Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2017-09-01 do 2017-09-28

KOMUNIKAT:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że z dniem 23 sierpnia 2017 r. obowiązującą wersją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020jest wersja z dnia 19 lipca 2017 r. Ponadto zgodnie z uchwałą nr 1317/269/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego dnia 28 sierpnia 2017 r., nastąpiła aktualizacja wzoru umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020. Zmianie uległ również wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFS oraz instrukcja do wniosku. Mając na uwadze powyższe zmiany, informujemy, że termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu został wydłużony do dnia 28 września br. do godz.15.00. Szczegółowe informacje znajdują się w plikach do pobrania. (Publikacja 14.09.2017)

Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-054/17

Wstępna informacja o naborze Konkurs ogłaszany jest na Integrację społeczną i aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami
Termin, od którego można składać wnioski

01 września 2017 r. godz. 00:00

Termin, do którego można składać wnioski

28 września 2017 r. godz. 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski? Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty –
z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

– JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;

– podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;

– urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;

– instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;

– jednostki organizacyjne pomocy społecznej (jops);

– PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty,
o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;

– partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?
  1.     Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami

a)     diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu,

b)    wsparcie w ramach ZAZ i WTZ:

c)     tworzenie u pracodawców miejsc pracy dla osób
z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby
z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

d)    wsparcie w ramach CIS i KIS:

e)     usługi aktywnej integracji:

f)     zastosowanie Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)
w przypadku osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy,

g)    oddziaływanie na uczestników oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne, realizacja programów aktywności lokalnej.

 

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do  Regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

–         dla projektów OPS i PCPR 80% (jedynie UE);

–         dla pozostałych projektów 95% (= 80% UE + 15% BP).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem wynoszącym 4,2489 to 26 741 514,38 PLN.

Łączna wartość dofinansowania (EFS + budżet państwa) jest uzależniona od rodzaju Wnioskodawcy, którego projekt zostanie skierowany do dofinansowania.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38  (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt. w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

  • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);
  • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);
  • w Siedlcach ul. Piłsudskiego 7, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

 

Infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach konkursu dla Działania 9.2

 

Linki portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)

 

Dla kogo? Wsparcie w ramach niniejszego konkursu skierowane jest do osób należących do poniżej grupy:

1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

– osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń
z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w rt. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

– osoby, o których mowa w rt. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

– osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej;

– osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji
i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

– osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
o których mowa w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty;

– osoby z niepełnosprawnością;

– rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem
z niepełnosprawnością;

– osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

– osoby niesamodzielne;

– osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem
z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

– osoby korzystające z PO PŻ;

2. otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie niezbędnym do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu.

Należy pamiętać, że zgodnie z typem projektu wnioskodawca powinien zapewnić preferencje dla osób z niepełnosprawnością.

Minimalny wkład własny Poziom minimalnego wkładu własnego wynosi:

–         dla projektów OPS i PCPR 20%,

–         dla pozostałych projektów 5%.

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu – nie określono.

Przekierowanie do dokumentów Programu

 

portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)

 

 

 

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych