Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2015-09-30 do 2015-10-16

Zmiana załącznika konkursu, więcej informacji w komunikacie dotyczącym konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-001/15 (aktualizacja 30.09.2015).

Uwaga!

Informujemy, że od dnia 13.10.2015 r. w celu poprawienia funkcjonowania formularza dla wniosków o dofinansowanie projektu ze środków EFS dostępnego w systemie MEWA 2.0, w polach Symbol partnera w sekcji D1 (przy określaniu podmiotu realizującego wskaźnik w ramach zadania) oraz w sekcji E2 (przy określaniu podmiotu ponoszącego dany wydatek), wprowadzona została dodatkowa wartość „LID”. Wyboru tej wartości należy dokonać, jeśli realizacja wskaźnika lub wydatek będzie realizowany przez lidera projektu, tj. wnioskodawcę. Wybór wartości w polu Symbol partnera w sekcjach D1 i E2 jest możliwy po uzupełnieniu pola B8.18 dla wszystkich dodanych partnerów projektu. Powyższa zmiana zostanie uwzględniona przy najbliższej aktualizacji Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020.

Informacje do ogłoszenia o naborze

Wstępna informacja o naborze

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.09.03.00- IP.01-14-001/15  w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od dnia 30 września 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do dnia 16 października 2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego pod adresem internetowym mewa2.mazowia.eu. Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które złożyły wniosek o przeprowadzenie procesu akredytacji, z zastrzeżeniem, że umowa o dofinansowanie podpisana zostanie wyłącznie z OWES, który posiada akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla typów usług wparcia ekonomii społecznej przewidzianych w konkursie.

Status akredytowanego OWES będzie potwierdzany przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

W ramach działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie, realizowanych przez OWES, tzn. tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowane będą następujące formy wsparcia:

1)   udzielanie dotacji ( na podstawie biznesplanu) na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu, przy czym maksymalna wysokość dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy stanowi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu stanowi trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Tworzenie miejsc pracy może odbywać się poprzez:

 • tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w istniejących przedsiębiorstwach społecznych,
 • Tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne;

2)   usługi  służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego (np. szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne);

3)   usługi  służące nabyciu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy
w przedsiębiorstwie społecznym;

4)   wsparcie w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego po zakończeniu procesu inkubacji w postaci  wsparcia pomostowego w formie finansowej lub w formie zindywidualizowanych usług, w nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych[1].

Udzielanie wsparcia w formie dotacji jest obligatoryjnie powiązane z ww. usługami towarzyszącymi polegającymi na podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym, wsparciu pomostowym w formie finansowej oraz zindywidualizowanych usług w formie usług doradczych/biznesowych w nowo utworzonym przedsiębiorstwie społecznym.

 1. Świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej

W ramach  działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie, realizowanych przez OWES, poza wymienionymi wyżej,  polegających na świadczeniu usług wspierających rozwój ekonomii społecznej realizowane będą:

 • usługi animacji lokalnej, obejmujące m.in. działania o charakterze animacyjnym, umożliwiające tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, budowę i wsparcie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz partycypacji społecznej, działania mające na celu  wspieranie liderów i animatorów lokalnych;
 • usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne) służące,  nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego,  obejmujące m.in. szkolenia i warsztaty, doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne;
 • usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe), służące ich profesjonalizacji, obejmujące m.in.: umożliwienie dostępu do usług specjalistycznych m.in. prawnych, księgowych, marketingowych, doradztwo, w tym doradztwo biznesowe, zwiększenie konkurencyjności produktów przedsiębiorczości społecznej.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w Regulaminie konkursu, który znajduje się w załącznikach, w sekcji Pliki do pobrania.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 30.07.2015 wynoszącym 4,1426:

18 271 600,12 PLN

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu, który znajduje się w załącznikach, w sekcji Pliki do pobrania.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs, tj. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich: 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00, tel.: 801 101 101, 22 542 27 9922 542 27 11;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Ciechanowie 06-400 Ciechanów Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 , tel. 801 101 101, 22 542 27 16;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 801 101 101, 22 542 27 15;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Płocku 09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 801 101 101, 22 542 27 14;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Radomiu 26-610  Radom ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 801 101 101, 22 542 27 13;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 801 101 101, 22 542 27 12; 

 

Infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach konkursu na Działanie 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej”

Wybierz typ beneficjenta

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które złożyły wniosek o przeprowadzenie procesu akredytacji, z zastrzeżeniem, że umowa o dofinansowanie podpisana zostanie wyłącznie z OWES, który posiada akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla typów usług wparcia ekonomii społecznej przewidzianych w konkursie.

Status akredytowanego OWES będzie potwierdzany przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie.

Dla kogo?

 • osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym[2];
 • PES i ich pracowników;
 • osób prawnych  zakładających  PES;
 • społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • jednostek  samorządu terytorialnego i  ich jednostek organizacyjnych  (np. OPS, PCPR, szkoły);
 • instytucji  rynku pracy;
 • organizacji  pozarządowych;
 • przedsiębiorstw i organizacji biznesowych.

Wybierz obszar wsparcia

Do wyboru zgodnie z tematyką

Na co?

Przedmiotem konkursu w ramach Działania 9.3 są działania przyczyniające się do wzrostu zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej oraz zwiększenia dostępności do usług dla podmiotów ekonomii społecznej (PES).

W ramach konkursu będą realizowane kompleksowe projekty akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej polegające na świadczeniu wszystkich rodzajów usług wsparcia ekonomii społecznej, w tym również udzielaniu wsparcia dotacyjnego połączonego z usługami towarzyszących przyznaniu dotacji.

 

1.Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

W ramach działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie, realizowanych przez OWES, tzn. tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowane będą następujące formy wsparcia:

1)     udzielanie dotacji ( na podstawie biznesplanu) na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu, przy czym maksymalna wysokość dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy stanowi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu stanowi trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Tworzenie miejsc pracy może odbywać się poprzez:

 • tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w istniejących przedsiębiorstwach społecznych,
 • Tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne;

2)   usługi  służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego (np. szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne);

3)   usługi  służące nabyciu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy
w przedsiębiorstwie społecznym;

4)   wsparcie w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego po zakończeniu procesu inkubacji w postaci  wsparcia pomostowego w formie finansowej lub w formie zindywidualizowanych usług, w nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych[3].

Udzielanie wsparcia w formie dotacji jest obligatoryjnie powiązane z ww. usługami towarzyszącymi polegającymi na podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym, wsparciu pomostowym w formie finansowej oraz zindywidualizowanych usług w formie usług doradczych/biznesowych w nowo utworzonym przedsiębiorstwie społecznym.

2. Świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej

W ramach  działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie, realizowanych przez OWES, poza wymienionymi wyżej,  polegających na świadczeniu usług wspierających rozwój ekonomii społecznej realizowane będą:

 • usługi animacji lokalnej, obejmujące m.in. działania o charakterze animacyjnym, umożliwiające tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, budowę i wsparcie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz partycypacji społecznej, działania mające na celu  wspieranie liderów i animatorów lokalnych;
 • usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne) służące,  nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego,  obejmujące m.in. szkolenia i warsztaty, doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne;
 • usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe), służące ich profesjonalizacji, obejmujące m.in.: umożliwienie dostępu do usług specjalistycznych m.in. prawnych, księgowych, marketingowych, doradztwo, w tym doradztwo biznesowe, zwiększenie konkurencyjności produktów przedsiębiorczości społecznej.

Maksymalna kwota dofinansowania

 1. dla subregionu radomskiego – 14,25% alokacji – 2 603 703,02 PLN
 2. dla subregionu płockiego – 13,75% alokacji – 2 512 345,02 PLN
 3. dla subregionu ostrołęckiego – 13,25% alokacji – 2 420 987,02 PLN
 4. dla subregionu ciechanowskiego – 12,75% alokacji – 2 329 629,02 PLN
 5. dla subregionu siedleckiego – 12,25% alokacji – 2 238 271,01 PLN
 6. dla subregionu warszawsko-wschodniego – 11,75% alokacji – 2 146 913,01 PLN
 7. dla subregionu warszawsko-zachodniego – 11,25% alokacji – 2 055 555,01 PLN
 8. dla m.st. Warszawa – 10,75% alokacji – 1 964 197,01 PLN.

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95 %

 

Minimalny wkład własny

Poziom wkładu własnego wynosi  5%

Wartość projektu

Nie określono

 


[1] Zakres i intensywność wsparcia pomostowego oraz okres jego świadczenia, a także  jego wysokość, w przypadku wsparcia finansowego, są dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa społecznego. Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest świadczone przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy. Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest przyznawane miesięcznie w wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego w początkowym okresie działania, jednak nie większej niż zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy kwota minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zaleca się, by finansowanie pomostowe było stopniowo zmniejszane, zwłaszcza w przypadku wsparcia pomostowego w formie finansowej  wydłużonego do 12 miesięcy. Wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług jest ukierunkowane w szczególności na wzmocnienie kompetencji biznesowych przedsiębiorstwa.

[2] Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego  i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 w ramach regionalnych programów operacyjnych nie ma możliwości udzielania wsparcia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności.

[3] Zakres i intensywność wsparcia pomostowego oraz okres jego świadczenia, a także  jego wysokość, w przypadku wsparcia finansowego, są dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa społecznego. Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest świadczone przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy. Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest przyznawane miesięcznie w wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego w początkowym okresie działania, jednak nie większej niż zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy kwota minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zaleca się, by finansowanie pomostowe było stopniowo zmniejszane, zwłaszcza w przypadku wsparcia pomostowego w formie finansowej  wydłużonego do 12 miesięcy. Wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług jest ukierunkowane w szczególności na wzmocnienie kompetencji biznesowych przedsiębiorstwa.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś