Wróc do góry
Kliknij, aby rozwinąć
Ikona drukarki - wersja do wydruku
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze Serwis Serwisu Komisji Europejskiej
Nawigacja
Zamknij

Nasze serwisy

W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu ewaluacji opracowany został Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, którego celem jest uchwycenie rzeczywistych efektów interwencji tj. wskazanie jaka część zmiany w sytuacji społeczno- ekonomicznej regionu zaistniała dzięki realizacji RPO WM 2014-2020 oraz odpowiedź na pytanie dlaczego zmiana nastąpiła.

W odniesieniu do poprzedniego okresu programowania, w latach 2014-2020 Komisja Europejska (KE) nakłada jeszcze większy nacisk na wykorzystanie wyników badań ewaluacyjnych w procesie programowania i wdrażania programów operacyjnych. Realizacja procesu ewaluacji podlega  większemu zainteresowaniu ze strony KE i IZ RPO WM jest zobowiązana do corocznego przedstawiania postępów w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystania wyników ewaluacji, w tym wdrożonych rekomendacji[1]. Ponadto, w ramach sprawozdawczości z programu przedstawiana jest synteza/podsumowanie wyników wszystkich zrealizowanych ewaluacji w poprzednim roku, zawierająca osiągnięte rezultaty programu wraz ze stosownym komentarzem.

Nowa zasada zostanie zastosowana również w aspekcie zachowania niezależności ewaluatorów. Zgodnie z art. 54 CPR, ewaluacje powinny być realizowane przez ekspertów funkcjonalnie niezależnych od instytucji odpowiedzialnej za realizację programu operacyjnego. Wcześniej niezależność wymagana była jedynie od instytucji audytowej i certyfikującej.

Regulacje zawarte w rozporządzeniu ogólnym zostały uzupełnione i uszczegółowione przez KE m.in. w dokumentach: Guidance Document on Monitoring and Evaluation. European Regional Development Fund and Cohesion Fund oraz Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy. European Social Fund. Dokumenty KE zawierają interpretacje i komentarze do przepisów rozporządzenia.

Podstawę dla procesu ewaluacji programów operacyjnych stanowią także zapisy UP[2].
W części dotyczącej systemu wdrażania przedstawione zostały w niej ogólne założenia systemu ewaluacji polityki spójności na okres 2014-2020 (Rozdział 5.5).

Ewaluacja RPO WM 2014-2020 będzie prowadzona, aby:

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 plan ewaluacji zawiera:

a) ramowy zakres tematyczny planu;

b) opis organizacji procesu ewaluacji, w tym opis planowanych działań mających na celu budowę    potencjału ewaluacyjnego;

c) spis i opis planowanych do realizacji badań ewaluacyjnych:

W związku z szerokim zakresem Programu podlegającego procesowi ewaluacji w okresie 2014-2020 badania ewaluacyjne zostały ukierunkowane w taki sposób, aby obejmowały ocenę najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju województwa mazowieckiego interwencji. Główny kierunek został wskazany w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, określających zakres tematyczny ewaluacji, które obowiązkowo należy przeprowadzić w perspektywie 2014-2020. Należą do nich m.in. badania kryteriów i systemu wyboru projektów, wdrażania polityk horyzontalnych, wpływu wdrażanej interwencji na realizację celów każdej osi priorytetowej, postępu rzeczowego oraz systemu realizacji programu operacyjnego.

Wskazany w niniejszym planie katalog badań ewaluacyjnych uwzględnia wachlarz propozycji badawczych wynikających z analizy logiki RPO WM 2014-2020, ewaluacji ex ante RPO WM 2014-2020,  jak również z wytycznych Komisji Europejskiej i Krajowej Jednostki Ewaluacji, a także badania dodatkowe, uwzględniające specyfikę Programu.

W strukturach Instytucji Zarządzającej została utworzona jednostka ewaluacyjna, która będzie odpowiedzialna za opracowanie koncepcji badań ewaluacyjnych, nadzór nad ich realizacją, odbiór wyników badań oraz monitorowanie wypracowanych rekomendacji.

W ramach Planu ewaluacji RPO WM 2014-2020 zidentyfikowano następujące obszary badawcze

  1. Nowoczesna gospodarka  – kapitał przedsiębiorczości, wiedzy i innowacji
  2. Zrównoważony rozwój
  3. Kapitał ludzki i społeczny
  4. Badania systemowe

Poniżej zaprezentowano listę badań ewaluacyjnych dla RPO WM na lata 2014-2020, które  zostały pogrupowane według przyjętych przez Jednostkę obszarów tematycznych. (tab. 1)

 

Tab.1 Chronologiczny wykaz badań w ramach Planu ewaluacji RPO WM 2014-2020

Rok badania

Obszar

Oś priorytetowa RPO

Lp.

Tytuł badania

Termin realizacji (rozpoczęcie badania)

2016

Badania horyzontalne nd Ewaluacja ex post realizacji RPO WM  2007-2013 III kw. 2016
Nowoczesna gospodarka  – kapitał przedsiębiorczości, wiedzy i innowacji 1 Ocena użyteczności agend badawczych w projektach badawczo-rozwojowych w ramach RPO WM 2014-2020 III kw. 2016 r.

2017

Nowoczesna gospodarka  – kapitał przedsiębiorczości, wiedzy i innowacji

 

3 Ocena wpływu działań podjętych w ramach RPO WM 2014-2020 nakierowanych na ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP II  kw. 2017
Kapitał ludzki i społeczny 8 i 9 Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie- etap I III kw. 2017

 

Badania horyzontalne nd Ewaluacja  systemu wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020 III kw. 2017
Badania horyzontalne nd Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPO WM 2014-2020 IV kw. 2017

2018

Badania horyzontalne nd Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania I kw. 2018
Nowoczesna gospodarka  – kapitał przedsiębiorczości, wiedzy i innowacji 1 Ocena wsparcia RPO WM 2014-2020 udzielonego powiązaniom kooperacyjnym w zakresie działalności B+R II kw. 2018 r.
Nowoczesna gospodarka  – kapitał przedsiębiorczości, wiedzy i innowacji 1 i 3 Ocena postępów wsparcia udzielonego w ramach RPO WM 2014-2020 na wzrost potencjału B+R oraz wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce regionu II kw.2018
Kapitał ludzki i społeczny 10 Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WM 2014-2020 III kw. 2018
Nowoczesna gospodarka  – kapitał przedsiębiorczości, wiedzy i innowacji 1 Ocena wpływu RPO WM 2014-2020 na rozwój i wykorzystanie e-usług w województwie mazowieckim IV kw. 2018

2019

Kapitał ludzki i społeczny 6 i 9 Wpływ RPO WM 2014-2020 na poprawę w zakresie usług społecznych w województwie mazowieckim I kw. 2019
Kapitał ludzki i społeczny 8 i 9 Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie- etap II I kw. 2019

 

Kapitał ludzki i społeczny 8 Ocena wpływu wsparcia EFS na liczbę trwałych miejsc pracy w województwie mazowieckim dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy- etap I I kw. 2019
Kapitał ludzki i społeczny 6,8 i 10 Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 5 w ramach RPO WM 2014-2020- etap I II kw. 2019
Kapitał ludzki i społeczny 9 Ocena wpływu wsparcia EFS na liczbę trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych województwa mazowieckiego- etap I III kw. 2019

2020

Badania horyzontalne nd Ewaluacja ex ante realizacji programu operacyjnego 2021+ I kw. 2020
Badania horyzontalne nd Ewaluacja podsumowująca dotycząca systemu realizacji RPO WM 2014-2020 I kw. 2020
Zrównoważony rozwój

 

4 Ocena skuteczności działań podejmowanych w ramach RPO WM 2014-2020 na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej oraz poprawę jakości powietrza w województwie mazowieckim. III kw. 2020
Nowoczesna gospodarka  – kapitał przedsiębiorczości, wiedzy i innowacji 1-3 Efekty wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020 konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MSP w województwie mazowieckim III kw. 2020

2021

Zrównoważony rozwój

 

5 Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji realizowanych w zakresie gospodarki przyjaznej środowisku I kw. 2021
Zrównoważony rozwój

 

7 Ocena wpływu wsparcia w zakresie transportu w ramach RPO WM 2014-2020 na wzrost spójności terytorialnej oraz wzrost mobilności I kw. 2021
Zrównoważony rozwój 6 Wpływ działań rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa mazowieckiego I kw. 2021
Kapitał ludzki i społeczny nd Ewaluacja wpływu RPO WM 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy województwa i realizację celów Strategii Europa 2020 II kw. 2021 r.
Kapitał ludzki i społeczny 8 Ocena wpływu wsparcia EFS na liczbę trwałych miejsc pracy w województwie mazowieckim dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy- etap II III  kw. 2021
Badania horyzontalne nd Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WM 2014-2020 III kw.2021
Kapitał ludzki i społeczny 8 i 9 Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie-etap III III kw. 2021

 

2023

 

Kapitał ludzki i społeczny 9 Ocena wpływu wsparcia EFS na liczbę trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych województwa mazowieckiego- etap II I kw. 2023
Kapitał ludzki i społeczny 6,8 i 10 Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 5 w ramach RPO WM 2014-2021- etap II I kw. 2023

2024

Kapitał ludzki i społeczny 8 i 9 Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie- etap IV

 

III kw. 2024

Przedstawiona w Planie lista tematów może zostać rozszerzona lub zmodyfikowana w razie potrzeby m.in. na wniosek Komitetu Monitorującego. Wprowadzenie niniejszego Planu nie wyklucza możliwości realizacji dodatkowych ewaluacji, zgodnie z nowymi, pojawiającymi się potrzebami. Instytucja Zarządzająca powinna zapewnić odpowiednią rezerwę finansową na potrzeby ewentualnych dodatkowych ewaluacji ad hoc, które „z definicji” nie mogą być powyższym planem objęte.

Niniejszy plan został sporządzony przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w uzgodnieniu z liderem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), oraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy (WUP) i Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU), przyjęty został przez Krajową Jednostkę Ewaluacyjną dnia 22 stycznia 2016 r.. oraz przez Komitet Monitorujący dnia 19 luty 2016 r. (aktualizacja planu na XVII posiedzeniu KM dnia 21 października 2016 r).


[1] Proces wykorzystania wyników ewaluacji monitorowany jest w ramach Systemu Wdrażania Rekomendacji (SWR).

[2] Umowa Partnerstwa została przyjęta przez Komisję Europejską 23 maja 2014r.


Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

2018 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych