Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2020-03-31 do 2020-05-15

Komunikat dot. zmiany w Regulaminie konkursu (Publikacja 30.03.2020)

Komunikat dot. zmiany w Regulaminie konkursu (Publikacja 12.03.2020)

 

W ramach niniejszego konkursu przewiduje się zwiększenie alokacji tym samym prosimy o śledzenie strony.

Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20

(konkurs bez podziału na rundy)

 

Wstępna informacja o naborze Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej ogłasza konkurs nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20 którego celem są działania na rzecz ułatwienia dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenie zakresu
i jakości usług środowiskowych sprzyjających deinstytucjonalizacji.
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 31.03.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 15.05.2020 r. do godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał 2020 r.
Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres) Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu. Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe
w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty –
z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

– JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;

– podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;

– urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;

– instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;

– podmioty aktywnie zaangażowane w integrację społeczną, wsparcie rodziny;

– środowiskowe domy samopomocy;

– PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

– partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

Uwaga!

Usługi społeczne powinny być realizowane przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne.

Na co można otrzymać dofinansowanie? Typy projektu

1.     Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej realizowanych na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym:

a.      zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych lub asystenckich w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności w celu poprawy dostępu do usług opiekuńczych lub asystenckich
w zastępstwie za opiekunów faktycznych;

b.      wsparcie osób będących w opiece instytucjonalnej w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności;

c.      rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopiekę, systemy przywoławcze, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;

d.      działania wspierające opiekunów faktycznych,
w szczególności:

– kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń dla opiekunów faktycznych, zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

– poradnictwo (w tym psychologiczne) oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po rożnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych,

– tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych w formie pobytu całodobowego lub dziennego,

– sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej
w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego;

e.     przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego połączone z doradztwem w doborze sprzętu, treningami samoobsługi z użyciem wypożyczonego sprzętu oraz przygotowaniu warunków do opieki domowej;

f.      działania umożliwiające pozostawanie osób
z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w lokalnej społeczności dzięki finansowaniu przedsięwzięć pozwalających tym osobom na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie (w tym działania zwiększające kształcenie kadr, bezpieczeństwo, autonomię i mobilność osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia)[1];

g.     działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych
i wspomaganych, skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej.

Uwaga!

Jednocześnie z uwagi na konieczność osiągnięcia w ramach Poddziałania 9.2.1 obowiązkowych wskaźników rezultatu lub produktu, w każdym projekcie muszą być realizowane działania określone w punkcie a.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu  

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych
w projekcie wynosi 93%

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EUR wynoszącym 4,2873 PLN to 1 993 594,50 PLN.

W ramach niniejszego konkursu przewiduje się zwiększenie alokacji tym samym prosimy o śledzenie strony.

Wydatki w ramach projektu nie mogą obejmować kosztu podatku od towarów i usług (VAT).

Regulamin konkursu Regulamin konkursu
Wzór wniosku o dofinansowanie Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi

(jeśli się pojawią w trakcie trwania naboru)

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt.) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

  • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);
  • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);

·         w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

Infolinia: 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt-pt), e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania i szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach niniejszego konkursu.

Linki
(link do ogłoszenia o naborze zamieszczonego na stronie instytucji organizującej konkurs)
Portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)

 

Dla kogo?

 

1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

– osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

2.     Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie niezbędnym do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu

Minimalny wkład własny Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 7%.
Wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93%

Minimalna wartość dofinansowania projektu (UE+BP) musi przekraczać 428 730,00 PLN

 

Przekierowanie do dokumentów Programu

 

(tutaj należy wkleić link do odpowiednich dokumentów programowych, np. do SzOOP)

Portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)

 

 

 

[1] Wsparcie tego rodzaju może być realizowane wyłącznie jako element kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub opiekuńczych i mogą być finansowane z EFS lub w ramach cross-financingu

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych