Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu ewaluacji opracowany został Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, którego celem jest uchwycenie rzeczywistych efektów interwencji tj. wskazanie jaka część zmiany w sytuacji społeczno- ekonomicznej regionu zaistniała dzięki realizacji RPO WM 2014-2020 oraz odpowiedź na pytanie dlaczego zmiana nastąpiła.

W odniesieniu do poprzedniego okresu programowania, w latach 2014-2020 Komisja Europejska (KE) nakłada jeszcze większy nacisk na wykorzystanie wyników badań ewaluacyjnych w procesie programowania i wdrażania programów operacyjnych. Realizacja procesu ewaluacji podlega  większemu zainteresowaniu ze strony KE i IZ RPO WM jest zobowiązana do corocznego przedstawiania postępów w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystania wyników ewaluacji, w tym wdrożonych rekomendacji[1]. Ponadto, w ramach sprawozdawczości z programu przedstawiana jest synteza/podsumowanie wyników wszystkich zrealizowanych ewaluacji w poprzednim roku, zawierająca osiągnięte rezultaty programu wraz ze stosownym komentarzem.

Nowa zasada zostanie zastosowana również w aspekcie zachowania niezależności ewaluatorów. Zgodnie z art. 54 CPR, ewaluacje powinny być realizowane przez ekspertów funkcjonalnie niezależnych od instytucji odpowiedzialnej za realizację programu operacyjnego. Wcześniej niezależność wymagana była jedynie od instytucji audytowej i certyfikującej.

Regulacje zawarte w rozporządzeniu ogólnym zostały uzupełnione i uszczegółowione przez KE m.in. w dokumentach: Guidance Document on Monitoring and Evaluation. European Regional Development Fund and Cohesion Fund oraz Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy. European Social Fund. Dokumenty KE zawierają interpretacje i komentarze do przepisów rozporządzenia.

Podstawę dla procesu ewaluacji programów operacyjnych stanowią także zapisy UP[2].
W części dotyczącej systemu wdrażania przedstawione zostały w niej ogólne założenia systemu ewaluacji polityki spójności na okres 2014-2020 (Rozdział 5.5).

Ewaluacja RPO WM 2014-2020 będzie prowadzona, aby:

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 plan ewaluacji zawiera:

a) ramowy zakres tematyczny planu;

b) opis organizacji procesu ewaluacji, w tym opis planowanych działań mających na celu budowę    potencjału ewaluacyjnego;

c) spis i opis planowanych do realizacji badań ewaluacyjnych:

W związku z szerokim zakresem Programu podlegającego procesowi ewaluacji w okresie 2014-2020 badania ewaluacyjne zostały ukierunkowane w taki sposób, aby obejmowały ocenę najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju województwa mazowieckiego interwencji. Główny kierunek został wskazany w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, określających zakres tematyczny ewaluacji, które obowiązkowo należy przeprowadzić w perspektywie 2014-2020. Należą do nich m.in. badania kryteriów i systemu wyboru projektów, wdrażania polityk horyzontalnych, wpływu wdrażanej interwencji na realizację celów każdej osi priorytetowej, postępu rzeczowego oraz systemu realizacji programu operacyjnego.

Wskazany w niniejszym planie katalog badań ewaluacyjnych uwzględnia wachlarz propozycji badawczych wynikających z analizy logiki RPO WM 2014-2020, ewaluacji ex ante RPO WM 2014-2020,  jak również z wytycznych Komisji Europejskiej i Krajowej Jednostki Ewaluacji, a także badania dodatkowe, uwzględniające specyfikę Programu.

W strukturach Instytucji Zarządzającej została utworzona jednostka ewaluacyjna, która będzie odpowiedzialna za opracowanie koncepcji badań ewaluacyjnych, nadzór nad ich realizacją, odbiór wyników badań oraz monitorowanie wypracowanych rekomendacji.

W ramach Planu ewaluacji RPO WM 2014-2020 zidentyfikowano następujące obszary badawcze

  1. Nowoczesna gospodarka  – kapitał przedsiębiorczości, wiedzy i innowacji
  2. Zrównoważony rozwój
  3. Kapitał ludzki i społeczny
  4. Badania systemowe

Przedstawiona w Planie lista tematów może zostać rozszerzona lub zmodyfikowana w razie potrzeby m.in. na wniosek Komitetu Monitorującego. Wprowadzenie niniejszego Planu nie wyklucza możliwości realizacji dodatkowych ewaluacji, zgodnie z nowymi, pojawiającymi się potrzebami. Instytucja Zarządzająca powinna zapewnić odpowiednią rezerwę finansową na potrzeby ewentualnych dodatkowych ewaluacji ad hoc, które „z definicji” nie mogą być powyższym planem objęte.

Niniejszy plan został sporządzony przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w uzgodnieniu z liderem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), oraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy (WUP) i Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU), przyjęty został przez Krajową Jednostkę Ewaluacyjną dnia 22 stycznia 2016 r.. oraz przez Komitet Monitorujący dnia 19 luty 2016 r. (aktualizacja planu na XVII posiedzeniu KM dnia 21 października 2016 r., na XLII posiedzeniu KM dnia 13 grudnia 2018 r., na LIII posiedzeniu KM dnia 12 grudnia 2019 r., uchwałą przyjętą w trybie obiegowym dnia 7 października 2020 r. oraz uchwałą przyjętą w trybie obiegowym dnia 15 grudnia 2021 r.


[1] Proces wykorzystania wyników ewaluacji monitorowany jest w ramach Systemu Wdrażania Rekomendacji (SWR).

[2] Umowa Partnerstwa została przyjęta przez Komisję Europejską 23 maja 2014r.


Pliki do pobrania:

Uchwała Plan Ewaluacji RPO WM (publikacja 16.01.2023)

Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 (publikacja 16.01.2023)

 

 


 

Dokumenty archiwalne:

Uchwała Plan Ewaluacji RPO (Publikacja 4.01.2022)

Plan Ewaluacji RPO WM 2014-2020 (Publikacja 4.01.2022)

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś