Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 lipca br. podpisana została z firmą ECORYS Polska Sp. z o.o. umowa na realizację badania pt. „Ewaluacja  systemu wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020”. Przedmiotowa ewaluacja jest obligatoryjna, wynikająca z zapisów Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r.

Celem badania jest ocena trafności, efektywności i skuteczności systemu wyboru i oceny projektów, w tym kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Skuteczność, trafność, efektywność programu zdeterminowana jest przez wybór projektów spójnych z celami Programu. By proces wyboru projektów przebiegał prawidłowo, kryteria wyboru projektów powinny być obiektywne, zrozumiałe, trafne i łatwo weryfikowalne oraz niegenerujące zbędnych i nieuzasadnionych kosztów przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów przez projektodawców. Niniejsze badanie ma m.in. pomóc Zamawiającemu w skonstruowaniu optymalnego z punktu widzenia celów programu i zobowiązań w nim zawartych, systemu wyboru i oceny projektów również w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wyznaczonych w ramach wykonania. Realizacja badania w początkowym etapie wdrażania programu operacyjnego ma za zadanie wyeliminować te elementy, które mogłyby wpływać negatywnie na wdrażanie i zagrażać realizacji celów szczegółowych oraz uniemożliwiać uruchomienie środków ujętych w alokacji Programu wyodrębnionych jako rezerwa wykonania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś