dofinansowanie?

Projekty, które otrzymają dofinansowanie powinny poszerzać wachlarz usług społecznych, świadczonych osobom potrzebującym w ich miejscu zamieszkania. Mogą to być na przykład usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna i pielęgnacja, jak również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Dodatkowo, na wsparcie będą mogły liczyć inicjatywy polegające na rozwijaniu usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopieka, systemy przywoławcze, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii.

Oferta pomocy dla opiekunów

 

W ramach realizowanych projektów przewidziane są działania wspierające opiekunów faktycznych. Będą to szkolenia, zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń. Istotna dla opiekunów będzie możliwość korzystania ze specjalistycznych porad, np. psychologa. W ramach projektu będzie można tworzyć miejsca krótkiego pobytu, np. opieka całodobowa lub dzienna.

Dodatkowo możliwe będzie sfinansowanie usługi asystenta lub usługi opiekuńczej. Taka forma wsparcia odciąży rodzinę i opiekunów osób niesamodzielnych, którzy będą mogli normalnie żyć – wrócić na rynek pracy, dokształcać się. Kompleksowe wsparcie będzie polegało również na przygotowaniu, a potem utworzeniu wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego. Zaplanowano pomoc w doborze takiego sprzętu, treningi samoobsługi z użyciem wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej.

Elementami projektu będzie mogło być również likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia.

 

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 ubiegać się będą mogły wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

– JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;

– podmioty, w których większość udziałów lub akcji mają JST, ich związki i stowarzyszenia;

– urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;

– instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;

– podmioty aktywnie zaangażowane w integrację społeczną, wsparcie rodziny;

– środowiskowe domy samopomocy;

– podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe:

– partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne.

Na konkurs przeznaczone są środki w wysokości 1 993 594,50 zł. Beneficjenci mogą liczyć na poziom dofinansowania wynoszący aż 93%. Konkurs będzie trwał od 31 marca do 30 kwietnia 2020 r.

 

Kto skorzysta?

Ze wsparcia skorzystają osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz otoczenie tych osób.

 

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i niezbędne załączniki dostępne są na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/ix-wspieranie-wlaczenia-spolecznego-i-walka-z-ubostwem-dzialania-9-2-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-poddzialania-9-2-1-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-spolecznych/

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

 

Fundusze Europejskie dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś