Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 lipca br. podpisana została z firmą ECORYS Polska Sp. z o.o. umowa na realizację badania pt. „Ewaluacja  systemu wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020”. Przedmiotowa ewaluacja jest obligatoryjna, wynikająca z zapisów Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r.

Celem badania jest ocena trafności, efektywności i skuteczności systemu wyboru i oceny projektów, w tym kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Skuteczność, trafność, efektywność programu zdeterminowana jest przez wybór projektów spójnych z celami Programu. By proces wyboru projektów przebiegał prawidłowo, kryteria wyboru projektów powinny być obiektywne, zrozumiałe, trafne i łatwo weryfikowalne oraz niegenerujące zbędnych i nieuzasadnionych kosztów przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów przez projektodawców. Niniejsze badanie ma m.in. pomóc Zamawiającemu w skonstruowaniu optymalnego z punktu widzenia celów programu i zobowiązań w nim zawartych, systemu wyboru i oceny projektów również w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wyznaczonych w ramach wykonania. Realizacja badania w początkowym etapie wdrażania programu operacyjnego ma za zadanie wyeliminować te elementy, które mogłyby wpływać negatywnie na wdrażanie i zagrażać realizacji celów szczegółowych oraz uniemożliwiać uruchomienie środków ujętych w alokacji Programu wyodrębnionych jako rezerwa wykonania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2022 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych