Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2016-08-29 do 2016-09-19

Komunikat: W sekcji „pliki do pobrania” opublikowano harmonogram oceny merytorycznej dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 (publikacja 08.02.2017)

UWAGA:

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu zamkniętego w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 w ramach RPO WM 2014-2020 (publikacja 26.08.2016)

W sekcji Pliki do pobrania znajdują się następujące dokumenty:

 • Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej RPO WM dotyczące kwestii problemowych w ramach konkursu z Poddziałania 8.3.2 RPO WM” w ramach ogłoszenia dotyczącego konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 (publikacja 13.09.2016)
 • FAQ – Najczęściej pojawiające się pytania w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 (publikacja 21.09.2016)
 • FAQ – Najczęściej pojawiające się pytania w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 (publikacja 15.09.2016)
 • Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu zamkniętego w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 w ramach RPO WM 2014-2020
 • Komunikat w sprawie doprecyzowania zapisów dotyczących typów operacji (punkt 2. Dokumentacji konkursowej oraz Informacji do ogłoszenia o naborze) w ramach Konkursu zamkniętego RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 w ramach RPO WM 2014-2020
 • Harmonogram oceny formalnej w ramach Poddziałania 8.3.2 RPO WM (publikacja 30.09.2016)
 • Harmonogram oceny formalnej w ramach Poddziałania 8.3.2 RPO WM (publikacja 06.10.2016)
 • Harmonogram oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 8.3.2 RPO WM (publikacja 09.11.2016)
 • Lista wniosków po ocenie formalnej (publikacja 09.11.2016)
 • Lista wniosków po ocenie formalnej (publikacja 15.11.2016)

Informacje do ogłoszenia o naborze

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16
w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy,

Działanie 8.3

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Poddziałanie 8.3.2

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od dnia 29.08.2016 r. od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski

do dnia 19.09.2016 r. do godz. 15.59

Brak dokładnej daty

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (MEWA 2.0)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez stronę internetową IOK oraz serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu
z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2014 r. poz. 1417) z obszaru objętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące poprawy dostępności do usług świadczących opiekę nad dziećmi, co w konsekwencji ma się przełożyć na umożliwienie powrotu do zatrudnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Przewiduje się następujące typy operacji:

 • Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych;
 • Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
 • Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie
  o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
 • Pokrycie części kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są m.in. następujące kategorie działań:

 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego  projektowania itp.;
 • zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci
  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu
  i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
 •  wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
 •  modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
 •  zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci;
 •  inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3;
 • sfinansowanie przeszkolenie dziennego opiekuna.

Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3, obejmuje:

 • wynagrodzenie personelu sprawującego opiekę nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym lub;
 • wynagrodzenie opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w Regulaminie konkursu, który znajduje się poniżej, w sekcji Pliki do pobrania.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC wynoszącym 4.4261 z dn. 29.06.2016 r. wynosi
18 855 186,00 PLN.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu, który znajduje się poniżej, w sekcji Pliki do pobrania.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16,
01-205 Warszawa (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16:00), w Punkcie Informacyjnym EFS;Konsultacje elektroniczne – drogą e-mailową na adres wup@wup.mazowsze.plpunktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl);Konsultacje telefoniczne – pod numerem tel. 22 578 44 34

Wybierz typ beneficjenta

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu
z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2014 r. poz. 1417) z obszaru objętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Dla kogo?

W ramach konkursu realizowane będą projekty, w których wsparcie kierowane jest bezpośrednio do osób :

 • osoby fizyczne powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi  w wieku do lat 3.

Wybierz obszar wsparcia

Do wyboru zgodnie z tematyką konkursu.

ZIT WOF

Na co?

Przewiduje się następujące typy operacji:

 • Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych;
 • Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
 • Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie
  o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
 • Pokrycie części kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są m.in. następujące kategorie działań:

 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego  projektowania itp.;
 • zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci
  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu
  i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
 •  wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
 •  modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
 •  zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci;
 •  inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3;
 • szkolenia dla opiekunów;
 • sfinansowanie przeszkolenia dziennego opiekuna.

Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3, obejmuje:

 • wynagrodzenie personelu sprawującego opiekę nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym lub,
 • wynagrodzenie opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu,

Maksymalna kwota dofinansowania

Nie określono

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.

Minimalny wkład własny

Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 20%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu musi wynosić 100 tys. PLN

Przekierowanie do dokumentów Programu

Strona internetowa IOK (www.wupwarszawa.praca.gov.pl) oraz

portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś