Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

21.03.2017, godz. 09:30 - 12:30

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 20/03/2017 do godz. 11:00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje materiały szkoleniowe, catering i lunch.
  • Celem szkolenia jest omówienie zasad aplikowania o środki  w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-040/17 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – typ projektu: Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  • Szkolenie skierowane jest do wszystkich podmiotów – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

–         Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;

–         podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;

–         urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;

–         instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;

–         jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej (jopis);

–         Podmioty Ekonomii Społecznej (PES), organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

–         partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, Lokalne Grupy Działania (LGD)..

  • Prowadzący: Pracownicy MJWPU.
  • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422548

Pliki do pobrania:

Warszawa

21.03.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych