Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2017-09-01 do 2017-09-28

KOMUNIKAT:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że z dniem 23 sierpnia 2017 r. obowiązującą wersją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020jest wersja z dnia 19 lipca 2017 r. Ponadto zgodnie z uchwałą nr 1317/269/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego dnia 28 sierpnia 2017 r., nastąpiła aktualizacja wzoru umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020. Zmianie uległ również wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFS oraz instrukcja do wniosku. Mając na uwadze powyższe zmiany, informujemy, że termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu został wydłużony do dnia 28 września br. do godz.15.00. Szczegółowe informacje znajdują się w plikach do pobrania. (Publikacja 14.09.2017)

Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-054/17

Wstępna informacja o naborze Konkurs ogłaszany jest na Integrację społeczną i aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami
Termin, od którego można składać wnioski

01 września 2017 r. godz. 00:00

Termin, do którego można składać wnioski

28 września 2017 r. godz. 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski? Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty –
z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

– JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;

– podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;

– urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;

– instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;

– jednostki organizacyjne pomocy społecznej (jops);

– PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty,
o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;

– partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?
  1.     Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami

a)     diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu,

b)    wsparcie w ramach ZAZ i WTZ:

c)     tworzenie u pracodawców miejsc pracy dla osób
z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby
z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

d)    wsparcie w ramach CIS i KIS:

e)     usługi aktywnej integracji:

f)     zastosowanie Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)
w przypadku osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy,

g)    oddziaływanie na uczestników oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne, realizacja programów aktywności lokalnej.

 

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do  Regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

–         dla projektów OPS i PCPR 80% (jedynie UE);

–         dla pozostałych projektów 95% (= 80% UE + 15% BP).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem wynoszącym 4,2489 to 26 741 514,38 PLN.

Łączna wartość dofinansowania (EFS + budżet państwa) jest uzależniona od rodzaju Wnioskodawcy, którego projekt zostanie skierowany do dofinansowania.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38  (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt. w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

  • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);
  • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);
  • w Siedlcach ul. Piłsudskiego 7, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

 

Infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach konkursu dla Działania 9.2

 

Linki portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)

 

Dla kogo? Wsparcie w ramach niniejszego konkursu skierowane jest do osób należących do poniżej grupy:

1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

– osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń
z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w rt. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

– osoby, o których mowa w rt. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

– osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej;

– osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji
i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

– osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
o których mowa w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty;

– osoby z niepełnosprawnością;

– rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem
z niepełnosprawnością;

– osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

– osoby niesamodzielne;

– osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem
z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

– osoby korzystające z PO PŻ;

2. otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie niezbędnym do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu.

Należy pamiętać, że zgodnie z typem projektu wnioskodawca powinien zapewnić preferencje dla osób z niepełnosprawnością.

Minimalny wkład własny Poziom minimalnego wkładu własnego wynosi:

–         dla projektów OPS i PCPR 20%,

–         dla pozostałych projektów 5%.

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu – nie określono.

Przekierowanie do dokumentów Programu

 

portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)

 

 

 

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś