Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 lipca br. podpisana została z firmą ECORYS Polska Sp. z o.o. umowa na realizację badania pt. „Ewaluacja  systemu wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020”. Przedmiotowa ewaluacja jest obligatoryjna, wynikająca z zapisów Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r.

Celem badania jest ocena trafności, efektywności i skuteczności systemu wyboru i oceny projektów, w tym kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Skuteczność, trafność, efektywność programu zdeterminowana jest przez wybór projektów spójnych z celami Programu. By proces wyboru projektów przebiegał prawidłowo, kryteria wyboru projektów powinny być obiektywne, zrozumiałe, trafne i łatwo weryfikowalne oraz niegenerujące zbędnych i nieuzasadnionych kosztów przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów przez projektodawców. Niniejsze badanie ma m.in. pomóc Zamawiającemu w skonstruowaniu optymalnego z punktu widzenia celów programu i zobowiązań w nim zawartych, systemu wyboru i oceny projektów również w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wyznaczonych w ramach wykonania. Realizacja badania w początkowym etapie wdrażania programu operacyjnego ma za zadanie wyeliminować te elementy, które mogłyby wpływać negatywnie na wdrażanie i zagrażać realizacji celów szczegółowych oraz uniemożliwiać uruchomienie środków ujętych w alokacji Programu wyodrębnionych jako rezerwa wykonania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych