Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

06.03.2017, godz. 10:00 - 14:00

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Urząd Miasta st. Warszawy pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zaprasza do udziału w szkoleniu/spotkaniu dotyczącym zasad ubiegania się o środki w ramach  konkursu 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Celem spotkania jest zaprezentowanie zasad ubiegania się o środki w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-037/17  w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT. Omówione zostaną zasady aplikowania ze szczególnym uwzględnieniem omówienia kryteriów wyboru projektów do dofinansowania.

Program

•             10.00 -11.30

Regulamin konkursu – kluczowe zagadnienia /wymagania w kontekście ubiegania się o dofinansowanie, w tym kwalifikowalność wsparcia- typy projektów, typy wnioskodawców/

Kwalifikowalność wydatków w ramach konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-037/17

Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM

•             11.30-11.45 – Przerwa

•             11.45-13.30

Omówienie kryteriów wyboru projektów do dofinansowania w podziale na kryteria formalne/merytoryczne ogólne i szczegółowe oraz kryteria zgodności ze Strategią ZIT WOF

Podstawowe zagadnienia dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Strategii ZIT WOF

•             13.30-14.00

Analiza najczęstszych błędów popełnianych przez Beneficjentów na etapie aplikowania

Pytania/dyskusja

Czas trwania poszczególnych modułów szkoleniowych jest każdorazowo dopasowany do potrzeb grupy.

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów – wszystkich podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z obszaru objętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020

Szczegóły:

•             Termin: 06.03.2016, godz. 10.00 – 14:00

•             Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia ( imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nazwa instytucji) na adres j.sobczyk@um.warszawa.pl.  Zgłoszenia przyjmowane będą do 03.03.2017 r. do godziny 14.00. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie odesłane mailem zwrotnym.  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (max.35), prosimy o zgłaszanie po jednym pracowniku z instytucji.  Decyduje kolejność zgłoszeń.

•             Prowadzący: Pracownicy MJWPU-IP/UM st. Warszawy-IP ZIT

•             Kontakt w przypadku pytań: +48 22 4430269

Warszawa

06.03.2017

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś