Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2017-06-29 do 2017-07-13

Komunikat – aktualizacja wzoru umów o dofinansowanie projektu (publikacja 26.06.2017)

WYNIKI NABORU:

Pliki do pobrania

Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-049/17

Wstępna informacja o naborze Konkurs ogłaszany jest na zwiększenie wczesnej wykrywalności i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego oraz koordynacja opieki diagnostycznej, leczniczej i terapeutycznej u dzieci z wykrytym uszkodzeniem słuchu w latach 2017-2018.

Uwaga!

Wsparciem zostaną objęte dzieci z następujących powiatów: lipski, przysuski, szydłowiecki, żuromiński.

Termin, od którego można składać wnioski

od dnia 29 czerwca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do dnia 13 lipca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski? O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się podmioty wykonujące działalność leczniczą lub inne podmioty w partnerstwie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
Na co można otrzymać dofinansowanie? Działania obligatoryjne, wymagane do realizacji w ramach projektu, zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym:

Moduł pierwszy – akcja informacyjna

Rodzice oraz dzieci z grupy docelowej zostaną poinformowani o kryteriach włączenia oraz ogólnych ramach organizacyjnych akcji. Zostaną rozprowadzone materiały informacyjne zawierające dane dotyczące podstawowych objawów wad słuchu, prostych testów diagnostycznych, które można samodzielnie wykonać w warunkach domowych, a także krótko i dalekosiężnych skutków nieleczonych schorzeń narządu słuchu.

Moduł drugi – badanie przesiewowe słuchu

Prowadzone wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych (grupa rozpoczynająca naukę zgodnie z obowiązkiem szkolnym). Na wstępie zostanie przeprowadzona rekrutacja uczestników do akcji na terenie szkoły podstawowej. Rekomenduje się, aby działania te, były przeprowadzone podczas wywiadówki lub spotkania nauczyciela i badacza z rodzicami. Przeprowadzenie pomiarów słuchu w danej placówce edukacyjnej będzie zależne od uzyskania zgody dyrekcji dotyczącej współpracy przy realizacji badania.

W ramach badania audiometrycznego zostanie przeprowadzone:

  • wstępne badanie lekarskie, mające na celu wykluczeniu przeszkód natury medycznej,
  • progowe badanie audiometryczne słuchu dla przewodnictwa powietrznego dla częstotliwości: 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 Hz. W szczególnych przypadkach rozszerzone o częstotliwości półoktawowe (3000 i 6000 Hz),
  • test oceniającego centralne procesy słuchowe (badanie dźwiękami LINGA-dźwięki mowy) dobrany stosownie do rozwoju dziecka.

Uwaga!

Obecność rodzica/opiekuna podczas badania nie jest obowiązkowe.

Po badaniu każdy rodzic/opiekun dziecka zostanie ponownie skierowany do lekarza, który poinformuje o wynikach pomiarów.  W przypadku nieobecności rodzica/opiekuna podczas wykonywania badania, lekarz przygotuje pisemną informację dla rodzica/opiekuna o wyniku badania i o wykryciu jakiejkolwiek nieprawidłowości w wyniku prowadzonych testów diagnostycznych.

Rodzice/opiekunowie muszą zostać poinformowani. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości w wyniku prowadzonych testów diagnostycznych, rodzice/opiekunowie będą informowani o wykryciu jakiejkolwiek nieprawidłowości w wyniku prowadzonych testów diagnostycznych oraz o konieczności i możliwości wykonania uzupełniających badań i ewentualnych dalszych działaniach realizowanych w specjalistycznych ośrodkach audiologicznych, które już w ramach kontraktu z  NFZ będą mogły zająć się szczegółową diagnostyką i leczeniem.

Uwaga!

Badanie obejmie uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego z wyłączeniem uczniów szkół m.st. Warszawy, którzy ze względu na uchwałę nr VIII/141/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018 pozostają objęci podobnym badaniem, finansowanym ze środków publicznych[1].

 

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93 % (= 80% UE+13% BP).

Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 7 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach konkursu wynosi:                  69 699,88 EUR

w tym EFS:  59 956,89 EUR

w tym BP: 9 742,99 EUR

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem z dnia 27.04.2017 r. wynoszącym 4,2216:        294 245,01 PLN

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu na poszczególne powiaty przeliczona kursem  z dnia 27.04.2017 r. nie przekroczy kwoty:

Powiat lipski 61 006,55 PLN

Powiat przysuski 78 304,14 PLN

Powiat szydłowiecki 80 350,09 PLN

Powiat żuromiński 74 584,23 PLN

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38  (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt. w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

  • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);
  • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);
  • w Siedlcach ul. Piłsudskiego 7, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

 

Infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach konkursu dla Działania 9.2

 

Dla kogo? Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych mogą być skierowane do:

• Uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z powiatów: Lipski, Przysuski, Żuromiński

Ponadto działaniami w ramach programu zostaną objęci także:

• Rodzice/opiekunowie dzieci uczestniczących w programie,

• Personel placówek oświatowych (nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie szkolni, pielęgniarki szkolne),

• Personel medyczny (w szczególności lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej).

 

Minimalny wkład własny

Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 7%.

Wartość projektu

Nie określono.

 

 [1]   W związku z tym, że Instytucja Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM), tj. Zarząd Województwa Mazowieckiego planuje ogłosić więcej niż jeden konkurs na dofinansowanie projektów w ramach realizacji omawianego RPZ, obszar dopuszczony oraz populacja możliwa do objęcia interwencją w projektach dofinansowanych w ramach programu zostanie określony każdorazowo na etapie ogłoszenia konkursu. Będzie to miało wpływ na wielkość populacji, która będzie mogła zostać włączona do program. Celem takiego działania jest dążenie do objęcia interwencją całego terenu województwa mazowieckiego oraz zapobiegnięcie nakładaniu się interwencji na tym samym obszarze.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś